samedi 5 février 2011

psaumes de l'amour

Randevou
Mwen ta renmen yon jou pi pwoch ou tankou seta yon zanmi pou ou men gen kek bagay ki mankem se jis yon eskiz kap pemet mwen jwenn yon ti plas Nan panse ou. Paske sa fe lontan map gade ou de lwen men mwen teka pe apwoche ou paske ou gen yon move karakte ki fem santi kew tre seve nan zafe lanmou. Men eske egzakteman sam panse a se sa? Mwen anvi fe konesans ou pase tout bagay se yon moman favorab map veye ki jou ki le poum ta jwenn yon ti bonjou distenge nan men ou cheri. Paske nwen gen yon devlopman nan vi an mwen kem vle fe men fok ou ta la pou ou asistem nan tout defet mwen yo yon fason pou bone mwen ka sur. Mwen ta anvi tou pou ou ta jwe wol mamanm te konn jwe pou mwen an epi an retou map dwe ou respe aklanmou. Paske sim kontinye mwens ke dizan san kem pa akonpli tach sa nan ou. Mwen kwe map modi e mwen pap janm gen mwayen poum ta viv byen paske mwen inspire bone lavi a nan ou. Sa vle di angwo kem ta vle renmen ou epi fe de ou yon pot bone pou mwen. Mwen ta renmen Selman wew e few santi pa sans gratitid jan kem ta vle konsidere ou. Nan menm sans sa tou wap ka tou li saw ta anvi fe pou mwen paske mwen pov san ou.
Mwen espere tou wap jwenn anpil vid nan mwen e mwen ta plis fyè sise ou menm ki bouche yo. Paske mwen santi kew gen anpil ekseperyans nan lanmou e sa ap aprann mwen viv lavi a yon lot fason siw ta edem. Siw gen anvi vini prete anpil atansyon pou ou mete presizyon sou mwen paske mwen pa sedui konsa mwen paret bezwen anpil senn pou ta plonjem nan lanmou. Men ak plis metriz map few devine res konbinezon kap pemet ou edem mache nan lanmou. E lew ta vini pa fe kapris kew sezi wem paske nou konn abitye kwaze men nou pa konn salye. Apre sa wa regle lot prosesis ou gen pou ou jere yo. E mwen pwomet ou siw pa anvi gache joune sa oswa sware a ou pap regret ditou kew te pedi yon tan pou ta konnen an detay moun ki voye let sa.
Selon konpreyansyon ou wap ka tounen lakay ou ak mezi kontantman kap nesese pou ou pase ou pap fache ni firye de randevou sa. Paske mwen pwograme anpil pou randevou sa pa gen okenn erè ladan jis pou ou ka tire pwofi. Mwen konte sou ou anpil paske wap li epi konprann ak aplike sa kew we a. an bref tou se pa yon sipriz tou pa mache ak okenn zanmi w yon fason pou pa enteronp konvesasyon nou an. Esi nou gen anpil bagay pou nou ta di e konkli koman nap fe yo. Tanpri vini le 22/10/91 a 4h apre-midi nan PAIN-PLUS la paske se la map ka akeyi ou nan sans amitie pi devan sis a few mache wa orientem kote ou vle ale apre. Men pou le moman map tann ou epi mwen pa vle kew tounen let la ban mwen ni ekri yon repons. Mwen vle tou senpleman wew nan le a.
Pase res jou yo sou pwoteksyon Letenel. Michelhenry
-------------------------- ------------------------------ PROTLEXA CARAMAIL
Msye wap gade la
Pandan ye swa mwen te kanpe devan lakay la mwen wew kap pase ak yon moun apre lem vini poum gade ak kiyes ou te ye a. mwen we se avek mennaj oute ye. Mwen wew te kontan anpil jan msye tap pale avew. Mwen te vle konnen tou senpleman eske ou santi kew an sekirite avek li tout bon? Paske msye pale de ou anpil e sa fem santi kel gen gran pwojè pou ou. Men ou menm eske ou santi tout o fon de ou ke moral ou pemet ou jwi privilej sa. E mwen ap gade ou tou mwen santi ou gen yon febles kap trakase ou anpil. Mwen pa konn ki stil de febles men mwen we sa apre ou te fin pale ak msye. Ou te souke tet ou debo. Komsi ou ta vle di ke msye diw yon bagay ki pa few plezi. Mwen pata vle rantre nan vi privew men eske se pa tet ou wap tronpe pandan wap fonse ri paske lap resite pwezi pou ou.
Mwen ta vle de preferans kew sensè avel paske li kontan paske ou avel. E la fe tout sak posib poul sipotew nan tout defet ou yo. Pran swen msye pa neglijel li bezwen ou anpil. Mwen egzamine si msye ap viv se ou ki pouf lè nan poumon li. Jan kem we msye konn ap pale byen de ou mwen pap jamè panse lap trayi ou yon jou menm lè yo toujou di ke zafe ti neg isi se mistè men kanmenm sa trè ra pou yon neg tankou msye. Gade jan wa jere sitiasyon sa pou msye pa fou sou kont ou paske tout moun nan katon an gentan konn msye sa vew lap mache si malè rive li premye moun yap panse seta ka ou. Fok ou pridan epi pwoteje tet ou nan move sikonstans tankou ti neglijans avek malsite. Pou bel relasyon sa a pa kraze paske gen anpil moun ki konte sou nou. ou konnen deja koman sa bel le de moun tankou nou renmen esi gen lot moun kap gade sou ou fok ou fe betiz pou moun pa jwenn vid pou gade ou mal. Fok mwen ta we avew a de pou nou ta fe yon ti pale sou sa paske relasyon sa fem sonje karyè jenn jan’m. Lem te konn ap byen menen men ou konnen ke kounya mwen fe yon poze map tann Bondye voye ti grenn pam nan pou mwen. Map bo lakay ou pandan jou sa yo. Jou kap 22/10/91 nan dize di maten map kay manman’m lan epi wa kreye mwayen pou nou ta kwaze. Esi jan mwen anvi pale avew menm le nou paka pale bagay lanmou anko men fok ou tou sonje se pam ou te ye. E map toujou gen konpasyon pou ou. Map swete tou senpleman kew marye ak msye e fonde yon bon fwaye pou timoun ou yo ka gen bon ledikasyon.
Pase semenn lan sou pwoteksyon Bondye e rete vijilan pou male pa rivew paske gen yon gran jou kap tann ou e pa fe tenten tankou kapris pou msye pa fache ni gen pwoblem avew. Mwen pral pase res semenn ap panse tout sak kap bon pou ou. E tou fe efo pou pa fe gran moun lan fache paske li pa nan laj poul ap fe move san. Mwen eme w se ansyen mennaj ou denojou ki se yon bon zanmi pou ou. Poko dekouraje avem paske mwen gen avni toujou. Tandem ti doudou an mwen.
Michelhenry
---------------------------- -------------------PROTLEXA CARAMAIL
VIV AVEM

Ou gen yon manye seduizant ki fe lem rete mwen paka fikse ou dwat nan je paske ou bel anpil nan jem. Poum byen diw mwen ta kreye tout mwayen posib jis poum ta renmen ave ou Selman men ou gen yon bagay ke lew di ki fem mal anpil se lè ke ou di mwen pap ka gen relasyon amourez paske nou gentan abitye anpil. Mwen we pito seta yon bon rezonman si nou ta fe vi an nou ansanm. se paske ou gentan chamem ak bel fason ou yo e mwen pa reziste ak santiman sa kem gen pou a. mwen oblije diw sa paske se sa kem santi egakteman pou ou e mwen paka fe kontre. Map oblije rete nan pye ou la menm le wap aji mal avem map pran pasyans nan ou jiska se ke mwen reyalize mezi se rev kem abitye konn rakonte ou yo. Map soufri anpil cheri e ou se tout sak posib pou retire nan yon tel sitiyasyon paske mwen paka dijere bel fraz ou yo ak stil wap kadanse devan m yo. Mwen ta renmen ou tou senpleman konprann sa map andire yo, menm ou menm ou konn dim ke mize pa fet pou moun , sevre men sou menm pawol sa mwen kwe kew ta jije tet ou yon fason pou ta dim eske se espre kew fe lew ap gadem tankou yon joujou kap resite pwezi pou ou chak jou.Mwen vle tou senpleman kew banm yon ti chans poum ka jwi lavi a nan ou paske se wouk sous enspirasyon ou se bone mwen em paka rete san ou menm pou yon ti moman. Mwen te vle ou antre nan vim e bati yon chato lanmou .se la wap ka gade jan fey ka transforme an fle. Se nan sans sa map diw ke lamitye ka tounen lanmou paske se de jimel yo ye. Fem gras tanpri pa kitem kontinye viv san ou . fok mwen diw tou ke se pa Selman renmen kem renmen ou men ou se yon benediksyon pou mwen .pa rapo ak ou map ka benefisye tout bon karakte lavi a gen ladan l. edem tanpri wap jwenn an retou yon gran rekonpans paske map gen respe pou ou map pwotejew ankadrew yon fason pou ou sousye de mwen pouw ka konsolem le map kriye. Pa kitem tonbe silvouple ou konnen deja ke jan sa enpotan sin ta few out la ansanm paske nou gentan viv mezi move pa kenn te gen pou nou swiv yo e kounya se jou an nou fok nou pwofitel yon mwayen pou nou pa regret paske map toujou gen bezwen e wap toujou ka gen bezwen mwen tou . alos pa blom pou nou moute ansanm e mete yon egzanp nan je kek moun kite deja pans eke nou renmen .mwen la map tann repons ou tankou seta yon delivrans ki pral itil mwen e fem korije de tout mes kem te genyen avan yo. E fok ou ta remake ke depi le mwen ak ou rakontre jan lavi chanje pou nou lede. San pasyans wap devine tout sa mwen ta anvi fe pou .nan semenn nan map dedikase kek mo lanmou sou radio pou nan yon chason zouk ki titre “FOW APRESYE” yon mwayen pou ka dekode tout sam taka vle di ou cheri. Map tann ou pou ka vin delivrem de tout mal mwen yo .ni pa bliye tou kew te gen yon zanmi kit e toujou konprann ou e few santi sans reyalite a nan fason kap defann ou an. Pa bliyem e avan ou vini eseye we siw a jwenn yon bagay ki amizan ki fe kew konte paske siw vini ak move karakte ou a li pap fem plezi . konsa map satisfe de ou . ke Bondye beni . Michelhenry
----------------------------- -------------------------- PROTLEXA CARAMAIL
WAP TOUJOU NAN KEM
Distans sa kem gen avew la se pa younn nan bagay kap modere lanmou kem gen pou ou men pito yon mwayen kap pemet ou reflechi lem te tou pre koman sa te ye. Paske mwen te toujou la poum sipote e fe sa ou mandem fe men pou kisa se mal oute konn fem poukisa ou pat jame pran menm pou teka fem we ak demen .mwen te toujou espere yon jou wa chanje lide e pwopozem lanmou yon fwa pou tout men ou te pito maltrete fem sam pap fe ou. Menm le ou de fe tout sa mwen pat jame leve tet gade ou mwen te kite ou aji san kem pat ka diw anyen paske out e toujou fache sou mwen. Ou pat janm banm yon titan poum ta esplikew grande lanmou nan kem pou ou. Ou kite yon bon tan pase pou yon move. e pa di se ke Bondye rayi ou men se pito ou menm ki rayi tet ou .paske ou te tout mwayen pout e ankouraje avem. Mwen te nan pozisyon poum te jere ou, mwen pat manke anyen pou ou ta souzetismem yon fason devalorizan. Se tankou out e gen madichon paske de nojou mwen vin respire lavi a bo lajan olye de lanmou paske mwen we lanmou pa vle itil mwen. Mwen kounya ap vann li tankou sete pwa ak kafe pa ti mamit. Lajan ap itil mwen anpil li pap kitem soufri, lap pwotejem e lap fe pale de mwen tankou yon egzanp nan je kek moun kite rayim yo espesyalman ou menm. Paske ou fem pi gwo mal kite ka egziste ou fem rayi moun ki pi pwoch mwen yo jis poum te sove lanmou si Bondye pat met yon fen nan sa , jodia mwen pa konn kote ou tap metem. Sa vle di angro ke ou met kontinye goumen pou saw kwe eseye fe rev ou a reyalize jan kew te toujou swete a. mwen kotem ye la se lajan kap fe e defe ou pou mwen .mwen pa bezwen ou pou pa nwi lesprim ak move tranzaksyon ou yo malgre mwen regret ou anpil paske out e jwe yon gro wol nan vim. Mwen espere nan zezon sa map jwenn yon fanm kap modenn pasew pou ranplase traka kew te konn fem yo. Lap banm lanmou map bal yon pitit e pou vanje map fe pitit sa pote non ou, e lap rekonet ou kom yon asasen paske ou pat janm vle mwen rive yon kote pou moun ta pale byen de mwen ak ou. E menm le out e konn vinn lakay out e toujou ap fem panse mal paske ou pat janm vle salye mwen ak yon fason distenge se dan di out e toujou ap banm siw te sipotem nan male mwen yo bone mwen tap ka pou ou paske se wou mwen te chwazi kom defansem men out e pito blom menm le mwen tap ankourajew pandan map ekri bel teks sms ba ou . Tout say o se kondisyon lavi rete nan volonte Bondye paske se li konn desten yon moun. Yon fason poum diw pa dekouraje ak lavi menm lew sibi yon echek eseye fel yon fason paske lavi a mande anpil sakrifis pou yon moun respire yon lot le nouvel. Mwen ta byen relew nan telefonn e few santi pou mizerikod mwen yo. e mwen teka lonje la men ba ou men pwoblem ki pwopoze ou pap janm chanje avem wap toujou rayim e vle detwi mwen. Sa koz ke mwen avew pap janm ka alez vre malgre mwen renmen ou. Konsa eseye fe sa m pral diw la konsa: neg ou konsidere kom mennaj ou gade tout ofon de wou sise yon tan wap pedi oswa se yon bagay serye wap regle fe sa vit paske moman vreman kout apre wa dim koman sa ye. Map tann ou wa ekrim sou bwat mwen. Pa bliye imel la sa m te konn ekri ba ou sou telefonn ou .mwen te kontan ekri ou cheri .preske tout klavye odinate finn mouye vizyonm trouble nanm mwen ale siyenn nou de. Michelhenry
--------------------------------- ------------------------------- PROTLEXA CARAMAIL

Quand
Je n’ai jamais ressenti une telle sensation, tu as introduit ton charme en moi et tes bisous ont ressicites l’amour en moi. Alors je me cherche à trouver ton amour dans lieu tranquille et seul. Je demande alors comment pourrais je faire afin d’atteindre ton vrai amour puis ce que je ne suis pas le seul sur ta liste d’amis.mais j’ai une qualite efficace que tu pourrais exploiter et qui te rendra une vie encore plus saine que celle que tu as .j’aimerais etre tout à fait pour toi. Te libere de tes sotises, te faire Remarque le sentiment eternel entre la jalousie et le sens de gestion en amour. Tu es humble avec la bouche innocente et des comportements de barbarre ainsi je te pardonne de tes maux malveillants. Parce que tu ne resonne pas la nature et essaie dont de maitriser la parametre de ta morale tu agis envers moi sans juger les bonnes aventures que je te proposer avant.Qu’est-ce que ta mere dira des que tu retourne vers elle avec les memes aventures qu’elle ait subi Durant sa jeunesse. Elle t’aura a considere comme son echeque tu as rate tes occasions et ruine ta virginité elle aura decu de toi. Tu as encore les temps précis de gerer ta vie avec l’accent de seriosite et fait de toi une femme culture et tres cultivés. Rappelle-toi donc lors que tu etais en classe primaire tu etais si brillante et tous le monde s’attendait a toi. Desormais tu ne l’es plus et tu as encore le talent de faire valoir des bonnes qualites qui sont deja en toi. Tu peux me donner ta main et me faire valoir ce que je reve il y a tres longtemps. J’aimerais tendrement gentile pour gagner ton amour et faire de toi ce que je reve le plus. Faites moi donc une faveur, maintiens moi comme ton amants au bout de trois jours je te procure un sentiment sanctifier par laquelle tu entendras le bruit du silence et la presence intime des esprits qui sont tous au tour de toi. Après tu admettrais des raisons qui vont pousser tes amis et tes ennmis a ranger leurs cotes sentimentales. Nous serions peut-etre un exemple parce que tu sais deja et moi je sais tous qu’il faut afin te proteger contre les inconvenient de la vie quontidienne. Alors qu’attender tu de me donne la reponse sure de bien vouloir fonde run lien amical avec moi. Parce que je me sens indigne de vivre sans toi et j’attendais ta main depuis si longtemps et tu reviens jamais a moi. Tu as besoin de quoi comme preve de ce que je te toujours raconter, tu n’as besoin des lunettes pour viser ce que je ressens exactement pour toi. Le mesure de temps n’est si précis de confirme une realite d’aimer... J’attends alors lors que tu decideras de conduit une vie avec moi et sure je ne serais jamais loin de toi, tu me trouveras a quelmoment que tu as envie. Je serai la a ton egard et tu ne regretteras jamais d’avoir combiné une relation amoureuse avec moi, et ce ne sera pas une betise a l’oeil de tes amies comme ton X et ton Y. celle qui t’ont fait croire celui que je ne suis pas, alors sois prudente avec les caresse d’hyppocrites je serai toujours la a tes yeux. J’attends ta reponse avec une immense plaisir que je pourrais meme en feter s’il le faut.passe donc une bonne nuit DIEU a besoin de toi et moi aussi j’ai besoin de ta presence tu seraisl’assistante de mes voeux fais moi ton doc ton porte Bonheur. Je t’aime beaucoup c est mon dernier mot. Ne faite pas de betise tu auras en besoin pour le periode de notre vie.
Michelhenry
----------------------------- ------------------------------ PROTLEXA CARAMAILSI JE SAVAIS
Pardonne moi si je te blesse mais j’avais su que tu ressentais quelque chose pour moi et eveille en toi un esprit de romance. Si je pourrais faire un pas pour te retrouver, je le ferais le plus tot possible mais c’est le dommage qu’on s’est separe parce que j’aurai voulu de faire le plus plaisir en acceptant ta main avec fierte, parce que tu ressemble à quelqu’un de mes reves et j’aimerais que tu viennes dans ma realite. Pour me faire parvenir ce que j’ais toujours rever. Ne me laissse donc pas tomber j’ai besoin de ton amour, de ta vie, ton corps et ton assistance pour combler des vides que j’ai en moi. J’ai besoin de tes conseils parce que je suis orphelin en amour je n’ai plus de personne qui me supporte en ce moment et cela me faire penser a toi. J’attends ton appel j’ai envie entendre de ta si douce voix parce que tu me manque beaucoup et je veux faire de mon mieux pour faire valoir l’amour que tu ressens pour moi. Il faut qu’on soit un peu plus claire, parce que j’aurai besoin d’abord de ton pardon parce que çela me gene en te regardant avec le mal que je t’ai fais lors que j’etais en haiti avec toi, je voulais reparer ce degat mais tu m’as pas donné du temps afin de retrancher la dispute qui avait entre moi et toi, tu sais je voulais tellement etre a toi je te provoque comme un esprit pour que tu habite en mon cœur. Tu viens et reparer ma vie. Ce seraitun immense plaisir de vivre à tes cotes parce que tu renfermes des qualites heroique qui me rend une vie plus saine que celle que j’avais lors avant de notre conaissance. Desormais tu es ma souce d’inspiration sans toi je risque d’etre jetté et fouler par des pieds. Si tu n’etais pas la je ne sais pas ce que j’aurai devenu. Tu etais la comme ma lumiere si j’avais su avant que tu ressentais quelque chose pour moi j’aurai desormais a tout faire de te proteger comme mes yeux mais pourqoui tu n’es plus sous mes yeux je n’arrive pas a t’oublie. Tu incarne dans ma mémoire une vision de l’avenir, tu devines mes envies, mes maux et mes biens. Tu es indispensable a ma vie, tu renferme mes joies mes peines, mes desirs sensuelles et tous qui sont en moi.Je serais la un jour au pres de toi pour te faire remarque ce que je ressens pour toi avec preuve de bien veillance tu sauras a ce tot comment tu me manque. Tu seras parfaitement en securite avec moi. Nous formerons un beau couple tous les monde auraient en besoin de exemple de s’en servir a leurs vies quotidiennes. Nous sourions jusqu’à la fin de nos jours. Accepter donc cette preposition et tu seras heureuse de toute ta vie. Je t’aime en resume de ce que ressens pour toi et je veux que le bonheur du monde soit à toi pour jamais. Faites moi donc le plaisir de revenir dans mes bras parce que je t’attends depuis si longtemps que je me souvienne. Alors ne sois pas en tard car les jours sont courtes. Il nous faut du temps de nous aimer, de comprendre mieux ce que l’on ressent l’un de l’autre. J’attends l’arriver de ton premier bisou. Passe donc une bonne fin de semaine et Dieu t’accompagne et mon esprit aussi sera à ton service
Michelhenry
--------------------------- ------------------------- PROTLEXA CARAMAIL


Je t’aime
De toute ma vie j’etais toujours dispose de te rendre ce que je te dois mais le temps m’a manque aujourd’hui je repars vers toi pour retrouver mon amour en toi. Je ne sais pas si j’aurai eu l’occasion de t’en profiter comme je le pourrais souhaité. J’aimerais que tu donne un peu de chance bien que je t en neglige des la premier fois mais je te promets de nouveau de plus de faire soufrire. Je te demande une couronne de pardon car je te maltrete, je ne savais pas de quel importance qu’il s’agit d’etre amoureux quelqu’un qui est pauvre. J’etais autre-fois malhonnete j’avais donne a l’argent le premier rang de ma vie mais une fois que j’ai l’argent il me suffirat de ton amour. Et je veux tout faire d’etre pour toi un sujet de joie par laquelle tu inspire le bonheur du monde et la maitrise de ton societe. Dis-moi avec franchise que cela te suffira ? Apres je rendrais ce que je te dois. Je sais exactement que tu passione de l’amour mais il me manque de l’affection et de tendresse qui pouront combiner nos desirs sensuelles. Je voulais mieux apprendre comment faire de l’amour, etre gentille a tes yeux car je suis à l’etat brute. J’aimerais que tu repare de toute tes forces. Je suis nul en ce qui concerne AIMER.
Je ne sais pas aimer et j’ai envie de le faire avant qu’il soit trop tard. Par rapport à toi je tiendrais et je finirai par comprendre la vie dans l’autre sens. Le sens de t’epousé et te donne des beaux enfants et de chanter pour toi. Je ne suis pas donc romantisme et je le souhaite par le coulois de ton cœur et de tes gestes romantiques. Je veux devenir quelqu’un suave. Si tu accepte de venir avec moi je serai parfaitement heureux. Tous qu’il me manque c est toi et toi seul. Je veux que tu viennes dans mes bras et m’aider a gerer ma vie, mon avenir, mes decisions. Et je cacherais en toi les plus grands secrets de ma vie.Tu liras dans mes pensees ton bouquet d’amour. Tu viseras en moi les douze couleurs de l’arc-en-ciel. Tu vivras les meilleurs jours de ta vie avec moi. Et moi j’en profite de ta beauté et de ta qualite esthetique. Je ferai de toi une vraie femme, une femme dont tous les hommes revent. Avec toi ma vie aura infiniement un sens. Je me battrai afin te prouver mon grand amour, je sacrifirai ma vie pour toi tu n’auras qu’a dire ‘oui’ et je resterai tout pres de toi. J’attends le jour, le mois, la date lors que tu viennes à moi parce que j’ai beaucoup souffert de ton absence. Je veux des à present ta presence dans ma vie. Je veux t’aimer plus que tu l’aurais imaginé.
Viens vite dans mes bras cherie ne sois pas tarder. Tu es le fruit de ma passion et je pense à toi le plus en plus. Desormais je veux etre à toi pour jamais. Laisse moi entre en ton cœur et je ferai les restes.Que Dieu te benisse en passant les restes de la semaine sur sa benediction. Et moi je passerais toute la semaine à pensee tous qui sont favorable. Maintenant je dois te laisser decider pour moi. Je vous aime beaucoup ma cherie, j’attendais de ta reponse j’estime que tu me comprendras et me donner au moins la chance de t’approcher. Je t’aime et je veux de toi michelhenry

------------------------------ --------------------------PROTLEXA CARAMAIL


CE QUE TU DESIRE
J ai au moins quelques questionsà te poser ma cherie. Je voulais savoir de quel intention que tu as decide de vivre avec moi ? J’ai lu au fond de tes yeux des ruses et je voulais m’en assure ce que tu ressens pour moi parce que j’aurai la crainte si un jour tu me trahis ou mentir.Et je veux une reponse breve. Est-ce par hasard tu te ressens parfaitement en securite avec moi ? Depuis la nuit de notre rencontre tu me parle peu en publique et tu refuses toujours de balader avec moi. Tu m’injure comme-ci j’etais moins que rien. Tu sous-estime ma race et je voulais savoir de quel raison que tu es avec moi. Nous nous sommes married mais comment allons nous divorcer ? Je ne sais pas comment de separer avec toi car je voulais assurer l’eductaion de ma fille. Ma fille qui compte beaucoup pour moi. J’aurais voulu plutôt de plus partager le meme lit avec toi, je ne veux pas que ma fille sois au courant de notre dispute. Ou devrais-je porter plainte a ta mere contre toi. Cela ne sera pas suffit parce j’en peu plus de tes mots malsains.tu devrais comprendre au moins a quel point que je t’ai aime et adopte pour ton bien la petite REBECCA. Depuis le debut je t’ai supporte, je t’en caresse et chasse tes ennnuies. Mais tu ne t’es jamais satisfaire de ce que j’essaie de t’offrir. Je veux que tu changer au moins tes caracteres malhonettes pour que la fille n’ait en moins une bonne education car son education compte beaucoup pour moi et je veux sacrifie tous mon temps pour qu’elle passe bien. Et je ne laisserai jamais qui conque l’abuse. C’est mon sang. S’il te plait arretes tes sotises.Je veux te voir repondre a mes questions. Je veux tous simplement que tu change donc ta vie recommencer la mienne.
REBECCA a besoin de nous et nous avons besoin de lui pensez-y bien avant de me repondre, je ne veux plus recommencer a vivre dans une telle situation. Alors quand est-ce tu compte de placer la lumiere dans notre foyer ?Et tu n’es pas obliger d’y rester en menaçant l’avenir de ma fille. Je veux juste que tu tiennes dans ta responsabilite dans le foyer. Il faut qu’on soit claire tous les deux. Si tu ne veux pas changer, je partirai avec REBECCA et te laisse dans cette maison. Et apres tu pourras en reflechir de ce que je vallais pour toi. Au moins tu comprendras mieux la raison de mon existence.Tu as voulu de gacher mon avenir tu l’as abusé et m’entraine à vivre dans la misere car j’avais ressenti trop d’amour pour toi. Desormais je vais partir loin de tes yeux et cherchant le mistere de t’oublier apres j’eleverai tous seul la petite REBECCA. Sans vouloir tes necessaires je reussirai à lui donner tous qu’elle aura en besoin. Tu peux rester habiter cette grande maison avec les gens qui te plaisent. Au moins tu seras heureuse parce que j’etais pas efficace a tes yeux.
A Dieu ma cherie j’avais tout faire de se sauver notre amour. Tu as refusé alors à notre sejour.J’espere un jour que tu changeras ta vie et fait tous que la vie te demande et comprendre comment faut-il gerer un foyer. Et la fille sera une reproche toute au long ta vie. Et sera grandir et fait de toi un objetr de honte. Prends ton temps et conclure ta decision afin de pas tromper ce que ton cœur desire vraiement. Je suis la a attendre ce que tu veux et executer ce que tu souhaite.

Michelhenry
----------------------------------- --------------------- PROTLEXA CARAMAIL

MWEN PANSE AVEW
Bonswa cheri kijan ou ye, mwen anvi konnen kijan ou pase jounen ou yo paske denye nouvel mwen te jwenn de ou mwen te tande ou malad, sa te fem mal anpil mwen te anvi aji men mwen pat gen mwayen ou konnen ke mwen te konte sou zanmi mwen an ki menm kote avew la poum te ka voye yon mwayen ekonomik pouw te ke ale lopital. E mwen ta renmen konnen sa kap pase ou pandan jou sa yo. E poum byen diw mwen pa santim byen depi lew konnen mwen bo isi a paske ou mankem anpil mwen te vle jis kew ta la avek mwen, men mwayen pat pemet nou. Mwen ta anvi wew, pase men sou ou men ou konnen ke jan sitiyasyon peyi a pa pemet yon moun vini epi fe kek jou en ayiti. Se rezon sa ki fem toujou eseye ekri ou oswa relew. Mwen ta renmen vini poum marye avew men gen yon ti pwoblem ki manke nou. Se jis kem pa konnen si vreman kew kwe nan mwen jan kem kwe nan ou a. si se vre ou kwe nan mwen map vini epi marye avew paske mwen renmen ou anpil byen ke se distans ant mwen ak ou kap esplike sa. Men se tout yon reyalite ki kouvre nou.
Paske lem de lwen ou mwen reve tout jan kem ta esplike ou grande lanmou sa. Ak bon enspirasyon Bondye ban mwen ki fem lem ap ekriw mwen pran sans mwen byen poum ka diw sa kap travesem lan. Paske depi an ayiti mwen te toujou ap diw kew se fanm pam lan malgre difikilte mwen pat janm lage ou, menm le ou tap fe kapris fem santi ke se pa sa ou vle mwen pat gade sou sa mwen te toujou rete nan pye ou. E mwen te ka konprann ke semwayen ki pat pemet nou ansanm jodia si se manman ou oswa mari ou wap kite pou vinn jwenn mwen fe sa vit. Paske ou pase twop tan deyo, mwen vle pran ou e few tounen renn nan chato kem. Epi gran pwoje kem gen pou ou mwen ta vle antre ou an frans menm kote avem, mem fok ou fe yon ti efo tou piti. Se pa anpil wap jis bezwen regle paspo ou epi mwen menm map finn fe res la. Oswa siw vle bagay yo fe vit map pase yon aksivil poum ka prezante bay konsil anbasad frans lan poul ka bay yon viza sou non mwen e nan kek jou apenn wa vwayaje vinn jwenn mwen.

Se tap yon gwo rev sim ta wew fe sa pou mwen. Malgre mwen konnen ou pral fe kapris siw ta fe sa lap bon ni pou mwen ni pou ou paske lafrans bay anpil avantaj. Mwen ta renmen ou vinn edem jwi tou. Ou konnen depi lontan kem pa egoyis sam pa vle pou tet mwen, mpap vlel pou ou tou. Map tann repons ou mwen ta plis renmen kew pa di okenn moun sim gen yon pwoje konsa pou ou pa menm manman ki fem lan. Pa di okenn anyen epi wap we jan map travay byen pou ou. Ou konnen kem plen toutè nan peyi a si yon moun relem li dim sa map mete ou cho. Paske mwen bezwen regle tout bagay nan tet fret. Mwen ta renmen kew ekrim yon ti bonjou e eseye dim saw panse de mwen tou. Epi lew rive nan peyi blan an fok ou kap banm anpil afeksyon poum pa depote ou ayiti anko. Cheri poum byen diw mwen ta renmen kew finn pase res semenn nan sou pwoteksyon Bondye e priye pou mwen tou yon mwayen pou sam diw yo la ka reyalize jan kem deside ak tout kem lan. Etou sepou Bondye beni nou ban nou anpil bel pitit. Paske se sa kap paret tankou souvni pou nou. Mwen espere ou pandan res jou sa yo e map kontinye ekri poum konnen sa kap pase de ou. Mwen eme ou anpil cheri se te bon mennaj ou depi ayiti pou rive nan lot bo dlo. Mwen emew ou anpil anpil.
Gran bizou
Michelhenry

------------------------------------ --------------------------PROTLEXA CARAMAIL

MANVI WEW PASE TOUT BAGAY
Mwen cheche ou tankou m te cheche prezans Bondye men mwen pa jame ka jwenn kote ou pase, gen moun ki dim ou la men mwen pa janm wew. E gen lot tou ki di ou pa la, le sa mwen dezespere. Mwen fe tout vim ap cheche ou ak balenn poum mete ou nan fon kem. Mwen toujou ap di jou mwen ta jwenn ou kijan map jwaye men mwen pa konnen jan map kontan an sise konsa wava kontan tou. Siw ta byen panse depi lew te rekonet mwen an. Mwen tou senpleman vinn grandi avek kek nan abitid mwen yo chanje men se toujou menm amou an. Mwen ta renmen re jwenn ou cheri paske mpale anpil de ou sim te konn egzakteman kote ou ye mwen tapral chache ou. E few konnen nan ki pri mwen te lanmou sa kem gen nan kem pou ou a. Paske se ou map tann, mwen anvi few pote premye pitit mwen an. Menm le ou ka bliye tout pwomes ou te konn fem yo e byen mwen pa bliye yo. Yo toujou nan kem paske ou toujou la tou. E pa bliye tou ke mwen avew te gen yon vi nou te komanse fonde e map tounen nan viw poum finn reyalize mezi se rev mwen yo. Paske mwen komanse reyalize kek nan rev mwen yo sam te diw map devni an mwen devni li kanmenm men kounya se ou map tann cheri. Pou ou vini epi abite kem, mwen ta vle fe souvni mwen yo retounen nan bon reyalite kem te toujou swete a.
E menm sim ta rive nenpot kote, sou nenpot kous depi se ou map ralenti sou tout aktivitem poum metrizew ak santiman kem gen pou a. paske ou manke anpil. Mwen pa konn sam ta fe defwa lem bouke chache ou. Mwen chache ou sou tout media ou konnen ki egziste nan mond lan. Men mwen paka trouvew. Se jou map konte kile map kwaze avew poum ta few konnen ke li pa janm tro ta pou nou rekomanse lanmou an nou, mwen gen presyon ke sa toujou nan may ou menm le ou pa panse ak sa oswa wap di ke sete jwet timoun men an bon reyalite se tout yon istwa de moun damou ki reyisi rev yo. Paske istwa pam avew la poko fini sim pa mouri e siw pa mouri tou jiska lew tounen map renmen e le sa tou wap felisitem poum jan map akeyi ou nan bra mwen. Map mete tout mezi sekirite sou lanmou an nou pa janm febli, mwen pap rete neglijan avew, map lite e fe tout saw anvi. Paske se sou ou mwen konte finn reyalize res vim. Esiw pala kiyes kap ranplase lanmou sam gen nan kem pou ou. Mwen emew anpil ou met seten de sa. Esi fe enfomatik ou ka li sou kek blog mwen kreye espesyalman pou ou grandè lanmoum pou ou. Paske depim map viv ou met kwe ke gen yon pouf lè nan poumon mwen ki apatyen a ou. Mwen ta swete kew pa rechte santiman sa kem gen pou ou a.
Mwen swete tou senpleman kew li ak asirans kem egziste siw gen anvi wa ekrim nan adres imel sa : michelalize@gmail.com avek menm imel sa wap ka fe recheche sou anpil lot sit ki gen rapo ak mwen. Majorite sit rankont yo ap bay rapo sou imel sa epi wa chache blog yo sou imel sa. Apre siw ekrim wa orientem fason poum re jwenn ou anko paske map soufri pou prezans ou. E mwen espere ou konprann nan ki sans mwen ekri ou e pou pa souzestime sam santi pou ou. Mwen emeou anpil cheri pa neglijem paskem nan pye ou depi bon lontan. E ou konnen jan sa ye le yon mou nap soufri lanmou se komsi lanmo te anfas mwen paske tout sam viv se lapenn yo ye. Map tann repons ak enpasyans poum delivre de tout mal mwen yo. Pase res vi ou sou pwoteksyon Bondye e vini lew santi iu pare pou delivrem paske map tann ou. Sete bon zanmi ou michelhenry ki jodia tounen yon pov nan lanmou kap tann ou kom trezo poum vinn delivre. Pase yon semenn ke Bondye kapab beni ou paske se sa ou merite nan tout bonte ou ak gratitid ou. Mwen eme ou
Michelhenry
----------------------------------- -------------------------------- PROTLEXA CARAMAIL


Manvi tounen
Mwen pat jame espere yon jou map damou ou nan yon tel eta paske mwen te souzestime santimanm pou ou. Mwen te rete ap gade sa lavi ap ofrim olye mwen te pran swen ou epi sa rive yon jou ou vin deside ale kite mwen. Pandan plizye lane mwen pat jame eseye etabli vreman kalite kalorifik ou genyen yo. Distans ou fem panse mal de ou. Men lem gade fiks nan reyalite a mwen we se mwen ki anto. Zanmim yo diw se bouzen paske yo pa konnen ki soufrans ou te andire lem tap kouri deye byen materyel sou late. Mwen pat vle fesa apre poum te regret men se jis poum te ka pote fri ba ou nan pita. Paske sesa jenes nou te mande. Mwen pat vle rete selman nan lanmou mwen te vle akonpayel de riches tou. Men jodia mwen pa gen ni ou ni lajan. Dim sa poum fe, ou konnen déjà jan ke ou mankem paske mwen pa gen lot moun nan moman sa ki ka pran swenm ke ou. Ou konnen tout sa kèm dezire, paske ou se sel fanm ki te konn lem tap soufri yo. Jodia mwen ta vle rete bo kotew poum jwi res lanmou kem tekite lakay ou a. se yon chans map mande ou tanpri, mwen ta vle tou senpleman kew vini e pranm nan bra ou yon fwa poum pa tounen deyo a anko. Fem gras tanpri silvouple Cheri. Paske sim pa jwenn ou map gen plis pwoblem e mwen pap gen lot solisyon ke viv avew.Ou se fanm traka mwen paske se ou zantray mwen reklame. Mwen vle tounen avew abite nan ou e konnen ou tankou se pi bel istwa nan mond lan. Pa kitem pou kont mwen cheri. Lem gade tout bon nan arye panse mwen, m we se ou ki jwe tout rol yo sa vle an gwo ke se ou kem te déjà chwazi e mwen paka tronpe kem paske se lik banm lavi. Sim pa genyen ou se komsi lavi vini pou mwen pakse se wouk pral byento ranplase kem.

Ou met kwe epi espere nan sa mdi yo. Mwen pap kite regret paske sa map diw yo soti pi profon kem. Se pa yon jwet vre paske mwen konsyan de tout sam few yo men ak pitye epi konpasyon ou gen pou mwen wap ka rive padonem de tout mal mwen few yo. Déjà ou pa yon moun ki gen rankinn e menm le ou ta genyenl sa pap itil ou anyen paske depi se nan lanmou wap toujou mize ak traka. Le konsa ou oblije konprann sitiyasyon e rekomanse jwet la pi byen ke jan ou te ka jwel. Mwen ap pwofite pwomet ou ke, siw tounen map few jwe rol gason epi map sou dominasyon ou. Konsa menm le ou fem fache epi dekontrole tout sistem mwen yo map rete net paske wap gen tout rezon ou pou fem saw vle. Paske se tout afe fot mwen siw nan eta sa e map konprann lavi pi byen siw aksepte repare ere sa pou mwen. Pa fache avem e sonje istwa nou yo jan kem te bon jan avew sesa mwen anvi retrouve sou wout mwen anko. Mwen pata renmen kewe abandone mwen yon jou. Paske pi bon fanmim se ou e pi bon zanmim se ou koman ou vle mwen lese ale nan yon lot mond kote ou pa janm tounen anko. Sepa sa kem vle mta plis vle kew rete e fem de ou sa kew anvi menm le seta esklav ou mwen tap ye. Mtap aksepte. Telman mwen anvi rete avew paske se nan ou mwen vize tout kado lavi a teka fem. Mwen bezwen ou tankou yon nesisite. Vini pou ou ka fem jwi lavi a nan fason wap pemet mwen an.

Se ou map tann tanpri pa mize sou mwen paske mwen fe trop tan nan wout poum rive atenn moman sa ou. Pran sa anchaje eseye konprann res trajedi map pase pandan map tann reponse ou. Se repons sa kap fem konnen kip ri lanmou e kap asire lavi yon lot fason kap pi kle nan jew la. Mwen ta renmen ou pase res jounen ap panse sou sa epi pita map pase wew poum konnen sa kew panse yo menm le seta le kontre ou tap ban mwen map rete koute santans mwen. Paske m konnen vreman kem few lapenn e setap rezon pou jije kondanem pou krim kew few la. Sete ansyen mennaj ki aqjenou nan pye ap tann ou leve li.
Michelhenry
-------------------------------- ----------------------------------
PROTLEXA CARAMAIL


Konvesasyon amourez
Michelhenry : alo cheri,Manmi : alo papi, sa kap fet Michelhenry : mwen pozem lakay la
Manmi: saw ap regle konsa
Michelhenry : map ekri kek poezi pou ou ti kè
Manmi : resitel poum mwen cheri
Michelhenry : non manmi, fok seta devan ou pito.
Manmi : ebyen papi, mwen panse avew tou wi, sepa poezi mwen ekri.
Michelhenry : dim sak moute nan kè ou pou mwen non manmi
Manmi : mwen te anvi diw mwen renmen ou anpil cheri
Michelhenry : mwen renmen lew ap pale konsa anpil manmi.
Manmi : sevre cheri, ebyen se tout yon reyalite
Michelhenry : mwen menm tou wi cheri, fok nou ta ret konfyan pou nou marye
Manmi : sevre ! mwen dako avew papi, e map fe tout sak posib pou nou rete paske rev mwen yo se nan ou map reyalize yo
Michelhenry : ou konnen gen tout sans ensidans kika rive nou, ann rete fidel epi sevi ak kapot pou mal pa rive nou
Manmi : cheri mwen pap rete tout tan nan bagay kapot la, mwen vle ou banm alafen yon titit
Michelhenry : men cheri li yon ti jan bone pou sa paske nou gen kont tan devan nou, epi eske sepa avem wap fe viw
Manmi : wi men se jis kem vle we yon souvni delapa de ou tikè
Michelhenry : priye Bondye pou sa ka fet nan lè ke nap bezwen li a
Manmi : ebyen cheri kat mwen pral fini
Michelhenry: mwen ta byen relew back men mwen pagen kat nap kwaze pita
Manmi: ebyen oke papi map tann ou vini pou ka resite poezi a pou mwen
Michelhenry : ou prale sanw fe bizou pou mwen
Manmi : muaaaaaaaaaaaaa
L’amour que j’ai pour toi
J’ai ressenti au plus profond de mon cœur, ton amour qui m’appelle. Je suis proche de toi en te faisant signe de t’aimer a jamais. J’ai le pre-sentiment un jour nous serions qu’uns parce que j’ai le desire de t’aimer parce que tu m’as aime avant que je t’ai aime. J’aimerais entendre ta voix et regarder ta beaute magnifique jusqu’à la fin de mes jours. Tu es tous ce que je veux et tous ce que j’ai toujours rever. J’inspirer de toi l’histoire poetique. Tu es aussi les restes d’air en mon poumon sans toi je ne peux pas vivre. Dis moi que dois-je pouvoir faire afin d’atteindre ton cœur. Je veux un jour perse l’espace qui existe entre toi et moi. Tu es ma seule et unique raison d’existance. Fait moi ton royaume et toi ma reine. J’aimerais tant rester attacher à toi comme un esclave a son maitre. Je t’aime trop et je veux que tu constate a quel point. Ce sentiment n’estqu’à to et à toi seule il n’aura personne d’autre qui peut te remplacer en mon cœur. Tu es la seule personne en qui j’ai confiance et tu es si precier a mes yeux que je donnerai toust afin te prendre. J’ai besoin de ta presence dans ma vie. Tu es tous qui peuvent me combler avec autant de vide que j’ai en moi. Je veux que tu sache a quel point que je t’aime. Viens dans mes bras et me donne une vie un peu plus saine, rafinne ma conscience, fais de moi un exemple à l’ oeil de mes ennemis. Je t’aime tendrement sans toi la vie m’est parait impossible. Je veux tellement etre à toi pour jamais. Dans tes bras ma vie est assurée sans le moindre risque.
Je veux rester pres de toi fais tous que tu veux et chasse tes ennuies, tes peurs et dont tes caprices. J’aurai infiniement l’apparence de ce que je souhaite en toi. Je lutterai jusqu’à ma mort afin de trouver l’esperance de t’aimer. Tu es la combinaison entre ma vie et et mon avenir. Tu es la plus belles histoire de ma vie mes plus beaux souvenirs sont en toi. Je ne veux pas te manque cette fois car je suis tout a fait pret pour etre a toi et affronte tes caprices.Je veux te faire mon pote-bonheur par lequel tu trouveras toute les plaisir necessaire en moi. Tu vivras les moments les plus beaux de ta vie. Tu comprendras ce que signifie l’amour a ce tot que tu le desire, tu maitriseras la vie et son bonheur. Tu changeras tes pires moments en joie. Avec toi ma vie aurait du sens. J’estime la grandeur de l’amour en tes yeux et je veux te prouver ce que ressens pour toi sans la moindre erreur.
Tu auras satisfaire de mon compte amoureux de toi. Je ressens tous qui sont beaux à tes yeux toute les sacrifices de la vie. Tous ce que la vie auraient m’offerts c’est donc toi ma plus grande cadeau. Je te protegerai pour jamais et comprendre a quel point que tu voulais toi aussi etre avec moi et je suis la non loin de toi. En attendant qu’on fasse la route ensemble. Desormais tu es à moi et je ne veux pas que tu retournes vers l’arriere. Tu me n’a qu’a prendre pour epoux. Et je serai ton chevalier pour jamais. J’attends ta reponse ma cherie avec la foi.


Michelhenry
---------------------- ----------------------PROTLEXA CARAMAIL
Tu arriveras un jour a decouvrir ce que je ressens pou toi. Parce que j’ai beaucoup lutté afin te dire je t’aime et j’ai besoin de ton amour. J’etais trop naif envers ce que je ressens exactement pou toi. J’avais intimide par ton caractere. A present je me sens a l’aise de te prouver l’amour qui est en moi et faire en ton cœur et en tes pensees une petite place pour que je sois refugier lors de mes peines et mes ennuies. Si par hasard tu t’es parti loin de moi, je pourrais en refaire ma vie avec tes souvenirs par lesquelles je t’oublirai jamais. Tu es la personne qui m’avait vu lors j’etais invisible et aujourd’hui je veux t’offrir mon cœur et la couleur de mon ame. Tu es tous ce je veux et tous ce dont je reve. Je resterai attacher a toi jusqu'à la fin de mes jours. Je veux que tu battiras en moi tes joies ou tous qui te feront plaisir. Je veux aussi que tu me confier la cle de ton cœur. J’ai besoin de ta presence comme la presence du Saint-Esprit en moi. Sans toi ma vie est arrumee par la chaleur du chagrin et par le refroidissement de ton absence. Je veux que tu reste attacher en moi, tu regretteras jamais d’avoir faire un pas vers moi. Je veux rester la a ta face en chantant l’amour que j’ai pour toi. J’arriverais un jour avec la foi de faire de toi une vraie femme dont tous les hommes revent. Je ne laisserai qui conque te faire du mal, je combattraie a mort afin te proteger. Je monterais le mont le plus haut du monde afin de dire aux habitants de la terre ce que ressens-toi. Je veux que tu sois connu mes douleurs que je subi lors du traitement de ma maladie « la maladie d’amour ». Je veux que tu t’inclure ton equation en moi. Je t’aime beaucoup ma cherie et je t’aimerais pour jamais. Je suis la a tes pieds. Libere-moi de ma prison enfernal. Approche-toi de moi et donne la vie avec ta souris seduisante. Tu arriveras à connaitre un jour la realite de l’amour et faire en sorte qu’elle existe en toi. Tu vas donc la partager avec celle qui a cru à son existence. En particulier moi ton cher ami a qui tu fasses confiance. Rentrons vite dans notre jardin, notre jardin secret la ou nous sommes cacher et vivre l’amour pour toujours. Je voulais vecu les meilleurs jours à tes cotes, je voulais faire tous que tu as déjà souhaiter. Je suis ton prisonnier, ton esclave, ton puits, faites-moi devenir tous ce que tu veille. Ne m’abandonne surtout pas. Tu es ma lune, mon ciel etoilés, mon soleil de six heures. Viens dans mes bras je dirigerai vers une ocean inconnu, un nouveau continent. Est-ce tu d’accord de vivre avec moi. Je prendrai soin de toi, je serai fidel et sinceres avec toi. Je sais tous ce que tu as déjà souffert alors je suis venu pour te rendre une vie plus normal. Tu ne serais jamais fatigue d’inquietude ou de la solitude. Tu apprivoiseras l’amour et l’amitie. Tu seras toujours dans mes reves et je ne cesserai pas te dire je t’aime. Tes anneaux sont sur mon cœur et brille ta presence en mes veines. Je t’aime ma cherie. Rends-moi plus parfait dans ta sainte perfection. Traite –moi de mes maux. Dresse-moi ton amour, je fleurirai tes fleurs, je suis le fruit de ta passion. Alors ne sois pas tarder parce que mes jours sont courtes. Je voulais simplement jouir les privilleges qui sont en toi. Tu renfermes ma vie, mon avenir, mes souvenirs. Tous ce que j’aurai à besoin c’est toi. Tu l’etais déjà, tu l’es et tu le seras toujours mes envies les plus soucieux de ma vie. Je resterai seul jusqu'à ton retour et tu me trouveras dans les bras de ma mere. Apres tu me feliciteras de m’avoir guide vers l’amour qui est desormais mon unique esperance de vie. J’aurai la faculte de te rendre tous que je te dois. Insiste-donc a revenir a l’endroit de ton enfance et de ton endroit amoureux. L’endroit ou tu refugier lors de tes peines et tes souffrances. Je t’aime et tu sais a quel point que ça me gene de te regarder aussi eloigner.
Michelhenry - ----------------- ---------------------PROTLEXA CARAMAIL
LA CIBLE ET SA BALLE
On dit toujours que l’amour est un tirant qui ne m’eppagner personne. Je suis dont sa cible. Et toi tu es dont la balle. Si l’amour s’est tire au dessus moi. Toi qui es la balle. Tu viens à moi et me perce en creusant un petit trou dans ma peau. Tu resterais attacher à moi jusqu'à ce que la mort nous arrache. Ne cherche pas à t’en aller car l’amour vouloir que nous restions ensemble pour toujours. Je remercie Dieu et son amour de m’avoir visé vers mon bonheur. Je vais d’abord me reposer et me reprennes car j’avais fatigue par des choses injuste et horrible. Je veux prendre ma repos au pres de toi. Et toi si tu ressentais la douleur amertime que l’amour ta faire subir sois pres lors qu’elle t’appellera pour jouir ses privilleges de bonheur. Ne te lasse surtout pas, ne decourage pas. Ta route s’est trace vers la cible qui te convient. Tu ne pourrais pas changer de direction s’est l’amour qui te reclame. Elle a choisie ta cible tu ne peux la refuser. Ce vœux est dont l’œuvres de Dieu et ta destiné tu ne peux pas faire autrement. Tu m’as perce avec tes charmes, ta beaute esthetique, ta qualite magnifique. J’analyse cette douleur qui m’a fait pleurer avant. Des que l’amour m’es perce j’ai souffert de sa maladie. Malgre mes traitement je n’arrive pas a la traite. Si je pourrais la traite je pourrais d’abord eliminer le sentiment que j’ai pour toi. Si je pourrais debarasser de ce sentiment j’arracherai d’abord mon cœur. Parce que c’est mon cœur qui t’a aime avant. Je ne pourrais pas t’oublier un jour car les reserves de mes souvenirs sont en toi. J’insiste pour que tu reste au pres de moi. Je voulais a tout prix repandre ma vie, aupart-avant j’avais connu l’amour etant la plus grosse sotise de la vie mais je suis changer et devenir amoureux par ta grace. Je me sens fier de t’accompagner sur la voie de l’amour. Ainsi restons ensemble pour la vie, je voulais sacrifie les restants de mes jours pour toi, je depenserai mes courages pour ta reussite. Je ferai tous ce que la vie demande juste pour receuille dans tes bras le confort et la securite de ma vie. Tu es ma reine en qui je mets tout mon affection viens dans mes bras. Je te ferai visiter les paysages de l’amour, te raconte des histoires heroique de l’amour, te faire gouter les sucres et du miel de l’amour. Je veux juste une petite place en tes pensees. Ce sera tout et tu n’auras rien de grave à faire. Et apres tu beneficeras la requette le plus fabuleux du monde. C’est donc toi ma balle et donc moi ta cible prions que notre amour n’y chappe pas. Nous aurons des grandes fables à raconter au celle qui nou a pas cru que l’amour existe et nous sommes ses preuves. Nous irrions plus loin que l’ocean afin de precher aux habitants de la terre qu’il existe un Dieu et un sauveur qui pourront leurs delivres juste par amour. Si nous reussissons notre couple nous aurions une grande recompense envers celui qui nous a mit sur le meme voie. Nous pourrions facilement reussir car c’est notre destin et personne ne nous empechera de cultive la faculte de l’amour. Je serai la pour entendre ta decision et moi j’en ferai les restes processus qui ont retenus. Sois comprehensive et sache a quel point que tu me manque. Je t’aime ma cherie et ce sera pour toujours
Michelhenry
----------------------- ---------------------------PROTLEXA CARAMAIL


Deuil en amour
J’etais au misee et entrain d’admire les œuvres patriotique de mon pays ensuite mon portable a sonne quelqu’un me parla avec une voix basse que je ne pourrais pas comprendre ce qu’il disait. J’ai pu saisi un seul mot. Lequel que tu es decede. La ville était brouille, la trafique avait bloque. Je poursuis la route en esperant que tu es peut-etre encore vivant. J’avais stresse et je ne pourrai plus continue la route. Malgre elle était longue. J’ai fait de mon mieux juste pour te regarder pur la derniere fois. Des ton depart je suis regrette de n’avoir pas vu le jour de notre officielle rencontre. Tu t’es déjà parti aussi tot sans laisser à moi une petite place dans le foyer de l’amour. Desormais je suis entrain de receuille en mes pensees les moments les plus merveille que j’avais vecu lors que tu étais encore vivante. Si je pourrais remonter le temps je t’eppagnerai de ce penible circonstance. Dieu a donne et Dieu a oter que le nom de Dieu sois beni. Tu etais tous pour moi, en toi j’avais place ma confiance et je ne pourrais pas refaire ma vie. J’attends ma mort avec patience lors qu’il m’otra dans ce souffrance. J’ai du mal à dormir et je ne pourrai pas rever. Je sens ta presence partout ou je suis, je me demande est-ce tu ma femme ou un autre esprit. Je voulais un jour te rencontrer te parler, te sentir pres de moi. Tes enfants sont devenus grands ayant chacun un foyer et je suis seul a la maison. A chaque fois qu’ils rentrent je me sens gener en les disant que leur mere était une vraie femme, une femme dont les rois de la terre revent. Et leurs conseillent de ne pas faire du mal aux femmes. Car tu étais exemplaire. Je veux que ton ame soit reposeé en paix et que Dieu pardonnes tes iniquites. Je ferai tous pour que notre future rencontre soit possible dans les cieux. Je profiterai ma douleur sans ce plaindre juste pour trouver mon bon-heure au pres de mon Sauveur, mon Dieu et mon amour. Ma vie serait completement comblé de ses vides. Je me sens parfois soulager d’avoir comme amie une bible. Qui m’encourage à rester dans la saintete de Dieu et vivre en armonie avec ses principes. Je suis dont seul mais courageux et j’affronterai tout ces mauvais moments sur ta conscience en esperant un jour je pourrai te rencontre et finaliser notre devouement d’amour. Tes souvenirs m’ont parait comme-ci c’était toi ma cherie et une fois par an je me rendais ta tombe et priere pour que ton ame sois en paix pour jamais. Je t’aime et cet amour m’enflamme depuis fort longtemps et j’ai besoin de respire un air plus aeree comme celle que j’avais respiré lors que tu etais encore en vit. Ce qui m’intimide le plus c’est que tu es mort de tres jeune age je n’ai pas eu le temps de profiter la vie avec toi. C’était mon reve j’avais voulu de faire la vie tout en rose pour toi mais le temps nous a manque. Et je souffre depuis plus de 20 ans. Imagine-toi donc tous ce temps. Alors comment devrais-je faire si tu etais encore vivant. Je serai peut-etre heureux sans doute car tu savais comment chasser mes peines. Je serai belle et bien dans tes bras lors du jour de resurection parce que je reste fidel meme quand tu n’es pas la. Parce que tu etais l’amour de ma vie et je ne pourrai pas faire autrement. J’attends avec patience ce jour, le jour glorieux de notre rencontre et nous le celebrons tous ensemble dans un meme foyer
Michelhenry
-------------------- ------------------PROTLEXA CARAMAIL

MAP VINI
Mwen te pati byen lwen ou yon mwayen poum te ka we tout bon si ou mankem vre. Lem gade nan arye panse mwen. M we se tout bon ou nan kem vre. Men kounya mwen an difikilte avek lavi, mwen te ale poum konnen yon ekseperyans de ou. Men kounya mwen we se nan bra ou map ka rete e mwen pa gen okenn lot plas nan mond lan ke nan fon kè ou cheri. Mwen gen poum vini jan ke mwen te ale a se yon sipriz map ofri ou. Paske mwen pat jamè mete ou okouran de vwayaj mwen men kounya map oblije paske se ou ki soti mwen e se ou ki antre mwen. Map oblije gen respe pou ou, savle di angwo kem pap few nenpot bagay. Map aji dwat poum paf e fayit devan ou paske mwen santi kew rezone pi byen pasem. E se sa mwen estime ki fem map vini anko nan bra ou. Wap ka moutrem tout mwayen kiswa pozitif oswa negatif nan nenpot siyasyon wap moutrem koman poum aji. Paske ere sa kem fe la se younn nan pi move ere ki genyen sou late. Lèe yon moun kite patiraj li, li al viv nan younn ke pagen okenn moun ki konnen li. Mwen pap janm aji konsa ave ou esi map deplase map deplase swa ave ou oswa sou pemisyon ou. Paske denojou mwen regret distans mwen gen ave ou a anpil. Mwen gen tout pwoblem lem pa bo kotew : mwen santi fredi e ou pa la pou chofem nan bra ou, mwen malad ou pa la kom tretman pou mwen. Mwen ap vini kelkeswa jan sa ye. Map vin jwenn ou yon mwayen poum ka chase mezi se penn mwen kite nan fon ke ou yo. Le sa tou nap gen anpil privilej pou nou jwi, nap gen anpil bagay pou nou di e nap gen anpil bagay pou nou fe.
Se tap devwa nou pou nou konfese younn lot fot nou yo. Nou dwe elimine mezi sak koz lanmou nou paka pouse. E konsa nap ka frekante gran rev ke nou te konn toujou reve lò nou te piti. Epi res rev nou yo a finn reyalize pi byen ke jan nou te propoze sa. Pa bezwen enkyete ou se yon ti moman sa pap dire twop. Mwen konnen kew ap soufri men pran yon ti pasyans pou mwen. E kontinye espere tou ke mwen renmen ou anpil e map kontinye renmen ou. E mwen vle tou pou gade tout konfyans ou nan mwen. Paske mwen pap fe engra avew mwen konn sa ou pase pou mwen e mwen respekte sa. Map rete fidel ave ou pou tout tan ke ou egziste e pa gen lot moun kap ka jwe rol ou jwe nan vim.
Siw pat la patap gen pesonn ki tap ka fem damou nan eta sa. Se sel ou menm ou met konte sou sa mwen di ou la. Pa gade déjà sou fot mwen yo men pito sou sa mwen vle ofri ou. Mwen pap rete pou lontan cheri. Mwen espere ou nan jou sa yo antre le 22/10/91 oswa jou ou te fet la. Sete bon mennaj ou michelhenry ki renmen ou depre ak de lwen. Pase res semenn nan sou pwoteksyon Bondye e map kontinye priye pou mwen avew ka rankontre. Pa femen je w sou mwen tou paske jan kem gen bezwen ou anpil se konsa ou gen bezwen m tou
Mwen eme ou anpil

Michelhenry
----------------------- ------------------------------------PROTLEXA CARAMAIL


Mennaj mwen mande michelhenry siw pati a kile wap tounen mwen dil kem pa konnen. Anverite mwen pa konnen konbyen tan map pran men poum diw se kè mwen mare lem we mwen prale yon kote kem pap ka ni pale avew ni manyen ou ni we ou. Mwen regret lavim anpil lem we se siyasyon lavi ki fem map kite ou epi ale lwen ou. Sa fem mal anpil cheri. Mwen te toujou swete rete pre ou e fe tout saw mandem fe men sa map fe a tou ap bon ni pou mwen ni pou ou. Menm le se yon moman soufrans nap oblije kenbe apre sa nap gen kont ta nou pou rekomanse. Mwen pap neglije ou menm lè se yon espas map cheche poum ka mete plis sou lanmou kem te gen pou ou a. paske mwen vle renmen ou epi asire bonè ou tou. Jan mwen swete wè lavi a bel pou mwen an se konsa mwen swete we lavi a bel pou ou tou. E menm le ou pata avek mwen map ka toujou reve wew anfom ap souri jan kew te konn souri avem premye fwa yo.
Mwen santi tout tranzaksyon kap posib poum jere ou san kew pa gade sou kote. Men fok ou gen pasyans pou reziste ak tout move entansyon paske déjà ou se yon bel fanm ki merite anpil sipo men pou ou atenn yo fok ou kenbe ak moun kew renmen jiska seke lanmou ak travay ou delivre nou ansanm. Mwen bo kote pam map travay nan yon pri jis poum pote plezi ba ou pandan res jou kem ret yo e tout sam vle bo kote paw se jis yon ti apresiyasyon distenge e konsa map viv byen nan je ou. Tout sansasyon mwen yo paret aktif lem pran sanm pou analize kalite lanmou sa kem gen pou a. men mwen gen tou senpleman yon ti pwoblem kap dominem anpil seke mwen vle gen asirans lanmou sa. Mwen ta vle lanmou sa paret reyel pi byen ke yon objè vituel.si wap pran tan pou ou asirem kew renmen’m tout bon, mwen pwomet ou kem map rete atache avew jisja seke nou atenn rev nou yo nan lanmou. Menm le nou pa pre ak men konfyans nou ap pemet nou renye sou enpunite.
Mwen vle tou senpleman kew ankadre mwen, fem viv lavi a yon fason pou lot moun pa banm okenn repwoch. Paske se sou ou mwen konte, e menm le mwen lwen ou sa pa vle di santiman’m chanje pou ou. Mwen toujou gen menm sansasyon kit ou de lwen ou depre. Kenbe’m fo nan fon ke ou menm le ou ta gen lot moun k’ap chouchoute ou gen konfyans nan tet ou epi asire ou ke se michelhenry ki renmen ou. E ki vle byen lavi a pou ou. Mwen eme ou se rezon sa ki fem espere we bone’m nan ou. Mwen santi ou gen tout kalite cham posib pou ou ta sedui’m jan kew swete fel la. Se tout yon reyalite vre lem diw ke mwen eme ou, se ou ki vreman fe sanm mache, mwen ka tronpe lot moun men mwen paka tronpe tet mwen yon fason poum diw ke jan ou che nan jem. Mwen metem nan pozisyon pou ou ka eksplote lanmou sa. Nan yon fason ki jis poum pa repwoche ou malonet pi devan.
Mwen vle tou senpleman kew kwe ke map gen bezwen ou pou tout tan kew ap egziste. Esim jwenn ou map pwofite ou pandan tout tan kew nan jem. Mwen pap aji mal avew, map respekte ou e gen konpasyon pou ou. Menm le nou teka manke lajan pou nou atenn res pwosesis lavi an nou men ak respe vi nou pap two difisil ke lot moun ki rate li yo. Ou met fem konfyans pou jodi a e akonpli tach sa kem mande ou a. apre sa ou pap gen lot tras pou ou swiv, sa selman kem mande ou « yon ti moso lanmou » pa plis. Mwen ap retounen byento ke Bondye beni ou e aji yon fason pou lem tounen pou moun pa banm detay de ou. Sa vle di fok ou pridan pou malè pa rive lanmou sa sou kont ou. Mwen eme ou cheri e ou konnen nan ki pri. Sete bon mennaj ou michelhenry. Pase res jou yo sou pwoteksyon Bondye e ankouraje tet ou nan lanmou sa kem gen pou ou.
Lanmou pam nan
Mwen fe tout vim ap gade bagay ki enjis tankou: timoun ki pale ale lekol, timoun ki leve san paran yo, neg kap bat fanm. Mwen pran anpil prekosyon epi ak gras Bondye mwen rive konprann an definisyon lanmou. Mwen te oblije rete saj e konpre-ansib poum pat komet betiz. Mwen soufri anpil pou lanmou. Mwen pa jamè jwenn yon moun ki renmenm’m e ke mwen renmen tou. Se toujou sou presyon ke map renmen. Malgre mwen toujou kenbe respè’m pou fi men laplipa ladan yo pat janm konprann mwen. Yo te pito abize’m fem soufri, banm fo espwa, fem kriye pandan mwatye jou nan vim. Poum tire revanj mwen te poze’m pandan anpil tan, ap swiv de lwen ak de pre istwa moun ki nan lanmou. Mwen wè nan yo kek ki reyisi e kek ki echwe. Mwen vin pran fil mwen. E dispozem poum renmen ak yon fi. Fi sa a ta dwe idantik avem nan lanmou. Map pwomet li dabô tout senseritem ak fidelitem. Map ba li tout afeksyon ke’l bezwen, map mete’m a dispozisyon tout sa’l mande’m fè. Fok fi sa ta pote nonm kom anblem li. Fok li ta renmenm’m avan kem renmen li. Fok li ta fem rejwi lanmou nan tout privilej li yo.
Mwen bezwen ou, poum mete’w sou kote’m voye je sou ou, padone’w le’w fem lapenn, konsole’w lew wap kriye, ankouraje’w lew dezespere. Mwen reve travay pou ou konsa poum ta rete bo kotew ap few souri a lavi pandan kew egziste. Men ou menm eske wap gen konpasyon pou mwen ? eske wap konprann lè fos mwen anplifye ak lem feb ? mwen pa vle fe betiz nan jew se pou sa mwen ap oblije prepare ou yon fason pou fwaye nou pa gen divizyon. Mwen pa ta swete wem changren nan viv. Mwen vle konbat jiska seke mwen chase tout sak pa bon lakay ou epi few vin nouvel pou nou ka atame lanmou. Paske mwen vle bati chato lanmou pam nan ak anpil respe e prekosyon. Paske jou kem reyisi sa ap yon egzanp pou moun kite pran lanmou pou biniz yo.

E konsa menm le yo pata rele nou renn ak wa men kanmen non nou ap rete grave nan memwa lot moun ki tap swiv tranzaksyon lanmou an nou. Mwen pa vle tounen deye siw enterese pran menm depi jodi a e pwomet mwen ke sa pap pi difisil ke jan sa te ye pou mwen avan an. Mwen eme ou anpil cheri. Pa neglijem pou yon fwa nan vi’w. Mwen espere wap konprann mwen e fem santi delivrans mwen pa lwen vini. Medite sou sa kem diw yo paske pi devan se avek yo wap sevi pou ou ka konnen ki wol ou dwe jwe nan mwen. mwen espere se ou kap vini e finn edem bati res chato lanmou sa. Mwen ap tann repons ou ke kounya oswa lew santi moman yo ap favorab pou ou a. ou konnen déjà kem renmen ou e plis tou pa fem santim pi mal ke janm ye a la. Ok pase res yon bon fin d joune. Lespri’m avew e lespri Bondye avew tou .


------------------------- -----------------------PROTLEXA CARAMAIL


Ranje sa avan
Mwen te tou senpleman anvi wew e anvi tande vwa ou. Mwen pat gen anvi wew ki anbarase mal konsa. Jodi a cheri si dlo ka soti nan jem se tap foseman fot sa kem santi pou ou. Mwen pat ka gade jan kew tap soufri anba tout move kalamite sa yo. Mwen pa konnen ki jan poum ta fe pou retirew ou nan yon tel sitiyasyon. E mwen estime tou sitiyasyon ou a ka koz lanmô’m. tout lot moun kem mande konsey yo dim abandonew. Mwen pa gen lide fe sa ditou, mwen vle sipotew menm le m konnen gen danje nan tantativ sa kem map pran an. Se paske mwen renmen ou anpil ki fe map konsidere parentez la pou ou. Ou konnen déjà ke dosye sa pat yon dosye poum ta antre tet mwen ladan. Paske mwen te vinn jwenn ou ak tout mari ou e mwen santi ke msye toujou renmen ou se sak fe lap aji konsa avew. Ni tou pa gen okenn lot neg kap renmen ou menm jan kem renmen ou a ki ap sipote sa pou ou. Fok ou kite e demisyone ak msye yon fwa pou tout oswa kew rete avel. Mwen renmen ou, mwen vle ou banm tou senpleman rezon poum rete avew. Paske lanmou pa pouse san rezon. Siw paka motive rezon ki f e msye ap pouswiv ou konsa map oblije fe sa ki pi fasil la.
Gen yon bagay kem pa vle ou iniore : pa bliye pagen jenn-jan nan laplenn, si msye we se bat pou li bat ou pou chanje ebyen lap pa fini tiye ou. Paske ou dim déjà kew pa santi anyen pou li. Si lap pesiste ou konsa se de ka, swa kew : manje lajan li mal oswa kew avel. Paske li pap rete pou lap maltrete ou konsa. Si ou menm ou konnen nan konsyans ou kew pa an-nafè avek msye. Vomye kew remet sa a lapolis oswa yon moun ki ka few jistis. Apre sa mwen menm map konnen kijan poum defann ou le msye ta paret sou wout ou yon fwa konsa anko. Mwen pap ka vini bo lakay ou pandan jou sa yo, map tann tou senpleman kew ranje koz ou yo ak msye. Le tout bagay antre nan lod map pran ou e deplase ou. Ou menm siw ka vinn wem lakay mwen, li tap pi bon. Paske m’anvi wew e fe yon ti pale ave ou sou plizye sije. Ou konnen gen younn ki enpotan pou mwen anpil. Apre lot yo na aranje sa antre nou. Fok ou degaje ou pou nou ka we. Paske si gen yon lot bagay pou nou fe fok nou chita pale. Menm le se kite ou tap kitem pou msye fok ou dim sa poum pa nan konfizyon ak moun.
Map tann repons ou, siw teka relem li tap pi bon. Paske mwen bezwen konnen sa kap pase e nan ki kan poum kanpe. Epi pa kite van lavi a dekouraje avew, pran sans ou fe tout sa kew gen pou fe yon jou msye pap la poul lap nwi ou konsa anko. E si ou dispoze pou nou ansanm konbat msye pou mwen tankou sete yon sakrifis. E ma dwe ou sa. Paske mwen santi kem gen avni nan ou. E mwen pap kite ou tonbe pou msye alos se ou ki pou banm pozisyon pou nou jere lanmou nou. Mwen konte sou ou e pa fem wont e mwen vle kew konte kem renmen ou nan pri kew renmen’m lan. Pase res jou yo sou pwoteksyon Letenel. Sete bon mennaj ou ki renmen ou anpil e kap fe tout sak posib pou sovgade lanmou sa. Pa bliye’m nan fon ke ou. Lew wap vini relem poum ka konnen kote poum tann ou. Asire ou tou ke se pa moun kap bay msye tripotay sou ou tou e menm le seta sa. Regle saw gen pou regle pou nou ka kontinye vi kem pwomet ou a. mwen renmen ou anpil cheri e mwen pa vle okenn moun antrave bone ou. Epi sipann kriye

------------------------------ -------------------------PROTLEXA CARAMAIL


Tu ne m’as pas appele
J’aimerais un jour revivre l’action que tu m’avais commis lors que tu partais. Tu as introduit ton charme en moi, tes levres ont ressicite l’amour en moi. Depuis lors de ton premier baiser j’arrete pas de penser a toi et je me demande si tu pense a moi aussi. Aujourrd’hui je me sens un peu seul comme avant. Tu ne m’as pas appele. Je me demande encore as-tu me déjà oublie. Ou avais-je raison lors ce que je te disais que tu ne ressentais rien pour moi. Pardonne moi cherie je suis amoureux de toi et je ne peux passer une seconde sans avoir pensé a toi. Je veux te receuillir dans mes bras et te facilite tes desirs sensuelles. Je suis obcede par la chaleur de ton corps. J’aimerais inspirer ton parfum de jour en nuit. J’ai l’envie de passer les restants de mes jours à respirer ton parfum. Tu m’as laissé avec une multitude de chagrin, on dirait que tu m’abandonne. Je passe mes journees en regardant à chaque instant la portaille afin de regarder si tu viens. Depuis si longtemps je t’attends et toi tu ne viens jamais. J’aimerais que tu pense a l’amour que j’ai pour toi. Fais moi donc le plaisir de te rendre car j’ai envie de te revoir une prochaine fois. Et te procurer autant d’amour que je pourrais te donner. Tu sais tout au fond de moi que je t’aime et je ne peux pas vivre sans toi tu es indispensable pour moi. Tes distances se font des impacts sur notre relation. Sans vouloir te vexe je me sens pas en securite lors ce que tu t’es eloigne aussi loin de moi. Je veux te regarder en face et comprendre a quel motif que tu respires, tes activites, tous qui font actualites a propos de toi. J’aime ta presence dans le quatier et cela me rend un peu parfait. Car tu couvre toute ma passion. Ainsi que tes distances, tes appels coutents beaucoup pour moi. Si tu n’avais pas laissé perdre mon numero j’aurai au moins la chance de t’ecouter et avoir toutes tes nouvelles mais quand est-ce que tu reviens. C’est la l’essentiel pour moi. Je veux que tu reviennes et poursuite notre chemin en amour. Tu t’y rendre compte comment j’ai souffert de ton absence alors fais de ton mieux de me rapporter des bons nouvels. Ne me dite pas surtouts que notre relation se relie avec des lignes de faillit. Cela m’explosera la tete en milles morceaux. Je me passione de toi manmi et j’attends patiemment ton arrivee. Quand tu viens a moi, je me sens parfaitement heureux et tu le sais pourquoi parce que je t’aime fort. Tu comble autants de vides qui sont en moi. Tu n’y peux pas rester sans me passe un coup de fil. Tu sais a quel point que ton appel est important pour moi. Si je savais comment te rejoindre, je te rejoindrai le plus tot possible car tu compte beaucoup pour moi. Alors loin de toi ma vie s’apparait ruinée je ne peux pas faire autrement sans toi. J’ai compte beaucoup sur toi, sur toutes tes gestes et surtouts tes appels quand tu t’eloigne de moi. À chaque appel que tu me passe cela s’augmente ma carriere amoureux. Tes appels me font si bien que je ne pourrai pas raccrocher le telephone. Ta voix est si douce a mes oreilles ou encore plus seduisante au telephone. Pendant tous ce temps si tu m’avais déjà passé un appel, mes envies auront quand meme une satisfaction ou une retraire de mes peines.je veux que tu t’en charge de moi lors que tu te trouves aussi loin que mes yeux n’ont pas pu te voir. En effet notre amour on aurait infinie un sens lorsque tu reviendras et m’embrasseras. Je serais parfaitement dans l’allegresse et cesser de souffrir de ton absence. Je t’aime et tu sais a quel point que cet amour me saccage. Je serais ravi si tu m’appel apres cette longue lecture. Je t’aime beaucoup beaucoup ma cherie. Quand tu reviendras accorde moi juste une semaine de te prouver ce que je ressens exactement pour toi. Aie confiance en moi comme je l’ai en toi. Nous serions tres heureux un jour lorsqu’on aurait finiement habité le meme toit. J’attends ton appel ma cherie et que Dieu dans son saint temple te benisse et te comtemple de la joie et du succes et toutes tes tentatives positifs. Je t’embrasse de loin de.
Michelhenry
---------------------- --------------------PROTLEXA CARAMAIL


Ton presomption
Depuis lors qu’on c’est retablit de l’ordre en notre dispute. Tu n’arretes de plaindre en disant que je t’aime plus. Ce qui me gene c’est que tu me parle peu et me confesse avec meppris. J’ai la conscience qui me repproche à chaque fois que tu me fixe dans les yeux. Et je ne trouve plus les mots afin de te presente mes excuses. Je suis tout à fait coupables d’avoir refusé tes caresses. Malgre tu souriais avec moi je ne sens pas vraiement en accord avec toi. Je veux savoir tous ce qui passe dans ta tete a propos de moi. Et j’ai le mal te saluer avec un baiser sur le levres. Sens me t-il que tu m’as jamais pardonne. Et avant te laisser tomber je veux avoir tous simplement ton pardon car j’ai beau lutter pour que tu me confesse de toute ton cœur. J’ai conscien que j’etais naif envers toi ma cherie. N’oublie surtout pas que c’est le debut de notre relation et je ne voulais pas de confusion entre toi et moi. Je veux que notre relation sois liee avec de la justesse et nous aurions au moins la force de combattre la culpabilite. Ton presomption est entrain de detruire notre amour, donne moi juste une chance de reparer mes degats. Et cet orgueil ne nous enmenne nulle part au contraire il est entrain d’entraver notre bonheur. Je ne veux pas que cette presomption n’occupe aucune place dans notre vie. Tu sais pourqoui ? He bien parce que je t’aime et je ne ne pourrais pas continue si tu medite jour et nuit sur mes mauvais pas. Pense de preference à notre future rencontre dans le lien sacre du mariage. En tu y mettras fin a ce sentiment destructif. Tu es tous pour moi et si tu me laisse aussi tot que maintenant, je n’ai qu’à refaire ma vie. Je ne pourrais pas remplir mon cœur avec autant de haine. Et je veux que tu fasses ainsi que moi. Ce sentiment rancunaire te feras perdre toutes les bons moments destines a toi en particulier moi. Laisser l’amour faire notre route. Tu dois comprendre a quel motif que cet orgueil nous depouille. Tu dois comprendre a quel raison que sommes nous lies. Et pourqoui que tu insiste tant a ne me pas pardonner. Je vais tout faire pour etre changé en quelqu’un de bonne volonte à tes yeux. J’ai besoin de ton pardon et de ton soutien. Je veux que tu me confesse car ton pardon me delivra de mes maux. J’espere que tu me comprendras et me faire celui que je revais etre. Je veux etre en securite avec toi, je veux que tu m’encadre de toutes tes forces. Je ne veux pas que tu me sous-estime si je suis un peu maladroit envers toi. Desormais je vais consacre tout mon temps à te caresser et faire les meilleures qualite qui sont en moi. Je ne vais pas reagir comme toi, je vais te donner un exemple tres claire en amour. Car l’amour ne revele jamais de la haine ni aucune sorte de presomption. Elle faire de nous celui que nous revons et cherchons à arranger notre destiner. Je t’aime et j’ai besoin de toi pour jamais, je ne veux pas que tu changes ton excellente qualite pour moi je veux que tu tiennes humble aussi que tu l’es. Cet esprit de vengeance est l’une des mauvais qualite demoniaque que tu as et que moi je deteste tant. Je veux que tu changes cet atitude ainsi que moi je vais changer le mien et on pourrait s’y rencontre dans la justesse. Je veux que tu veille moi en personne et me consolide dans tes bras. Fait donc cela et nous aurions un fin a ces maudits dispute. Je t’aime et c’est la raison pour laquelle et je te demande de me confesse car ton pardon m’est paru important. Je veux que tu sache aussi que je tienne à toi. J’attends ta reponse ma cherie ne sois pas si lente avec moi. Je t’aime beaucoup et je souhaite que tu m’aime aussi. Un bisou de ma part.
Ton amant Michel-henry ------------------------- ------------------------ PROTLEXA CARAMAIL
Ton amour pour moi
Pourqoui devrais-je avoir confiance en toi. Tu insiste toujours pour que je sois si honnete envers toi, tu me chatie toujours quand je commets des sotises et je me demande pourquel raison que tu n’es pas exemplaire a mes yeux. J’avais une somme de confiance en toi, je n’arretes pas a te reciter jour et nuit des histoires romantique, je me battais aussi fort afin de chasser en toi des mauvaises atitudes mais tu n’as jamais eu le temps de maitriser ta conscience et fixe la realite en face. Tu sais tout au fond de toi que la vie n’est pas si facile et je me bats jour et nuit afin de savoir la raison d’existence de notre amour. Mais toi, tu insiste peu. Je n’arrive pas à comprendre quand je viens a toi et que tu me tourne le dos apres une minute sans avoir pensé les parcours que je subi pour atteindre ton habitation. J’ai du mal à t’orienter vers la voie qui nous emmene vers notre bonheur. Tu ne m’as jamais laissé le temps de te proclamer notre necessaire en amour. Je veux avoir tout les renseignements necessaire a propos de notre relation. Est-ce par hasard tu as l’intention de m’abandonner ou je t’ai pas plut. En tous cas je ferai le possible mais d’abord sur ta permission. Tu n’es pas obliger de rester dans mes bras en souffrant l’amour d’une autre personne. Tu dois te libere. Je veux avoir toute une somme de valeur à tes yeux parce que je ne me sens pas vraiement en securite avec moi. Je me sens miserable aupres de toi. Je ne pourrais pas emmetre ma caractere amoureux lorsque tu me panique en disant que : tu es une jolie fille et beaucoup de gens s’attendaient a toi. Et cela me brise le cœur et je ne pourrais pas te chatie pour que tu aie au moins un diminutif de respect pour moi. Des avoir que tu m’as repondu « oui » que tu accepte ma main tu ne m’avais pas donne cet atitude. Desormais tu changes tout. Et je n’arrive pas a te controller dont la façon que je le souhaite. Tu es aussi loin de mes yeux et tu n’as personne pour veilller sur toi. Et cela m’inquiet beaucoup. Si tu savais comment tu brille en moi, tu aurais déjà comprendre comment j’ai souffert. Mais la faute ne reviens pas a toi elle revienne qu’a moi. Par ailleurs c’est a moi qui t’as aime avant. J’avais battu afin d’atteindre ton mot de passe et à present j’ai souffert de ta presence, ton encadrement, tes mesures de securite et meme tes affections. Est-ce que je dois de vivre pour toi et de battre jusqu'à ce que tu me donne vraiement l’impression des gens amoureux. Je ne sais pas ton initiative, je vais tous simplement reste tout au long de tes pieds et t’appeler pitie. Car ce système est entrain de me detruire. Elle me ravage chaque jour et je ne peux l’abattre. Tous ce que je sais c’est que je t’aime et je t’aime demesurement. Je ne sais pas si si tu me passione autant que je te passione. Je veux que tu consacre tous pour moi. Et je ne vais pas te laisser je tiendrai avec patience jusqu'un jour tu accepte avec fierte ma main. Et je prierai aussi que ce jour ne dure pas trop longtemps car mes jours sur ce beau pays sont tres courtes. Je veux d’abord assurer mon avenir entre tes mains et je ne souhaite jamais que tu me decois. Su tu resiste par rapport a ce que je ressens pour toi, je serai un jour pour toi un sujet d’histoire. Et toi tu serais pour moi une sotise. Je ne veux pas que tu sois ma plus grande erreur. Faites-moi la faveux de m’inspirer des vraies sentiments qu’ils soient ni pres ou loin parce que je t’aime et je ne veux pas que les gens se moquent de moi par rapport a toi. Je ne veux t’ecrire sur ce ton si tu accepte d’arranger tes positions a ma face. Et je suis tout à fait en accord avec quelles dispositions que tu prennes qu’elles soient pour ou contre moi. Je te ferai le plaiser de l’accepte avec joie. Je t’aime ma cherie et tu l’as déjà remarque comment cet amour me rend.
Ton amour Michel-henry

---------------------------- ---------------------------- PROTLEXA CARAMAIL
Je t’ai aime avant
Il y’a fort longtemps que j’ai les yeux braque sur toi. Malgre déjà que tu savais comment cet amour brille a l’interieur de moi. Et si tu savais comment je medite sur ton nom et je me demande pour quel raison que sommes nous pas lies. Est-ce un jour tu sauras a quel point que je t’ai aime ? A chaque fois qu’on s’y trouve dans le meme angle j’ai du mal à te regarder dans les yeux. Je ne sais pas comment t’apprivoiser ou faire au moins ta conaissance. J’aimerais un jour te retrouver et te faire ressentir toutes les belles qualites qui sont en moi et te faire parvenir en mon cœur. Il ya qu’un petit probleme a resoudre c’est que j’ai te manque de respect. Si je savais un jour te rencontrer, je ne ferais pas à ton amie cette place dans mon cœur. Mais si tu savais comment j’ai souffert en te voyant passer avec des amis. J’ai parfois l’envie de rejoindre et de t’expliquer la raison qui ne m’as pousse de t’ai aime. J’ai juste un peu honte de ta caractere. Et je ne veux pas que tu me prennes mal ayant au moins notre petite relation et dans deux jours je ferai le possible de te proposer un amour sur. Mais comment vas-t-on faire si tu ne crois en moi en moi, je serai decu a face de ton amie. Et je te perdre pour jamais, tu me prendras pour qui conque. Je vais rester dans mon silence et attendre le jour que tu viennes de preference vers moi. Jet’ai déjà preparer cette place. J’ai l’intention de te proclamer cet amour. A chaque phase que toi et moi sommes croises nous ne pouvons pas rester et balader pendant un moment. J’aimerais tant rester proche de toi t’en raconter mes soucis pour toi. Le dommage c’est que tu n’as jamais vise en moi ce cadence distingue. J’aimerais un jour te faire remarque cet amour qui brille a l’interieur de moi. Te faire sentir mes envies pour toi. Je ne sais quoi faire en te regardant aussi longtemps que je l’imagine sans pouvoir te dire quoi que ce sois. J’ai le pre-sentiment que tu ne ressens rien de ton cote pour moi et c’est la raison pour laquelle que j’insiste peu. Je voulais etre à toi sans se partager. Ton amie c’est déjà ceder cette place et cela m’emflamme le cœur et je n’ai pas voulu la faire pleurer en te remplaçant au meme siege qu’elle. Je veux la toute avoué ainsi elle comprendra et apres j’aurai pu te rencontrer. Malgre tous ce sera quand une honte de faire ça, elle serait decu de nous. Mais comment vas-t-on faire cet amour m’emflamme et je ne me sens pas vraiement en securite dans ses bras. En plus de cela je n’en ai rien à la reprocher elle toute à faire en regle. Le probleme c’est moi. Et je ne peux pas surpporte ce probleme je veux avoir sa solution. Je pourrais tire cette solution qu’en toi, hors de toi le problème est encore pire que toute chose. Je ne sais pas si j’aurai la chance de trouver une petite place en toi. Je me sens completement embarrasser de cet amour et je ne pourrais pas reagir. Je vais d’abord de faire remarque ce probleme qui me tracasse et apres tu auras en qoui servir pour intervenir dans mon cœur sans avoir derranger ton amie. Et si cela s’eclate on pourrait aller vivre loin de leurs yeux. Si tu accepte cette preposition, ce sera une delivrance pour moi. Car j’ai beau priere de t’avoir comme amant un jour. Alors ne ridiculise donc pas ça et me laisse le temps et de strategie pour ne pas commetre trop de bagarre. Je te laisse du temps pour mieux reflechir et decouvrire en toi le mystere de l’amour. Je serai toujours prets lors que tu auras l’envie de vivre avec moi. N’oublie surtout pas que je t’aime et je ne veux pas te laisser. Parce que cet amour revient qu’a toi. Je t’aime beaucoup ma cherie. Passe donc une tres bonne fin de semaine et que Dieu t’accompagne ma cherie
L’amant de ton amie
--------------------------- --------------------------- PROTLEXA CARAMAILESKE OU SONJE LANMOU SA
Se paske nou te piti ki fe nou pat ka reflechi sou sa yo rele lanmou e kounya nou vin gran kote nou ka reflechi a se moman ke nou tou lede vin anbarase. Mwen sonje jou lew te reponn mwen an e sa gen anviron sis lane. A chak fwa map gade ou kap pase defwa mwen konn anvi diw tou senpleman kew toujou nan kem, men mwen ront ou. Mwen pa vle pou ou panse ke se pwofite kem bezwen pwofite ou. E tout fason kem konn ap pale de lot moun devan ou se yon fason kem cheche jis poum ta atire ou sou istwa pase nou. Epi ou konnen kew pa janm kite kem, menm jan kem te pwopoze ou kem renmenm ou a se konsa lanmou sa toujou nan kem. Pwoblem nan seke desten an pat trase pou nou te viv ansanm. Mwen pafwa malere lem panse ak sa. E tou mwen ta tou pwofite mande ou eske sa pa konn moute nan lespri ou pafwa. Paske moun pa janm bliye istwa lanmou kel te viv. Sa rete nan lespri komsi se yon bagay kite pase yè. Telman ke tan pase sou sa, se komsi li ta soti ekspire, si tout fwa ou kwe ke lanmou konn eksipere ebyen li pwobab poum sispann renmen ou men si ou pa kwe’l konsa fem plezi dim pa ki mwayen poum pase poum atenn yon rev kem te toujou reve. Paske ou toujou la nan lespri mwen, e sim diw tou menm lan domi mwen reve ou. E mwen regret anpil sim paka esplike ou yon bagay kap pase nan fon kèm pou ou. Lem poze tet mwen kesyon poum mande ki rezon ki fem paka avew. Mwen vin devine se la ronte ki fe nou paka ansanm. Paske anpil mou nap swiv nou e yo pa rete kwe ke lanmou ka reyini nou yon jou. E ou menm ou krent bonè lavi se younn nan rezon ki fem kanpe lwen ou sou sije sa e mwen pa jamè eseye pasew yon preteks konsa si jou lew te gen 14 zan an ou te reponn mwen ak tout kew dezomè nou ka rekomanse. Men fok seta avek anpil presizyon yon fason pou nou pata soti wont devan je sosyete sa kap fikse nou jou e nwi. Men siw kwe ke Bondye teka fe Jonas soti nan vant yon pwason e li pat mouri espere tou ke lanmou sa ka repran van anko. E fwa sa mwen tap veye sou li anpil, mwen tap anbarase konsyans ou ak tout sanm santi kika few plezi e mete devan je ou yon respe kote tout moun ou konside kom ennmi ou yo tap bese ba devan je ou menm le nou pata gen pil lajan. Sa nou tap genyen tap sifi pou leve ni timoun e nan nesesite nou de a. fok ou we tou se pa fot pam sim paka pran ou se paske ak moun ou ye a se yon moun ki chè pou nou tou lede e nou paka rete konsa pou nou fel sibi yon gwo pen konsa. Fok mwen avew ta fe yon ti chita epi pale koman sinn ta gen yon entansyon fesa kijan nou tap fel. Paske li paa bon ditou si nou aji sa ke nou pran avetisman. Fok ou medite sou sa anpil menm le ou ta konsidere’l kom yon foli. Panse nan bo pozitif li epi eseye konprann siw te nan plas mwen koman ou tap aji mwen emew ou anpil e ou konnen déjà nan kip ri ke lanmou sa ye nan mwen sitou apre anpil tan sa yo ki fin pase a. mwen espere ke wa li epi konprann nan ki konteks kem vle pale a ni pa eseye met nan tet ou ke se yon tes wap pase. Se tout yon bagay serye e enpotan kew gen devan ou a fok ou pran sa o serye. Mwen pata vle tou pou ou konsiderel kom menas sou bone ou paske mwen we sa msye fe pou ou yo déjà. Mwen pap vini pou eksplote ou men map anmagazine saw genyen yo e few soti pi pwop gen jan ou menm ou ta swete ye a. mwen eme ou se lanmou kap konpare eseye etabli kew kote desten mande ou pou fel la. Mwen tann repons kelkeswa jan sa ap ye. Wap toujou nan kem e map fenk kare ekri bel pwezi met sou fon kem pou ou. Mwen anbrase menm le se nan rev se pa fizikman mwen espere ke sa ap fe enpak ou sou ou kanmenm. Pase res jounen sa sou pwoteksyon Bondye ki kreye syel la e ki vle pou nou ta ansanm fer es vi nou yon fwa pou tout. Mwen eme ou anpil ou nan rev mwen ak lespri mwen. Sa vle di kem paka chase ou. Ou menm siw gen nesesè edem jan kew we lap posib la pou nou pa regret younn lot.
----------------------------------- -----------------------------PROTLEXA CARAMAILSe paske ou pat rete
Sim diw yon bagay ou gen dwa panse ke se paske mwen rayi ou ki fem pale avew nan yon tel eta. Lem te fenk kwaze ou mwen te panse ou se younn nan zanj syel la paske ou telman seduizante mwen pat ka reziste devan ou. Mwen aproche ou e few santi tout sa kem gen nan kem pou ou. Ou menm ou telman jwenn gras mwen. Ou vin pranm ala leje ou pa janm eseye banm afeksyon, wap gadem sou aparans epi ou chwazi telefonn ou pou ou fem fe move jalouzi. E pandan tout tan sa yo mwen te pran kouraj e espere yon jou ke wap chanje avem. Lem panse pou tout san ou mache pou mwen epi se tet mwen tap tronpe pou tan ou te gentan gen lot neg kap panse avew. Stil neg sa yo pi avanse pasem gen le se pou sa kew te meprizem lan. Men jodi a mwen kwe sa pat mennen ou okenn kote. Mwen ap mande ou kijan ou fe pa reyisi puiske ou te kitem pou pa bon epi ou menm ou nan menm eta kew te ye avan. Se paske ou pat janm pran lanmou o serye ou panse se yon jwet. Menm le ou ta jwenn yon neg wap toujou ka fe sa paske li nan san ou. Wap fe tout vi ou ap pase eprev siw pa eseye chanje lavi ou ak fason wap fonksyone malè ap ka toujou rive. Sim rann kont menm ansyen zanmi ou yo kitew gen le se sel Jezi ki avew paske mwen pa tande eko ou anko. Sa vle di cheri se paske ou pat gen respe pou mwen kife kem paka apwoche ou malgre mwen gen entansyon fe sa men sanm vin pe ou. Mwen vin paka few konfyans, mwen mete nan may mwen ke wap toujou ka fem kou. Mwen pat jame eseye few lapenn e menm le ou ta vle pwopozem eskiz map toujou ka panse se sou blof ou kanpe. Paska avan lem te konn repwoche ou pou mal ou fem yo ou te toujou konn mandem poum padone ou. Mwen padone ou pou tout saw fem yo e se rezon saki fem mwen ak ou paka kanpe epi pale anko. Paske tout bagay ou te dime pi fem yo vin soti tankou seta madichon map bay tet mwen. Mwen vin pran ou petet pou yon moun kap egzese pouvwa bote ou pandan wap fe lot moun abi. Sa vle di devan ou ki biznis ou ou pa gen lot manyè pou ta fe paske ou iniore tout sak bon yo. Menm lekol ou pa vle ale e tou lew renmen a moun se a plizye dim byen eske wap ka jwenn nenpot moun renmen ou jan ou ye a ? Mwen par et kwe ke yon moun ta renmen ou paske ou bouzen, se pito kouche lap finn kouche ou e abandone ou yon fwa. Siw vle ou ka chanje karyè ou men ou pap ka chanje pase ou sa vle di tach sa ap swiv ou jiska seke wal anba tè. Menm le ou ta vin chanje fok ou ta temwanye tout sa fe petet sosyete a ta fose fek kredi menm le se yon kredi sou move kritik. Paske ou rate jenes ou mal ou vinn pagen fos pou kore avni vyeyes ou. Priye Bondye petet wa ale viv yon kote moun pa konnen ou e la wa eseye pran kab ou fe yon jonksyon wa tou panse chanje karye ou. Paske siw toujou rete la mou nap wew e souzestime efo ou. Fok ou ta fen anpil pou ou ta reyisi nan kek tantiv ke wap pran anba je moun kote ou rete a seke yo konnen ou pa konn regle anyen ki serye apre koupe. Mwen menm bo kote pam mwen vin soti regret ou anpil paske m te gen gran pwoje pou ou. Se ou koz yo pa mache paske ou we nan devouman lanmou’m pou ou se nan poch mwen ou te we pito. Men kounya lajan.m poko fini epi ou menm bote vin paret tankou se emaye degrade. Pran kouraj ak lavi paske ou gen parey. Etou sosyete a bezwen jan de moun tankou pou fe istwa pou rakonte lot ti jenn kap vini yo echek ki gen nan vi a. mwen kontan paske ou te pran ou e li mesaj sa, nan stil mwen voye l se p ajoure kem joure ou men pito remak pou ka korije yon fwa pou tout. Paske tout sam vle pou ou se byen. Mwen pata jame swete kew ap soufri byenke sesa ou konn fem. Mwen pa egoyis ni mwen pap rann mal pou mal siw nan nesesite ou met pase kotem jan kem ka ede ou ma ede ou. Pran sans ou pou paf e move san paske m konte sou ou toujou
------------------------------ ------------------------------------ PROTLEXA CARAMAILMenm nan rev mwen wew
Mwen te reve ou yon jou, mwen reve kem wew rete nan menm kay avem. Nan rev sa mwen wew vin pi bel e mwen menm de rekonet ou siw pat dekri ou mwen pa tap konnen si se ou. Se yon sinn ki moutrem kew vivan toujou. Ke lanmou sa kem gen nan kem pou ou pap janm etenn. Mwen regret vim anpil lem we ke lanmou nou pase konsa, mwen pa tap espere tou sise distans kap fe nou yon gran to konsa. Mwen ta renmen wew nan vim anko paske gen anpil lane ak evennman ki pase ke mwen ave ou vivan toujou. Sa vle di fok kanmenm anvan sa tro ta pou nou ta we e fe yon ti rale mennen vini sou sa ek nou pat gentan jwi. Menm lem konnen ke ou ka gentan anbarase ak lot moun pa janm bliyem. Paske se Bondye ki mete kalite lanmou sa nan kem pou ou. Mwen cheche ou tou e menm sou intenet kem fe sa mwen pa jwenn menm tras ou e mwen vin gen anpil difikilte poum konnen siw vivan ak siw mouri se rev sa ki fem santi omwen gen yon lot tras egzistans ou. Se jou map konte poum ta tande nouvel e we ave ou. Chak ane kip ase mwen toujou cheche enfo sou ou, mwen mande kouzin ou ak kouzen ou yo pou ou. Yo toujou dim ou la e ou espere mwen tou. Sa ki pi tris la seke mwen toujou renmen ou e ap tann yon moman favorab poum ta jwi lanmou sa ave ou. Fok sa ka fet antre nou paske lanmou sa egziste pou two lontan e avantaj ki genyen seke tan ak evennman pat ka detwi lanmou sa se pa lot sans kap fel detwi. Mwen wew anko nan, anbrase ou e pale lot moun de egzistans ou. Gen moun ki panse egzistans ou pou mwen se yon fab. Gen lot tou ki tap swiv nou sou band touch la ki kwè a mwatye genlot tou ki kwe anpil ke ou egziste e ki ap tann ou. Mwen ta vle ou vini prezante ou bay mezi se moun ki te ni kwè, kwè a mwatye, ki pat kwè menm egzistans. Paske lanmou sa ap two bel pou yon moun ta kwel. Pa bliye ke depi piti rev sa pa janm pran fen. Malgre mwen ave ou nou fe anpil lot rankont diferan sa pat jame anpeche ke lanmou sa toujou pouse. Mwen poko konn kile wap vini men kanmen mwen espere ou ak tout fos. E mwen pap janm met nan tet mwen ke lanmou pa ou a fayi. Pa rapo ak pam lan map ka reprodwi lanmou pa ou a. men ou konnen fok gen yon mezi de tan ak prekosyon pou nou pran. Se rezon ki fem diw ke fok nou ta fe yon ti chita epi pale sou sa kap bon ni pou mwen ni pou ou. Paske sim rejwenn ou anko fwa sa mwen pap kite ou ale, se nan moman sa map ka pwoteje ou. E konnen an detay ki yes ou ye e akonpli tach sa kem gen pou akonpli nan ou a. apre sa ou met pran lot dizpozisyon wap pran yo. Mwen menm map rete atache ave ou jiska seke lanmo separe nou. Mod moun yo si ane pa tiye nou alôs jou paka tiye nou. Map toujou rete ap medite sou non jiska seke ou tounen. Map toujou ret la ap medite sou non e kontinye reve e jan poum atann wap vini. Paske se se ki banm lavi se jis esperans ou selman. Pa mande siw ta vini se komsi lanmou sa tap fini pa mouri twop jwa tap anvayi ke nou. Mwen bezwen wew anpil, mwen priye sou sa tou e mwen pa janm sispann konte nomb de jou ou pase deyo. E kem ap rache lem pa wew e san kem pa konn anyen kap pase de ou. Siw ta vini se kom yon delivrans li tap ye pou mwen. Apre mwen pa gen lot fason poum ta diw sa. Tou senpleman mwen espere ou ap vini e bati yon chato lanmou kew te pwomet mwen an. Fe sa pandan ke sa posib paske pi lwen je nou pi lwen ke nou mem lè nou pap bliye younn lot men fok sa nan je nou pou nou we koman nap ka fesa. Mwen konte sou ou cheri, pa ni rete ap gade sou tan ni pa neglije mwen. Pakse map soufri absans ou lontan e mwen vle pran yon ti souf. Tanpri vini e pran mwen nan bra ou ak tout fyete lanmou sa kem gen nan kem pou ou. Pa esye janm panse ke map bliye ou. Ou toujou nan kem e pa gen anyen ki ki ranplase ou nan fon ke se tout rev mwen. Se wew e renmen ou kom tout teka fel. Sete bon mennaj ou michelhenry haiti ki anbrase ou ak distans. Paske mwen konnen anvan kem mouri map kwaze avek ou kanmenm.
Michelhenry

-------------------------- ------------------ PROTLEXA CARAMAIL
Mwen te espere yon jou sa tap pase antre nou men mwen pat janm konnen jou a. si jodia sa ka pase antre nou fok nou di Bondye mesi e pou Li epanye nou si tout fwa ke malè ta vle rive nou. Mwen te santim kontan, se kounya mwen komanse santi nan ou yon santiman paske mwen komanse rive lwen nan ou. Se pa sa mwen tap tann men kanmenm sa soulaje konsyans mwen yon fason poum pran plis pasyans ave ou e few plis konfyans. Mwen santi chalè ko ou yon fwa e mwen santi’m ta ret la pou tout tan men domaj se minit sa tap dire. Nou oblije rete jwi minit lan ak mezi de jwa ki nan ke an nou. Mwen konnen ke se yon bagay ki ra lakay ou anpil. Se rezon ki fem kontan plis. E mwen santi tou pa gen anyen wap ka kachem paske se vijinite ou gen te plis enpotan pou ou siw ka livre’m li. Fok mwen kenbe’l yon fason pwop. Pou pi devan pou ou pa wont akoz de mwen. Paske gran mal sa mwen few la pap ka chanje menm. Se rezon saki fe map rete ave ou si tout fwa wap ka sipote’m pandan tout vi ou. Map pran prekosyon pou ou paske mwen renmen ou epi ak vijinite ou ki nan men’m lan. Sa vle di angro ke lanmou sa ap mal pou fayi. Fok ou pridan tou pou ou pa fem wont si tout fwa ou ta abandonem paske mwen paka itil ou gran choz. sa tap fe gwo enpak sou mwen. Se rezon sa ki te fem kache ou fas mwen pandan kek jou. Mwen pat vle fe sa ave ou e apre poum balanse pri li ave ou. Paske se lanmou nou tap konpare se pa afè ke nou tap konkli. Men sa mwen vle diw cheri. Tou swit ou finn fe lanmou avem lan, ou te pwopozem sevis lajan. Byenke mwenpat genyen li tou swit poum te ba ou men sa te fe yon lot stil enpak sou mwen. Mwen pa tap santim byen si apre mwen finn kouche poum ta peye ou apre. Se konsa mwen te rezone ki fem pat fe plis emèjennsi pou sevis kew te mande’m lan. Men apre mwen ta renmen konnen lew pat wem lan kisa ou te panse de mwen. Mwen pa vle pou ou panse kem se vagabon. Se pou sa map tounen kote ou ak tout nesesite ou a epi mande ou siw fache avem. Dapre repons ou map konnen siw se moun ke map cheche a oswa yon lot. Siw aksepte’m malgre mwen raz map konprann ou se moun kem dwe fe anpil sakrifis poum pa kite ale men si tout fwa ou touvem raz e ke mwen paka ba ou lajan map kite ou. Mwen pat jame reve viv ak yon moun kap eksplotem mal. Se rezon sa ki fem pwopoze ou lanmou olye de lajan. Mwen renmen ou anpil cheri sim pale ave ou konsa se pou pi devan poum pa gen anvi gade deye. Ou menm wap jwenn anpil avantaj nan mwen pou ede ou konprann lavi nan sans ke yo dekri la a. poko dekouraje avem si jodia mwen pa genyen li poum ba ou pran pasyans pou mwen menm jan kem te fe lem tap pale ave ou yo. Konsa lanmou nou pap gen pri. Ni ou pap gen anvi gade deye le moman yo ta difisil. Se yon fanm konsa anpil neg nan vi a ap cheche si yo ta dekouvri se yon fanm konsa ou ye se ak diaman yo tap achete ou. Mwen renmen ou e mwen konnen ke ou renmen’m tou. Kounya se pou nou ini tet nou ansanm pou nou ka eseye aranje tout problem ke lakay an nou genyen. Si tout fwa ou te panse yon bagay mal de mwen menm le mwen pa pre ou men mwen konfese ou sa paske se lom nou yen ou ka fe ere menm jan kem fel la. Mwen espere ke ou li epi konprann mwen cheri e mwen priye Bondye poul fe ou rete avem net paske mwen santi fos mwen lew bo kotem e lew pa la se kèm ka pe senyen. Pase res jou yo sou pwoteksyon Bondye. E priye pou ou pa tombe nan tantasyon. Menm jan an tou map priye poum pa tonbe ladan li tou. Ou konnen si nou pa pran tet nou koman nou ka regret menm janm mwen abitye diw ke fok nou two prese pou nou pa pran nan foli lavi. Fok nou ka pran san nou yon fason pou timoun nou yo ka detann yo nan detres nou. Pou se pa lot moun kap vinn repwoche noiu koman ke nou te dwe oganize nou. Si ou pran sans sam diw la. Nap yon egzanp lan je lot moun yo. Sa vle di fok nou tou lede a pridan e menm jan map voye je sou ou konsa mwen vle pou ou voye je sou mwen tou. Fok ou pa kite se mwen kap konbat jou e nwit san ke menm yon konsey nou pa pote pou mwen. Mwen pa vle sa nan ou. Byenke mwen konnen wap gen kouraj pou ou edem vre men mwen diw li yon fason siw ta gen entansyon pou sa pa dijere nan ou. Sete bon mennaj ou michelhenry ki anbrase ou de lwen e kap mande ou pasyans. Ke Bondye kapab beni ou e fikse sikse nan tout sa wap antreprann.fok mwen diw ke mwen renmen ou anpil paske mwen konnen ke sa se bout souf ou ak souf pam li y. e mwen konnen ke ou dim sa nan fon ke ou tou. Ke Bondye beni ou manmi cheri e mwen anbrase ou kote ou konnen kem konnen. Apre ou finn li let la pa chire li paske lap itil ou pou lew rete pou we tout sa kem gen anvi diw e anvi fe ou. Paske ou konnen memwa mwen kout se ladan map ka enspire lot sans kap vini swit yo. E map pridan ak sa kem few la tou. Ni ou pridan paske ou fem mal. Ou pran vijinite an mwen tou. Mwen eme ou anpil e ou konnen byen nan ki pwen lanmou sa ye nan fon kè. Mwen espere ou cheri.
Tu as brisé mon cœur
Une fois dans ma vie j’avais été tombe amoureux de toi sans y rendre compte par rapport a ta beaute et ton amitie je me sentais avant attacher avec toi. Je n’avais pas eu le temps de bien t’explique comment cet amour me saccage. Pourtant il était bien dans mes yeux. Avec le temps, j’arrive à chasser en moi des stress tel que la timidite etant d’autre. Je t’avais propose un amour sur. J’avais pense que tu arriveras à comprendre a quel etat que je me suis trouve. Alors tu m’as meprise pour gagner mon temps. Je me demandais aujourd’hui est-ce que tu es entrain de rigoler avec moi ou est-ce toute une realite. Quand tu disais tu es aussi amoureuse de moi. Et tu as voulu que je sois la a tes cotes. Je ne veux pas que tu consomme mes passions c’est la raison pour laquelle que j’essaie de te fuir. Par ailleurs j’ai eu peur de ton caractere diabolique. Je ne me sentirai jamais en securite avec toi. Tu es beaucoup plus avance dans le domaine de L’AMOUR que moi. Et je n’arriverais jamais à atteindre ton cœur. Et je ne pourrais pas te controller parce que je suis jaloux et egoistes en ce qui concerne AIMER. Les amis que tu frequentes n’ont pas les categories de gens que je frequente. Les genres de blagues que tu ris n’ont les gens qui me plaissent. Toi et moi peut-etre sommes pas faire l’un pou l’autre. Alors on n’est pas obligé de demeurer dans le mensonge. Je lis dans tes yeux et je remarque tu ressens rien pour moi. Tu es entrain de me mentir. Et ça me fait tant de peine en te voyant aussi mal de nos jours. Tu as passe trop de temps à tromper. Desormais plus de personne a confiance en toi. Et moi en particulier. Avant tu m’as faire pleurer tant de fois. Je t’aime pour de bon mais quelque chose ne va pas c’est que toi tu vis dans un autre monde, tu ne respecte pas l’amour. Et je ne pourrais jamais faire ainsi que toi. Tu t’es habitue à mentir sur tout ce que tu touches. Et je ne pourrais pas supporter tes mensonges. Et je n’arriverais jamais à atteindre tous ce que pourrais en rever de toi. Ce seriais trop dur pour un garcon de mon age. J’ai déjà passe trop de temps à te poursuivre sans avoir aucune valeur à tes yeux. Aujourd’hui je me sens completement saccage par tes mauvais propos. Et je veux te laisser car ma presence était toute une forme de couverture pour toi. Ton atitude peut engendrer ma mort. C’est regrettable pour moi qui avait passe mon temps a te passioné. J’ai rien tiré en toi, tu m’a epuisé et je ne pourrai pas en refaire ma vie aussi tot. Parce que tu as rendu ma vie penible et je mefie toutes les belles filles qui soient au monde. Par rapport a toi mon avenir c’est totalement menacé. Tu es comme une machine destructive, tu as voulu me detruire et tu l’as fait. Dieu seul pourra me reparer. Car je suis tout seul dans ce monde sans amis et famille meme pas quelqu’un pour causer. Tous cela c’est produit juste pour faire valoir ma carriere à ta face. Tu as pourtant gagoter mes vœux. J’avais pense de retrouver des qualites esthetiques en toi lies a ta beaute esthetique. Tu m’as trahi, meprisé, recheté a plusieur reprise. Je ne pourrai jamais te pardonner car j’etais trop paisible a tes yeux. Tu n’avais pas de la compassion pour moi. Tu m’as abusé. Et je remets tous ce que tu m’as fais sur la conscience de Dieu. Car Lui seul pourrait te pardonner. Et j’ai parfois honte d’avoir passe mon temps a tes cotes. Tu es une personne à l’etat deplorable. Tu detestes tous qui pourront faire de toi une vraie femme. Tu t’amuse à mentir a tous les gens qui t’ont veillent du bien. Un jour tu prononceras mon nom en malheure. La difference entre toi et moi c’est que : j’ai la conscience tranquille et toi non. Tu devrais ramasser ton caractere durant ta jeunesse si non elle sera un sujet de honte pour ta famille et tous les gens qui sont autour de toi en particulier moi. Le pauvre que tu as maltrete avant. Tu pourrais en refaire ta vie ainsi que moi et que Dieu te pardonne pour tes iniquites. Il te donnera aussi une solution a tes problemes et tu en payeras quand bien meme tes fautes. Surtouts mes trepas a ta poursuite.
Michelhenry
------------------------------ -------------------------- PROTLEXA CARAMAIL

Ta protection
Tu maintiens en moi ton charme par lequel j’inspire de te jamais faire soufrire. Loin de toi ma vie s’apparait ruinee. Je me sens totalement attacher avec toi. Tu arrives à maitriser ma conscience et cela me rends fidele et sincere. Tu caches en toi mes grands secrets. Et je suppose aussi tu couvres mes hontes. Ta protection fait de moi un homme de classe ou un honnete-homme. La façon de tu me parle me donne l’impression que tu es quand meme quelqu’un de surnaturel. Je me demande parfois es-tu l’une des anges ou quel est ta nature. Tu es si proche de moi que je ne pourrai plus reculer. Tu me donne parfois l’impression de ma mere. Tu me donne vraiement le gout de vivre, je me sens rassurer dans tes bras. Par rapport à tes tendresses je me sens completement grand. Tu rends ma vie aussi luxieu par rapport à tes caresses et tes mots d’encouragement. Je me sens fort avec toi et ta presence dans ma vie est qu’une benediction de ma sagesse. Parfois je me sens triste de receuille dans mes bras une aussi douce fille que toi. Tu es paisible, sensuelle, courageuse. Honnete. Est-ce vraie que tu es celle que je revais gagner depuis fort longtemps ou un cadeau du ciel. Je ne sais pas si un jour tu vas partir comme les autres. Ce serai ma fin si un jour tu decides de t’en aller. Tu as trop investir en moi et je veux te rembourser tous ces affections en me jettant a tes pieds. Te faire tous les jours des bisous mouille. Te rends une vie beaucoup plus saine. Te faire sentir jour et nuit ma presence intime dans ta vie. Je me sens à l’aise dans tes bras. Et la façon dont tu me procurer cet amour est toute a fait miraculeuse. Je me demande aussi suis-je digne de merite cet amour. Aucuns hommes des siecles precedents n’ont pas eu la chance d’avoir une jolie et si douce amour que celle que j’ai en main. J’ai parfois crains que tu n’es pas humaine car l’amour de ton genre est spirituelle. Tu sacrifice beaucoup pour moi. Tu te bats pour que je sois un homme de la tete haute. Malgre ma carriere tu invites en moi à devenir grand comme les rois de la terre. Tu me defend comme-ci tu etais mon bouclier. Je n’arriverais jamais à ennonce ton amour pour moi. Que dois-je faire pour te prouver mon amour ? Que dois-je pouvoir te donne pour satisfaire tes passions et tes necessites ? Tu consacre trop pour moi ma cherie. Je me sens parfois honte quand tu me touche avec tendresse. J’etais pas equipe d’aucune bonte pour jouire tes privelleges sociales. Si c’était dans mes reves tu existais. J’aurai déjà faire ta description comme un ange. Cette realite est toute comme un reve. Que je ne souhaite jamais de reveiller. Tu sais tout au fond de moi que je t’aime autant que tu m’aime. Et te faire couronner reine ou princesse de l’amour car tu le merite vraiement. Tu me prepare à devenir saint dans ton saint temple, roi de ton château, ton epoux. Nous reussissons à fonder le meilleur couple si tu acepte de m’epouser aujourd’hui et finaliser mes reves. Car tu aussi tout pour moi sans toi mon cœur est boulverse de chagrin. Je ne veux plus embarrasser mon cœur de peine, de rancune et d’amertume. Je veux que tu chasse en moi mes culpabilites et tire en moi la raison de ton amour. Si je suis l’homme de tes reves fait moi tous ce que tu en veux. Je veux que tu me retiens prisonnier dans ton cœur. Je veux passer mes vieux jours à te consoler et te plaire jusqu'à ce que tu trouves en moi comme je trouve en toi le vrai plaisir de l’amour. Car tu m’as beaucoup pluts. Je ne renonce jamais à toi. Au lieu de te laisser j’abandonnerais mon origine afin d’acceuille en toi mes beaux souvenirs. Je dois respecter tous ces offences que tu as subis pour moi. Je t’aime ma cherie. J’espere en ta beaute, ta bonte et tes qualites esthetique
Michelhenry
------------------------ ------------------------ PROTLEXA CARAMAILComment t’aimer
J’avais une faiblesse, lorsque tu viens à moi et me propose quelque chose et je ne peux pas en refuser. L’amour que j’ai pour toi me donne pas l’autorité de te maitriser. Pour que tu aie au moins un peu de respect pour moi. Il ya fort longtemps que tu me maltraite en me faisant croire que tu es assez belle et qualifié pour etre rachete par des hommes de grands moyens. Tu m’avais placé comme un objet sans importance. Je me sens parfois deplorable quand tu m’injure avec des mots malsains. Tu m’attriste tout le temps en passant des heures avec tes amis et sans moi. Je me miserable quand tu viens vers moi et donne un regard malhonnete. Je me demande pourquoi que cette relation existe. Pourqoui tu n’as pas de compassion pour un pauvre reveur que moi. J’ai beaucoup lutté juste pour ceuillir en toi un sourit de satisfaction. Tu n’es jamais été fidele et sincere avec moi et tandis que moi j’etais obcedé par la chaleur de ton corps. J’aimerais un jour que tu me prennes au serieux et me baptise dans le bassin de l’amour. Tu m’a dejouée. Et ruinée ma carriere. Pourtant j’ai te rien faire de mal. J’etais paisible et supportable a te yeux et parfois tu me felicite en priant Dieu de m’avoir choisie comme amant. Tu disais parfois que je suis un cadeau du ciel. Et je me demande pourqoui tu me donne pas le gout de vivre autant que je te donne. Tu m’as beaucoup faire pleurer. J’aimerais qu’un jour tu me donne la raison de notre lien en amour. Je ne veux pas te laisser seule dans ce monde enfernal, je veux continue avec toi-même quand tu me decois toujours. Je t’aime et c’est la raison qui me pousse en avant de t’aime de plus en plus. Malgre tu es entrain de detruire une partie en moi. Je n’arrive pas à t’oublier, ni te remplacer, ni te faire disparaitre dans ma vie. Au contraire je me sens parfois heureux de t’avoir comme amant dans ma vie. Je resterais assez paisible à tes yeux et innoncent lorsque tu agis ainsi mal en ma faveur. Un jour tu devienras la valeur absolue de notre amour. Tu seras peut-etre decevoir vis a tes proches. Je serai peut-etre loin de toi. Mais pour que cela se produite il faut qu’on s’y change pas. Si tu reste ainsi et que moi aussi je ne finirais pas t’abandonner car ton amour est qu’une echeque pour moi. Je suis attaché a toi et toi tu ne l’es pas pour moi. Je suis apparu seul et abandonner sur ta conscience. Lors que tu decide de mieux vivre avec moi ce sera quand meme une grace divin. Car tu es tous que je veux, souhaite en un mot mon esperance de vie ou mon oxigene. Je ne peux pas vivre sans toi. Je veux que tu changes ton atitude avec moi. Et ayant un peu respect pour moi car tu me dois d’etre honore. J’avais pris du temps afin d’ameliorer la situation de t’aimer. Et aujourd’hui tu me dois de respect et etre tres gentille avec moi car je n’accepterais jamais la façon dont tu me maltraite. Par ailleurs je me demande est-ce que tu ressens autant d’amour pour moi autant que je ressens pour toi ? On pourait vivre la vie sur un autre aspect. En respectant les regles du cycle de la vie. Parce que je ne peux pas cesser de t’aimer. Je veux que tu consacre ton temps pour moi. Apres tu n’auras rien de plus a faire et que moi je continuerai à veiller sur toi. Ne me laisse pas tomber car j’avais consacre ma vie à t’aimer et a te supporter dans tous les sens. Si tu accepte de changer la manière de ta conduite je finirai ma vie avec toi. Et tu sais a quel point que je t’aime. Je t’ai déjà prouvé cet amour et tu sais quel point que je reve d’etre heureux avec toi. Et je cherche à exaucer tes vœux la manière dont tu le souhaite. Je t’aime et tous que j’attends de ta part c’est juste un peu de respect et de la compassion. Ainsi je pourrai etre heureux sans vouloir rien d’autre et moi je suis prets à te rendre une vie encore plus saine. Enfin nous serions tous les deux heureux car notre amour est entrain de detruire et je ne veux pas que tu le consomme mal. Tu sais tous qu’il faut faire pour la sauver. J’attends que tu me donne l’accent des gens amoureux
Michelhenry
------------------------- --------------------------- PROTLEXA CARAMAIL


Bien dans ma vie
Je n’avais jamais souhaité un jour que tu partes aussi loin de moi. Il ya fort longtemps que tu m’as laisse seul. J’avais pense que tu pourras déjà m’oublie sur tous les evenements qui passent. Je ne pourrai pas penser un jour que tu reviendras vers moi et me demande de nouveau la main. Je me sens desormais un peu soulager car tous ce que j’avais souhaite dans ma vie c’est encore ta presence.je voudrais tendrement rester a tes cotes pour toujours. Ma cherie depuis la nuit de ton depart je ne cesse pas à dispenser. Et j’aimerais que tu sache comment tu es important pour moi. Sans toi ma vie n’a pas de sens et j’inspire en toi du courage d’affronter les difficultes de la vie. Je ne pourrai jamais cesser de t’aimer un jour et tu es la raison de mon existence. Je pourais te souhaiter la bienvenue dans mon cœur parce que ta place est juste et la dans mon cœur. Je t’aime beaucoup mon amour et je veux te le rassure. Parce que ce mot vient au plus profond de mon cœur. Je ne sais pas encore comment te prouver cet amour. Je vais d’abord me place tres proche pour pouvoir te faire remarque comment tu es aussi grand a mes yeux. J’aimerais etre cher à tes yeux comme tu l’es à les miens. Ton intervention dans ma vie me ferait un homme honnete et cultives. Si tu savais ce qui ce passe dans ma tete lorsque tu te tiens debout a ma face en me regardant droits dans les yeux. Je me sens parfaitement heureux lorsque je m’y trouve à ta face. Je me demande pourquel raison que la vie nous empare tous ces beaux moments. Je souhaite au plus profond de mon cœur de me marier avec toi parce que tu es la femme de mes reves, de mes aventures. Je ne peux pas passer une seconde sans penser a toi, je me sens completement attacher a toi tu es ma passion. Je vais faire mon possible afin te prouver comment tu es aussi importante a mes yeux et te faire ressentir la chaleur de mon corps autour de toi. En plus de cela je vais considere la photo etant que ta presence en ma conscience. Tu sauras mieux que personne ma conduite car je vais considere la photo etant qu’un juge. Tu n’auras rien a regretté, je ferais tous qui serais possible afin te demontrer en personne l’amour que j’ai pour toi. Je te donnerai beaucoup d’affection lorsque tu seras prets de moi, je te protegerai, te consoler et t’encourager quand tu es dans le desepoir. Je resterais proche de toi jusqu a la fin de mes jours. Je t’aimerais pour jamais et je ne vais pas te laisser perdre de nouveau. Je ferai de toi ma vie, ma femme, mon amour. Tu seras pour moi un sujet de joie. Je puiserais en toi toutes les belles qualites de la vie. J’estimerais que tu m’aimerais et me donne avec plaisir la cle de ton cœur et me confie ton avenir. Je vais commencer a me preparer tous qu’il faut pour etre a la hauteur de travailler pour toi. Par rapport a tes coordonnes je vais me racrocher à rechercher des infos de bonne sources a ton sujet. Apres je trouverai tous les indices possible de te confie la cle de mon cœur. Apres on pourrait vivre la vie sans la moindre doute. J’estime que tu seras parfaitement d’accord avec moi. Alors accorde-moi juste un peu de temps afin de bien planifier les procedurs. Parce que je ne souhaiterai jamais de voir mon seul amour s’en perit dans la pauvreté. Il faut qu’on soit claire tous les deux pour ne pas commetre des erreurs sur notre sacree relation. Je t’aime et je souhaiterai que le bonheur du monde soit à toi sous les conditions de me prendre comme epoux. J’attends que ta reponse mon amour et je veux que tu medite avant de m’y repondre et apres on pourrait s’attendre mieux que personne. Je t’aime et le sais. Je vais juste te prouver comment cet amour m’enflamme par rapport à mes inquietudes, mes vœux, mes soutiens. Tu trouveras en moi un moment de refuge par laquelle tu ne penseras plus d’abandonner. Et moi je me sentirai plutard parfaitement dans l’allegresse lorsque j’aurais te rencontre dans le lien sacree du mariage. Tu es bien dans ma vie, je me sens parfaitement en joie depuis le jour que Dieu depose sur mon levres un sacre nom. Que je l’ai medite jour et nuit c’est ton nom mon amour. Je ne peux pas t’oublier, meme quand les moments soient pires que jamais. Tu es toujours la dans mes reves. Alors passe donc une bonne fin de semaine et pense a moi autant que je pense a toi. Que Dieu dans son manifiscence te benisse et prospere. Je t’aime beaucoup et je pense aussi que m’aime dans le prix que je t’aime. Je ne veux pas que tu cede ma place a un autre. Laisse l’amour continu le chemin pour nous. Car nous ne pourions jamais continue cette route seuls.
Michel-henry
Mwen te panse
Menm le mwen pat konnen dat la men mwen te toujou espere nan vi an mwen ke map wew ou epi pale ave ou paske mwen priye Bondye anpil poul te ka fem we senp jou sa. Li fem wel sevre ! Men gen yon bagay ki mankem selman mwen wew men mwen paka touche ou. E apre vwa ou ki te fem santi kem nan paradi. Mwen menm panse se reve mwen tap reve paske mwen wew nan reyalitem ke janm teka reve we ou. Mwen kontan anpil manmi e depi denye appel ou a, mwen pa janm sispann gade foto ou te banm lan. Mwen ap mande Bondye ki jou anko lap fem wew pou omwen te ka touche ou yon manye seduizan. Se tout rev mwen sa. Mwen reve genyen ou e pataje tout moman lanmou’m avek ou. Men mwen poko ka devine ki le sa ap pase antre nou. Men ap gras Bondye tout sa yo ap fet san ke nou pa pwograme yo. Paske si jodi a mwen pat atann ke ou t’ap vini epi sa fet mwen espere tou ap gen yon jou kote mwen ave ou ap ka kouche nan menm kabann epi pale yon lot lang diferan. Paske sa fe lontan pou lanmou nou te pran pye men sa pat janm ka fet paske ou te two lwen mwen ak lespri nou te two feb pou nou ta panse koman nou ka jere lanmou nou. Jodi a nou ka grandi e konprann lavi nan sans ke li ye a. sapa vle di ke nou ap sispann reve men fok nou ka we kijan nap defann lavi e lanmou nou nan bon sans lavi a. Se kounya nap ka lite pou nou sove lanmou nou. Men pou komanse fok ou banm mwayen poum ka metrize ou yon fason poum ka voye je sou ou komsi ou te bò kotem. Apre sa ou pap gen gran choz pou ta fe paske se mwen ki dwe lite avan ke ou menm ou ankadre’m. Mwen kwe nan tet mwen ke map reyisi paske mwen pral travay de fwa plis ke jan kem te konn fe a jis poum pote ba ou bon fri. Apre sa ou menm wa felisite’m tankou yon bon chevalye ki pwoteje renn li. Paske mwen renmen ou anpil e mwen konnen pri ou tou, mwen pap janm kite yon lot moun jwe wol kem taka jwe nan ou a paske mwen soufri pou prezans ou twop. E tou mwen pap janm kite yon lot moun ranplase ou pase ke se ou ki tout pou mwen. Mwen wew nan jwa menm jan an tou mwen wew nan soufrans tou. Savle di angro pagen anyen ki ka fem sispann renmen ou. Se tankou se nan sanm wap koule, ou se tout sekre mwen pi gwo byen kem teka genyen. Mwen pap vann ou pou anyen okontre mwen ta plis vle vann tet mwen poum achete olye mwen ta vann ou yon fwa. Paske se ou kip a konnen kijan ou enpotan pou mwen cheri. Mwen konnen jan ke ou enpotan pou mwen se sa ki fem rete ap tann ou pandan tout tan sa yo. Menm le ou pat dim poum rete vyej men mwen te fel konsa poum pwouve ou ke lanmou sa kem gen nan kem pou a egziste tout bon. E map rete pou tout kap posib. Olye mwen pran lot fi san ke ou poko mouri mwen prefere antre nan pè. Konsa mwen pap bezwen fi menm. Paske se ou ki fanm pam lan, avan ou pat gen lot apre ou pap gen lot. Wap toujou rete menm jan ou te ye avan pou mwen. Sou pwomes lanmou nou, map jire devan ou ke mwen pap janm tronpe ou, map renmen ou e mache sou konsey ou. Konsa tou mwen pata janm swete wew ou ap souri nan bra yon lot gason tankou’m. Paske se nan fidelite ou ak senserite ou mwen kwe. Mwen panse wap pran sa ak prekosyon e fem konnen ki jou wap tounen anko poum ka ale tann ou. Se tout fason mwen ka diw mwen renmen ou e mwen vle byen pou ou. Ou menm eseye panse avem plis toujou paske gen yon bonè kap tann nou tou lè de a. paske jan ou panse ke aveni ou ap sur la konsa mwen panse pam la nap sur tou. Si nou mete tet nou ansanm nap ka viv lavi a tankou seta yon renn pi yon wa. Ou met fem konfyans ke jan mwen déjà few la. Epi eseye aplike sa kem di ou yo pou rev nou pa fichu. Paske menm jan ou gen rev marye a konsa tou mwen reve marye men fok se ta ave ou paske se ou konnen an detay sa kem pase. Lot moun pa konnen paske mwen pap janm esplike yo sityasyon mwen devan jenes an ayiti ki vire lanvè. Paske okenn lot moun pap rive kwe si mwen se yon moun ki swa dizan vyej. Mwen rete kwe ou kwe’m paske se nan ou som konfyans mwen ye. Mwen swete ke ou pase res semenn lan an byen e priye tou pou Bondye fe pou nou pa chanje lide paske menm Bondye apiye nou nan sa nap fe a tou. Sete bon mennaj ou Miche-henry ki anbrase ou de lwen. E nan menm semenn nan map voye foto kem fe yo pou ou sou imel. E map ba ou yon referans sit pou ale pou ka gade mezi foto kem fe yo. E konsa tou siw vle wa tou swiv mwen sou res sit. Ke Bondye beni ou cheri e fe ou prospere anpil e siksè nan tout sa wap fe ki bon devan je Bondye.
MICHEL-HENRY
Marye avek ou
Menm lè se pa yon bagay ki p’ap fasil men mwen oblije mete sa nan tet mwen tankou yon ve kem swete egzose paske mwen priye pou ou chak jou. Pandan map mande Bondye poul fem marye ave ou. Si jodi a ou pwopoze’m sa se tout yon reyel plezi pou’m di ou wi. E mache pos mwen yon fason pou sa ka pase byen nan je tout moun. Si ou imajine istwa lanmou nou fok ou ta we li merite yon tel bonè. E se nan maryaj nap ka pwouve jwa an nou ak kalamite nou. Menm lè nou pa soufri fizikman men nou soufri nan panse nou anpil. Sitou pou mwen, se rezon sa ki fem santi ou gen santiman pou mwen vre. Mwen pat jamè swete tande yon mo bonè konsa nan bouch ou. E poum byen di ou mo sa fe anpil efè sou mwen. Paske se younn nan mo ou te ka dim kite konsolem vit konsa. E mwen toujou ap medite sou pwomes sa. Paske li fe pati de plan mwen pou ou. E mwen ta swete ke ou medite sou li tou paske panse sa ke ou mete nan tet mwen pap rete yon sel kote. Map panse tout jan kem ka fe pou yon tel rev ta reyalize. Paske se nan ou mwen vize bonè lavi a. e mwen pap lage ou pou anyen, mwen tap pito soufri ave ou olye mwen ta abandone ou. Malgre mwen wew gen yon anbisyon an avan, mwen pap jije ou mal paske se konsa kem ye tou. Mwen pa swete rete nan menm eta a. avan fok nou tou le de a travay ke jan nou te ka fe sa. Epi pou nou konstwi avni nou sou konsey ak kolaborasyon younn pou lot. Déjà nou gentan gen lanmou nan fon kè an nou sa nap jis bezwen se yon ti pasyans pou nou pa pran nan foli lavi. Apre sa petet yon ti metriz nan konsyans nou pa plis. Gras Bondye ap montre nou tout ki jan pou nou fe apre lè nou finn marye. Se yon pwomes deno jou ki ra anpil pou yon fanm ta pwopoze yon gason maryaj. E sa fem byen sezi se ou ki pwopoze’m yon tel choz. Poum byen diw cheri sa ouvri lespri’m sou tout sak byen nan vi a paske mwen pat janm gen yon entansyon nan tet mwen si se pa ou ki ta mete’l. Sa fem kontan anpil manmi. Mwen konte sou pwomes sa anpil paske se tout istwa egzanplè nan je lot moun ki te panse ke yon jou ou pat’ap repran’m anko. Mwen pwomet ou tou ke apre maryaj sa ou pap wont. Paske map kenbe dinite’m devan je ou e akonpli tout sa kem te konn pwomet ou yo avan. Paske poum di ou cheri ou chè nan je’m e mwen pa konnen kisa mwen ka bay nan plas ou. Se paske mwen konn pri ou ki fem ba ou yon valè ki avanse konsa. Mwen vle genyen ou epi bati fwaye lanmou pam ansanm avek ou. Paske manmi se ou ki tout pou mwen. Mwen pa gen lot moun e map ke fe yon tel pwomes e sa se yon verite ki soti nan fon kè’m. Mwen pa gen lot moun map bay plas ou paske nan vi’m se ou ki premye e se ou ki denye. Jou ou ta deside banm vag mwen kwe se vi’m ou t’ap oblije detwi paske mwen pap gen lot kote map ka ale ke rete nan bra ou yon fwa pou tout. Si ou sonje lontan jan kem te konn chache prezans ou menm lè ou pat banm sans de moun ki renmen. Se nan jou yo la ou fem santi petet ap gen vi pou mwen ave ou. E mwen espere sou sa anpil paske map tann li depi lontan. E map priye Bondye fô pou sa ka pwodwi nan yon fason ki pap rann ni ou ni mwen soufri. Anplis tou fok antann ou byen ak paran ou pou yo ka konfye’m menm jan kem konfye ou a. mwen menm bo kote map fe tout sak posib poum fe yo alez avek desizyon sa. Paske mwen konnen ke desizyon se yon desizyon ki chè anpil se nan sans map mande ou pou pwoteje tet ou ont tout bagay enfliyans seksyel. Mwen menm ou konnen déjà ke se pa yon bagay kap two enteresem. Jis pou ou pa pote move fri ban mwen. Paske nenpot jan ke ou ye map pran ou se nan sans sa mwen pata vle pran ou ak defo. Paske map vinn jwenn ou san defo. Annou priye pou Bondye ka fe nou gras. E pou nou akonpli tach sa. Paske tach sa ap paret kom younn nan pi bel istwa lanmou. Le sa nap pwouve ke distans paka detwi lanmou de moun ki renmen vre. E le sa map ka pwouve san dout ke se depi lontan sa te nan panse ou pou mwen. Ou menm wap konnen sa kem panse byen pou ou tou. Mwen te kontan ekri ou cheri e ou konnen jan sa nan panse poum kominike avek ou jou e nwit. Poum ka ede ou medite sou lanmou ke ou gen nan kè ou pou mwen. Ak sa nap ka lite kont neglijans epi fotifye lanmou anko plis. Mwen konte sou ou anpil e map tann repons ou avek enpasyans paske mwen kwe kounya ou pap gen twop difikilte pou ou ta alez avem. Apresye sa kom bon mennaj ou michelhenry d’haiti
Michel-henry
Prezans ou
Si Bondye teka fe sa pou nou tankou yon gras li tap fre anpil. Paske le ou bo kotem ou fem santi tout sansasyon lavi a nan tout sans li yo. Cheri mwen santi byen le se ou ki kotem lan, ou fe kem kontan e fe sanm mache. Se le mwen bo kote map konnen tout dousè ki gen nan vi a. paske chalè kô ou selman fem santi kem devan pot syel la. Mwen renmen ou e ou edem a konfronte mezi se penn ki gen nan kem ou banm yon jwa san kem pa ri. Ou bouche mezi se vid ki nan nan mwen yo ou fem santi kem beni paske mwen santi mwen byen anpil lè se ou kap pase men ou sou mwen. Mwen we set koulè lakansyel le se ou k’ap manyen’m. Mwen santi byen anpil le se ou kap pwopoze’m lanmou. E fason sa ke ou gen nan ou se younn nan fason ki edem anpil paske pasyans ou pran pou mwen yo plis afeksyon ou yo. Banm anpil fos poum reziste ak tout sak pa bon. E mo ankourajman ou yo rann lavi mwen yon lot jan. Mwen ta renmen pou ou rete bo kotem jiska seke ou mouri. Se nan bra ou mwen ta swete rete fe tout tanm ap few plezi. Paske mwen santi prezans Bondye nan ou, ou fem we koulè nanm mwen. Mwen bezwen ou tankou mwen ta bezwen prezans Sentespri nan lavi mwen. Prezans ou se tout sa ki konte pou mwen paske mwen rejwi ladan anpil. Siw wap remake le ou pala jan kem pa alez fok ou we tou ke lew pala jan ke aktivitem bese. Nan bon reyalite a se ou kif os mwen. E mwen jwenn kouraj nan prezans ou. Mwen pa selman renmen ou paske ou fem santi fos mwen, men nan dezolasyon mwen yo ou konn prezan menm lè se pa fizikman men nan lespri mwen, mwen santi ke ou la. Se sa ki rann fidelite’m paka manke ou paske ou nan konsyans mwen menm jan ak moral mwen. Lem ta vle fe ou yon bagay ki mal konpasyon ou gen pou mwen pa pemet mwen aji mal kont ou. Se sak fe mwen santi tout o fon de mwen ke mwen renmen ou tout bon. Paske mwen etabli prezans ou ak absans ou nan stil ke kiyes ki fem byen ak sa ki fem penn. Mwen pa ta janm swete we ou rete lwen mwen paske mwen konsidere absans ou tankou se pi gwo ennmi kem te ka genyen. Mwen ta renmen ou panse kijan ke sa dominem lew pa la. Mwen santi ke sekiritem angaje. E mwen pa vle lot moun ta soti byen lwen epi antre nan mond mwen avek ou a. paske jan kem santi byen nan bra ou a mwen pa swete we se lot moun kap vinn fem we kijan poum jere ou. Ni mwen pa swete we tou ke se lot moun kap ba ou preskripsyon pou ou ban mwen. Si ou teka pa gen zanmi ak fanmi li tap bon devan je lanmou nou. Konsa mwen tap genyen ou sel kom fanmi sel kom zanmi. Le sa mwen pa tap ka abandone ou menm. Mwen tap voye je sou ou plis paske se sel ou mwen genyen. Mwen pa swete ke ou pa mize kote ou ale a paske se sou stand by ke mwen ye se ou map tann vini. Si ou mize lanmou nou ap two kout paske yon segond san ou se mizè. Mwen pa janm swete we kem map soufri paske mwen soufri twop e mal. Sa vle di fok ou vini poum ka delivre. Delivrans ou se tout sa ke mwen bezwen. Mwen konnen wap fem pase mati anvan ke ou ban’m li men kanmem mwen espere li. Mwen konnen jou ke mwen jwenn li, lap ka satisfe tout pasyon mwen, e mwen pap sonje penn anko. Mwen swete ou li epi konprann nan ki konteks ke map tann ou. Se ou map tann vini pou ou ka delivrem de tout mal mwen yo. Ou konnen déjà ke se ou ki rezon egzistans mwen sa vle di angwo ke’m paka viv san ou. Mwen oblije rete sou konsyans ou ap tann ou paske mwen konnen se ou vreman ki ka ban’m jwa ki edem fe fas ak tout sa ki mal. E ou ka edem jwi lavi a nan tout sans li yo. Mwen konnen ke ou renmen mwen menm jan ke mwen eme ou a. mwen swete ou voye je sou mwen pandan wap fem kek apel kap edem bliye pwoblem mwen yo. Mwen menm tou map rele ou poum konnen avi de ou e ki sa wap mennen. Konsa lanmou nou pap fayi e menm le mwen pa gen je sou ou mwen pap oblije panse yon bagay mal. Paske map konnen sa kap pase lwen ak pre ou. Mwen swete ke ou pase res semenn lan sou pwoteksyon Bondye. Bondye nan manifisans li ap konprann jan ke sa ap enpotan pou li ta fe nou ansanm. Mwen eme ou anpil cheri e ou konnen déjà ke jan lanmou sa pran tet mwen. Ou menm medite sou sa paske lap enpotan si nou ta finn fer es vi nou ansanm. Sete bon mennaj ou michel henry ki anbrase ou e ki few santi jan ou enpotan pou li.
Michel-henry


Madichon
Piga ou janm di ke Bondye pat beni ou si tout fwa ou we rev ou yo paka reyalize jan ke ou te toujou swete yo a. paske Bondye nan manifisans li, se byen ak moun ki merite’l. Paske mwen te prezante’m nan vi ou yon fwa ou te rechte’m paske mwen te manke nivo nan mwayen ekonomik. E mwen te preche ou ke lajan pap ka fe bonè nou se t’ap preferans lanmou. Kom ou te refize e sa fem anpil penn poum wew jodi a e mwen paka lonje la men ba ou. Sa fem sonje lem t’ap mize nan pye ou e ou t’ap repouse’m. Mwen pat ka rete fe tout tan’m nan pye ou. Bondye te gen yon lot plan pou mwen e si ou we jodi a ke kèm kontan se gras Bondye fe pou mwen. Li montre’m tout fason poum abode lavi e Li montrem tou ke poum pwofite okazyon lem jwenn li paske si ou pat neglije’m pandan yon tan. Mwen rete kwe jodi a ke bonè mwen t’ap pou ou e ou t’ap jwi li san kè sote. Malgre mwen toujou renmen ou, mwen vin soti paka itil ou anyen petet se desten nou ki pa pemet nou ini. Mwen te vle fe tout mwayen posib poum te atenn kè ou, mwen menm pran gran pasyans poum teka reyalize rev mwen yo ansanm avek ou. Men mwen reyalize o fon ke se tan ou t’ap fem pedi pandan ou t’ap meprizem tout lè mwen te konn ekri ou bel ti let ak poeme ba ou pa telefonn. Sim di ou, ou ka pa kwe’m, mwen toujou renmen ou, ou toujou nan panse’m. E mwen jije ou mal paske denojou ou fe tout tet yon abi ke ou menm regret ke sa ou te fe a mal anpil. Se paske ou pat konprann nan ki sans kem te di ou mwen renmen ou an. Ou te panse petet se yon jwet jodi ou reyalize kijan sa te ye avan. Mwen ta byen renmen kontinye avek ou men mwen paka tounen deye paske karyè ou two ba. Mwen pa vle re desann echel la anko. Mwen pito rete jan Bondye mete’m nan. Mwen swete tou senpleman ke ou pran kouraj ak lavi paske se pa sel ou ki konsa men kanmem ou se yon egzanp nan vi a devan je kek moun ki t’ap swiv ou de lwen ni de pre. Ni pa mete chay sou pesonn moun pou di ke se je yo pat voye sou ou. Se davans pou ou te metrize tet ou pou ou pat fe nenpot ki bagay ak kô ou. Kounya mwen panse ke wa konsidere tet kom yon egzanp epi nan bon sans ou wa eseye reflechi epi sevi lot ti jenny yo prevansyon nan lanmou. Paske sa wap sibi la se tout yon madichon kap swiv e ki anpeche ou atenn mezi se rev ou ta gen pou reyalize yo. Mwen menm mwen panse sa t’ap bon si tout fwa ou ta konveti eseye repran vi ou o serye konsa li t’ap mye pou ou. Se Bondye ki ka fe yon bagay pou ou nan kondizyon sa. Mwen pa ka fe anyen ki pi serye pou ou. Selman mwen ka ba ou yon ti konsey paske menm otè yo di ke tan pedi pa konn repran anko. Se nan menm konteks sa kem ye avek ou la. Mwen vin soti regretab pou ou oswa yon wont pou ou. Santiman mwen te drive anba pye ou twop men kom sa pa t’ap dire etenelman se soulajman mwen devan je ou paske ou pini mwen two mal. Mwen renmen ou anpil e pa gen anyen k’ap ka ranplase ou nan fon kè’m men yon bagay ki sur seke mwen pa janm ke yon lot relasyon avek ou. Ou brize afeksyon kem te gen pou ou yo, ou bay yon lot moun jere bel plas mwen an. E depi le sa mwen we ke ou pat janm gen bezwen mwen vre. Se te yon tan kem tap pedi lem tap mimire nan pye ou yo. Paske ou p-at janm vle pran swen mwen vre. Mwen menm bo kote pam mwen te prete anpil atansyon pou ou paske deviz pam sete fe ou reyalize mezi se rev ou yo nan bra mwen kom se pat objektif ou se sa ki koz ke sa pa fet anko. Linion mwen avek ou tap ka klere anpil, li tap ka briye nan je anpil moun ki te konn abitye panse mal de noua van yo. Si ou te rete avek mwen sa t’ap younn nan bel istwa lanmou pou katye a. men se pay desten nou, denojou mwen yon bo e ou yon lot bo, e mwen abite yon peyi etranje mwen pa konnen okenn moun nan peyi a men mwen oblije viv nan menm mantalite avek yo menm le kem pa alez vre. Mwen vin paka soti konnen vreman sa kap pase de ou byenke mwen panse avek ou. Mwen pa konnen jan ke mwen panse avek ou si se konsa ou panse avem tou. Panse byen paske tout se mwen te ka di ou se kouraj nan tout sa wap antreprann déjà vi pagen rans ladan li. Konseye lot moun kap vin deye yo. Mwen menm bo kote pam map kontinye pa bay egzanp pou moun pa montinye frape pa stil trajedi sa yo anko.
Michel-henry

Arretes
J’ai l’horreur de te voir ainsi quand tu es entrain de me mentir, je deteste quand tu t’ulises ces gens de ruse pour m’abuser. Je ne me sens pas vraiement à l’aise quand tu me mens. Je veux que tu t’arretes puis ce que cet ideologie de mensonge ne nous emmenerons nulle part. Au contraire elle est entrain de detruire notre relation. J’aimerais un jour que tu arretes de me faire tant de peine, j’en ai assez vu et entendre. Tu ne m’as jamais laissé le temps de mieux te prouver la realite de ce que je ressens pour toi. Par ailleur tu n’arretes toujours pas de me cacher vraiement ta personnalite. Ce qui me brise le cœur c’est que parfois tu m’injure avec des mots malsains et je ne peux plus en supporter toute tes caprices, je veux que tu reprennes donc conscience et maitrise ta moral en essayant de penetrer dans ma vie une fois de nouveau. Ainsi nous pourrions vivre la vie dans l’autre sens, parce qu’il ya fort longtemps que je t’attends juste pour t’approcher et decouvrire vraiement la personne que j’ai beaucoup aimee. Sache qu’un jour je pourrais en decouvrire vraiement qui tu es, ce que tu veille de moi et autre. Apres j’ai en pourrais faire autrement avec toi. À present je ne peux pas agir envers toi, j’attends en avant un moment que tu arretes toutes tes sotises. Et si par hasard tu refuse d’arretes et bien moi, je susprendrais toute les courants qui sont lies entre toi et moi. Si tu ressens vraiement quelque chose de moi cesse donc de me cacher ta face, je ne sais pas vraiement ton objectif pour moi. J’aimerais que tu m’explique tous ce qui ce passe a l’interieur de toi pour moi. Car moi je consacre tous mon temps juste pour te prouver l’amour que j’ai pour toi. Tandis que toi tu t’amuse a m’injure et me traite mal. Desormais je veux que tu arretes de me faire de la peine et reprendre une vie encore plus normal ou ce soit la fin de notre relation. Parce qu’il y a plus de raison d’etre ensemble. J’espere que tu comprennes parfaitement ce que je viens te dire par ailleurs personne dans ce monde pourrait te supporter dans cet état. Tu es peut-etre belle mais avec une qualite malhonnette en ce cas personne ne pourrait donc te supporter. Je t’aime et je souhaite au plus profond de mon cœur qu’un jour que tu changes cette habitude de mentir. Tu t’imagine donc pas comment cela me brise le cœur apres avoir decouvrire toutes ces mensonges. Je me demande comment tu te ressens apres ton avilissement ? Alors que compte tu faire avec moi, est-ce que tu attends que ce sois moi qui doit demeurer dan

3 commentaires:

 1. KOUMAN mwen te resevwa PRÈ mwen yo ki nan yon sous fyab (sunlightloans@gmail.com)

  Bonjou tout moun,

  Se mwen menm ki AMANDA SCOTT pa non ak mwen ap viv nan USA, mwen ta renmen pale sou bonte Bondye a nan lavi m 'apre anpil mwa nan ap eseye jwenn yon prè sou entènèt la e li te-te twonpe tèt nou se konsa dezespere mwen Te vin tounen nan jwenn yon prè soti nan yon kreditè sou entènèt lejitim, Lè sa a, mwen te wè yon kòmantè nan men yon zanmi rele Jak ak mwen te pale sou konpayi sa a lejitim prè Ki kote mwen Got prè rapid ak pi fasil li san yo pa nenpòt estrès Se konsa, mwen entwodwi m 'nan yon nonm yo rele Mr.LUTHER kontwole yon konpayi yo rele prè limyè solèy la, Se konsa, mwen poze ak sòm nan prè ($ 850,000.00USD) ki ba to enterè 2%, se konsa ke yo te prè a apwouve epi depoze nan kont labank mwen sa a, se ki jan mwen te kapab jwenn prè mwen an kenbe kouri biznis mwen an ak kase Epitou yo peye bòdwo mwen an, se konsa mwen konsèy nou tout ki moun ki enterese nan ap resevwa yon prè rapid ak pi fasil dous kontakte yo via imel: {} sunlightloans@gmail.com yo ka resevwa nenpòt kalite prè ou bezwen jodi a, gras a li nan pi gran temwayaj nan lavi mwen.

  Epitou ou ka kontakte mwen nan imel mwen amandascott69@yahoo.com

  Koulye a, tout mwen fè se eseye rankontre avèk peman prè mwen Dirèkteman Sa m'ap voye nan kont la chak mwa.

  Scott Mrs.Amanda
  Bondye beni.
  RépondreSupprimer
 2. Nou fè prè pou yon total de 5,000 € - 10 € 1,500,000, 000.USD 500,000
  dola Kanadyen ak yon retou.

  Pati konsèné-yo ki siyen akò a kredi:

  * Agrikilti
  * finansye
  * Prè Kay
  * Prè Envestisman
  * Prè Machin
  * Konsolidasyon Dèt
  * Liy nan kredi
  * Dezyèm ipotèk
  * Akizisyon de kredi
  * Prè pèsonèl

  Si w enterese nan rapid imel kontak
  :: Elizabethmorganhelpss@hotmail.com

  RépondreSupprimer
 3. Bonjou,
  Èske ou ap chache yon konpayi kredite prive ak akredite prive ki prete yon opòtinite lavi-long? Nou bay tout kalite prè nan yon fason trè vit ak pi fasil, prè pèsonèl, prè machin, prè kay, prè elèv, prè biznis, prè envestisman, konsolidasyon dèt, ak plis ankò. Èske ou te refize pa bank yo ak lòt enstitisyon finansye? Ou bezwen yon konsolidasyon oswa prè ipotèk? Gade pa gen plis kòm nou gen isit la fè tout pwoblèm finansye ou yon bagay nan tan lontan an. Nou ofri prete lajan ki soti nan 5000 dola a 50 milyon dola nan pousantaj trè wo enterè prè nan 2%. Kontakte nou jodi a via e-mail nou an kounye a epi nou pral kontan fè pwoblèm finansye ou ak bagay sa yo sot pase yo, Pa gen chèk kredi ki nesesè yo, 100% garanti.
  Imèl nou: (albakerloanfirm@gmail.com).

  RépondreSupprimer