vendredi 24 décembre 2010

map vini

Randevou
Mwen ta renmen yon jou pi pwoch ou tankou seta yon zanmi pou ou men gen kek bagay ki mankem se jis yon eskiz kap pemet mwen jwenn yon ti plas Nan panse ou. Paske sa fe lontan map gade ou de lwen men mwen teka pe apwoche ou paske ou gen yon move karakte ki fem santi kew tre seve nan zafe lanmou. Men eske egzakteman sam panse a se sa? Mwen anvi fe konesans ou pase tout bagay se yon moman favorab map veye ki jou ki le poum ta jwenn yon ti bonjou distenge nan men ou cheri. Paske nwen gen yon devlopman nan vi an mwen kem vle fe men fok ou ta la pou ou asistem nan tout defet mwen yo yon fason pou bone mwen ka sur. Mwen ta anvi tou pou ou ta jwe wol mamanm te konn jwe pou mwen an epi an retou map dwe ou respe aklanmou. Paske sim kontinye mwens ke dizan san kem pa akonpli tach sa nan ou. Mwen kwe map modi e mwen pap janm gen mwayen poum ta viv byen paske mwen inspire bone lavi a nan ou. Sa vle di angwo kem ta vle renmen ou epi fe de ou yon pot bone pou mwen. Mwen ta renmen Selman wew e few santi pa sans gratitid jan kem ta vle konsidere ou. Nan menm sans sa tou wap ka tou li saw ta anvi fe pou mwen paske mwen pov san ou.
Mwen espere tou wap jwenn anpil vid nan mwen e mwen ta plis fyè sise ou menm ki bouche yo. Paske mwen santi kew gen anpil ekseperyans nan lanmou e sa ap aprann mwen viv lavi a yon lot fason siw ta edem. Siw gen anvi vini prete anpil atansyon pou ou mete presizyon sou mwen paske mwen pa sedui konsa mwen paret bezwen anpil senn pou ta plonjem nan lanmou. Men ak plis metriz map few devine res konbinezon kap pemet ou edem mache nan lanmou. E lew ta vini pa fe kapris kew sezi wem paske nou konn abitye kwaze men nou pa konn salye. Apre sa wa regle lot prosesis ou gen pou ou jere yo. E mwen pwomet ou siw pa anvi gache joune sa oswa sware a ou pap regret ditou kew te pedi yon tan pou ta konnen an detay moun ki voye let sa.
Selon konpreyansyon ou wap ka tounen lakay ou ak mezi kontantman kap nesese pou ou pase ou pap fache ni firye de randevou sa. Paske mwen pwograme anpil pou randevou sa pa gen okenn erè ladan jis pou ou ka tire pwofi. Mwen konte sou ou anpil paske wap li epi konprann ak aplike sa kew we a. an bref tou se pa yon sipriz tou pa mache ak okenn zanmi w yon fason pou pa enteronp konvesasyon nou an. Esi nou gen anpil bagay pou nou ta di e konkli koman nap fe yo. Tanpri vini le 22/10/91 a 4h apre-midi nan PAIN-PLUS la paske se la map ka akeyi ou nan sans amitie pi devan sis a few mache wa orientem kote ou vle ale apre. Men pou le moman map tann ou epi mwen pa vle kew tounen let la ban mwen ni ekri yon repons. Mwen vle tou senpleman wew nan le a.
Pase res jou yo sou pwoteksyon Letenel. Michelhenry
-------------------------- ------------------------------ PROTLEXA CARAMAIL
Msye wap gade la
Pandan ye swa mwen te kanpe devan lakay la mwen wew kap pase ak yon moun apre lem vini poum gade ak kiyes ou te ye a. mwen we se avek mennaj oute ye. Mwen wew te kontan anpil jan msye tap pale avew. Mwen te vle konnen tou senpleman eske ou santi kew an sekirite avek li tout bon? Paske msye pale de ou anpil e sa fem santi kel gen gran pwojè pou ou. Men ou menm eske ou santi tout o fon de ou ke moral ou pemet ou jwi privilej sa. E mwen ap gade ou tou mwen santi ou gen yon febles kap trakase ou anpil. Mwen pa konn ki stil de febles men mwen we sa apre ou te fin pale ak msye. Ou te souke tet ou debo. Komsi ou ta vle di ke msye diw yon bagay ki pa few plezi. Mwen pata vle rantre nan vi privew men eske se pa tet ou wap tronpe pandan wap fonse ri paske lap resite pwezi pou ou.
Mwen ta vle de preferans kew sensè avel paske li kontan paske ou avel. E la fe tout sak posib poul sipotew nan tout defet ou yo. Pran swen msye pa neglijel li bezwen ou anpil. Mwen egzamine si msye ap viv se ou ki pouf lè nan poumon li. Jan kem we msye konn ap pale byen de ou mwen pap jamè panse lap trayi ou yon jou menm lè yo toujou di ke zafe ti neg isi se mistè men kanmenm sa trè ra pou yon neg tankou msye. Gade jan wa jere sitiasyon sa pou msye pa fou sou kont ou paske tout moun nan katon an gentan konn msye sa vew lap mache si malè rive li premye moun yap panse seta ka ou. Fok ou pridan epi pwoteje tet ou nan move sikonstans tankou ti neglijans avek malsite. Pou bel relasyon sa a pa kraze paske gen anpil moun ki konte sou nou. ou konnen deja koman sa bel le de moun tankou nou renmen esi gen lot moun kap gade sou ou fok ou fe betiz pou moun pa jwenn vid pou gade ou mal. Fok mwen ta we avew a de pou nou ta fe yon ti pale sou sa paske relasyon sa fem sonje karyè jenn jan’m. Lem te konn ap byen menen men ou konnen ke kounya mwen fe yon poze map tann Bondye voye ti grenn pam nan pou mwen. Map bo lakay ou pandan jou sa yo. Jou kap 22/10/91 nan dize di maten map kay manman’m lan epi wa kreye mwayen pou nou ta kwaze. Esi jan mwen anvi pale avew menm le nou paka pale bagay lanmou anko men fok ou tou sonje se pam ou te ye. E map toujou gen konpasyon pou ou. Map swete tou senpleman kew marye ak msye e fonde yon bon fwaye pou timoun ou yo ka gen bon ledikasyon.
Pase semenn lan sou pwoteksyon Bondye e rete vijilan pou male pa rivew paske gen yon gran jou kap tann ou e pa fe tenten tankou kapris pou msye pa fache ni gen pwoblem avew. Mwen pral pase res semenn ap panse tout sak kap bon pou ou. E tou fe efo pou pa fe gran moun lan fache paske li pa nan laj poul ap fe move san. Mwen eme w se ansyen mennaj ou denojou ki se yon bon zanmi pou ou. Poko dekouraje avem paske mwen gen avni toujou. Tandem ti doudou an mwen.
Michelhenry
---------------------------- -------------------PROTLEXA CARAMAIL
VIV AVEM

Ou gen yon manye seduizant ki fe lem rete mwen paka fikse ou dwat nan je paske ou bel anpil nan jem. Poum byen diw mwen ta kreye tout mwayen posib jis poum ta renmen ave ou Selman men ou gen yon bagay ke lew di ki fem mal anpil se lè ke ou di mwen pap ka gen relasyon amourez paske nou gentan abitye anpil. Mwen we pito seta yon bon rezonman si nou ta fe vi an nou ansanm. se paske ou gentan chamem ak bel fason ou yo e mwen pa reziste ak santiman sa kem gen pou a. mwen oblije diw sa paske se sa kem santi egakteman pou ou e mwen paka fe kontre. Map oblije rete nan pye ou la menm le wap aji mal avem map pran pasyans nan ou jiska se ke mwen reyalize mezi se rev kem abitye konn rakonte ou yo. Map soufri anpil cheri e ou se tout sak posib pou retire nan yon tel sitiyasyon paske mwen paka dijere bel fraz ou yo ak stil wap kadanse devan m yo. Mwen ta renmen ou tou senpleman konprann sa map andire yo, menm ou menm ou konn dim ke mize pa fet pou moun , sevre men sou menm pawol sa mwen kwe kew ta jije tet ou yon fason pou ta dim eske se espre kew fe lew ap gadem tankou yon joujou kap resite pwezi pou ou chak jou.Mwen vle tou senpleman kew banm yon ti chans poum ka jwi lavi a nan ou paske se wouk sous enspirasyon ou se bone mwen em paka rete san ou menm pou yon ti moman. Mwen te vle ou antre nan vim e bati yon chato lanmou .se la wap ka gade jan fey ka transforme an fle. Se nan sans sa map diw ke lamitye ka tounen lanmou paske se de jimel yo ye. Fem gras tanpri pa kitem kontinye viv san ou . fok mwen diw tou ke se pa Selman renmen kem renmen ou men ou se yon benediksyon pou mwen .pa rapo ak ou map ka benefisye tout bon karakte lavi a gen ladan l. edem tanpri wap jwenn an retou yon gran rekonpans paske map gen respe pou ou map pwotejew ankadrew yon fason pou ou sousye de mwen pouw ka konsolem le map kriye. Pa kitem tonbe silvouple ou konnen deja ke jan sa enpotan sin ta few out la ansanm paske nou gentan viv mezi move pa kenn te gen pou nou swiv yo e kounya se jou an nou fok nou pwofitel yon mwayen pou nou pa regret paske map toujou gen bezwen e wap toujou ka gen bezwen mwen tou . alos pa blom pou nou moute ansanm e mete yon egzanp nan je kek moun kite deja pans eke nou renmen .mwen la map tann repons ou tankou seta yon delivrans ki pral itil mwen e fem korije de tout mes kem te genyen avan yo. E fok ou ta remake ke depi le mwen ak ou rakontre jan lavi chanje pou nou lede. San pasyans wap devine tout sa mwen ta anvi fe pou .nan semenn nan map dedikase kek mo lanmou sou radio pou nan yon chason zouk ki titre “FOW APRESYE” yon mwayen pou ka dekode tout sam taka vle di ou cheri. Map tann ou pou ka vin delivrem de tout mal mwen yo .ni pa bliye tou kew te gen yon zanmi kit e toujou konprann ou e few santi sans reyalite a nan fason kap defann ou an. Pa bliyem e avan ou vini eseye we siw a jwenn yon bagay ki amizan ki fe kew konte paske siw vini ak move karakte ou a li pap fem plezi . konsa map satisfe de ou . ke Bondye beni . Michelhenry
----------------------------- -------------------------- PROTLEXA CARAMAIL
WAP TOUJOU NAN KEM
Distans sa kem gen avew la se pa younn nan bagay kap modere lanmou kem gen pou ou men pito yon mwayen kap pemet ou reflechi lem te tou pre koman sa te ye. Paske mwen te toujou la poum sipote e fe sa ou mandem fe men pou kisa se mal oute konn fem poukisa ou pat jame pran menm pou teka fem we ak demen .mwen te toujou espere yon jou wa chanje lide e pwopozem lanmou yon fwa pou tout men ou te pito maltrete fem sam pap fe ou. Menm le ou de fe tout sa mwen pat jame leve tet gade ou mwen te kite ou aji san kem pat ka diw anyen paske out e toujou fache sou mwen. Ou pat janm banm yon titan poum ta esplikew grande lanmou nan kem pou ou. Ou kite yon bon tan pase pou yon move. e pa di se ke Bondye rayi ou men se pito ou menm ki rayi tet ou .paske ou te tout mwayen pout e ankouraje avem. Mwen te nan pozisyon poum te jere ou, mwen pat manke anyen pou ou ta souzetismem yon fason devalorizan. Se tankou out e gen madichon paske de nojou mwen vin respire lavi a bo lajan olye de lanmou paske mwen we lanmou pa vle itil mwen. Mwen kounya ap vann li tankou sete pwa ak kafe pa ti mamit. Lajan ap itil mwen anpil li pap kitem soufri, lap pwotejem e lap fe pale de mwen tsnkou yon egzanp nan je kek moun te rayim yo espesyalman ou menm. Paske ou fem pi gwo mal kite ka egziste ou fem rayi moun ki pi pwoch mwen yo jis poum te sove lanmou si Bondye pat met yon fen nan sa , jodia mwen pa konn kote ou tap metem. Sa vle di angro ke ou met kontinye goumen pou saw kwe eseye fe rev ou a reyalize jan kew te toujou swete a. mwen kotem ye la se lajan kap fe e defe ou pou mwen .mwen pa bezwen ou pou pa nwi lesprim ak move tranzaksyon ou yo malgre mwen regret ou anpil paske out e jwe yon gro wol nan vim. Mwen espere nan zezon sa map jwenn yon fanm kap modenn pasew pou ranplase traka kew te konn fem yo. Lap banm lanmou map bal yon pitit e pou vanje map fe pitit sa pote non ou, e lap rekonet ou kom yon asasen paske ou pat janm vle mwen rive yon kote pou moun ta pale byen de mwen ak ou. E menm le out e konn vinn lakay out e toujou ap fem panse mal paske ou pat janm vle salye mwen ak yon fason distenge se dan di out e toujou ap banm siw te sipotem nan male mwen yo bone mwen tap ka pou ou paske se wou mwen te chwazi kom defansem men out e pito blom menm le mwen tap ankourajew pandan map ekri bel teks sms ba ou . Tout say o se kondisyon lavi rete nan volonte Bondye paske se li konn desten yon moun. Yon fason poum diw pa dekouraje ak lavi menm lew sibi yon echek eseye fel yon fason paske lavi a mande anpil sakrifis pou yon moun respire yon lot le nouvel. Mwen ta byen relew nan telefonn e few santi pou mizerikod mwen yo. e mwen teka lonje la men ba ou men pwoblem ki pwopoze ou pap janm chanje avem wap toujou rayim e vle detwi mwen. Sa koz ke mwen avew pap janm ka alez vre malgre mwen renmen ou. Konsa eseye fe sa m pral diw la konsa: neg ou konsidere kom mennaj ou gade tout ofon de wou sise yon tan wap pedi oswa se yon bagay serye wap regle fe sa vit paske moman vreman kout apre wa dim koman sa ye. Map tann ou wa ekrim sou bwat mwen. Pa bliye imel la sa m te konn ekri ba ou sou telefonn ou .mwen te kontan ekri ou cheri .preske tout klavye odinate finn mouye vizyonm trouble nanm mwen ale siyenn nou de. Michelhenry

--------------------------------- ------------------------------- PROTLEXA CARAMAIL

Quand
Je n’ai jamais ressenti une telle sensation, tu as introduit ton charme en moi et tes bisous ont ressicites l’amour en moi. Alors je me cherche a trouver ton amour dans lieu tranquille et seul. Je demande alors comment pourrais je faire afin d’atteindre ton vrai amour puis ce que je ne suis pas le seul sur ta liste d’amis.mais j’ai une qualite efficace que tu pourrais exploiter et qui te rendra une vie encore plus saine que celle que tu as .j’aimerais etre tout à fait pour toi. Te libere de tes sotises, te faire Remarque le sentiment eternel entre la jalousie et le sens de gestion en amour. Tu es humble avec la bouche innocente et des comportements de barbarre ainsi je te pardonne de tes maux malveillants. Parce que tu ne resonne pas la nature et essaie dont de maitriser la parametre de ta morale tu agis envers moi sans juger les bonnes aventures que je te proposer avant.Qu’est-ce que ta mere dira des que tu retourne vers elle avec les memes aventures qu’elle ait subi Durant sa jeunesse. Elle t’aura a considere comme son echeque tu as rate tes occasions et ruine ta virginité elle aura decu de toi. Tu as encore les temps précis de gerer ta vie avec l’accent de seriosite et fait de toi une femme culture et tres cultivés. Rappelle-toi donc lors que tu etais en classe primaire tu etais si brillante et tous le monde s’attendait a toi. Desormais tu ne l’es plus et tu as encore le talent de faire valoir des bonnes qualites qui sont deja en toi. Tu peux me donner ta main et me faire valoir ce que je reve il y a tres longtemps. J’aimerais tendrement gentile pour gagner ton amour et faire de toi ce que je reve le plus. Faites moi donc une faveur, maintiens moi comme ton amants au bout de trois jours je te procure un sentiment sanctifier par laquelle tu entendras le bruit du silence et la presence intime des esprits qui sont tous au tour de toi. Après tu admettrais des raisons qui vont pousser tes amis et tes ennmis a ranger leurs cotes sentimentales. Nous serions peut-etre un exemple parce que tu sais deja et moi je sais tous qu’il faut afin te proteger contre les inconvenient de la vie quontidienne. Alors qu’attender tu de me donne la reponse sure de bien vouloir fonde run lien amical avec moi. Parce que je me sens indigne de vivre sans toi et j’attendais ta main depuis si longtemps et tu reviens jamais a moi. Tu as besoin de quoi comme preve de ce que je te toujours raconter, tu n’as besoin des lunettes pour viser ce que je ressens exactement pour toi. Le mesure de temps n’est si précis de confirme une realite d’aimer... J’attends alors lors que tu decideras de conduit une vie avec moi et sure je ne serais jamais loin de toi, tu me trouveras a quelmoment que tu as envie. Je serai la a ton egard et tu ne regretteras jamais d’avoir combiné une relation amoureuse avec moi, et ce ne sera pas une betise a l’oeil de tes amies comme ton X et ton Y. celle qui t’ont fait croire celui que je ne suis pas, alors sois prudente avec les caresse d’hyppocrites je serai toujours la a tes yeux. J’attends ta reponse avec une immense plaisir que je pourrais meme en feter s’il le faut.passe donc une bonne nuit DIEU a besoin de toi et moi aussi j’ai besoin de ta presence tu seraisl’assistante de mes voeux fais moi ton doc ton porte Bonheur. Je t’aime beaucoup c est mon dernier mot. Ne faite pas de betise tu auras en besoin pour le periode de notre vie.
Michelhenry
----------------------------- ------------------------------ PROTLEXA CARAMAILSI JE SAVAIS
Pardonne moi si je te blesse mais j’avais su que tu ressentais quelque chose pour moi et eveille en toi un esprit de romance. Si je pourrais faire un pas pour te retrouver, je le ferais le plus tot possible mais c’est le dommage qu’on s’est separe parce que j’aurai voulu de faire le plus plaisir en acceptant ta main avec fierte, parce que tu ressemble à quelqu’un de mes reves et j’aimerais que tu viennes dans ma realite. Pour me faire parvenir ce que j’ais toujours rever. Ne me laissse donc pas tomber j’ai besoin de ton amour, de ta vie, ton corps et ton assistance pour combler des vides que j’ai en moi. J’ai besoin de tes conseils parce que je suis orphelin en amour je n’ai plus de personne qui me supporte en ce moment et cela me faire penser a toi. J’attends ton appel j’ai envie entendre de ta si douce voix parce que tu me manque beaucoup et je veux faire de mon mieux pour faire valoir l’amour que tu ressens pour moi. Il faut qu’on soit un peu plus claire, parce que j’aurai besoin d’abord de ton pardon parce que çela me gene en te regardant avec le mal que je t’ai fais lors que j’etais en haiti avec toi, je voulais reparer ce degat mais tu m’as pas donné du temps afin de retrancher la dispute qui avait entre moi et toi, tu sais je voulais tellement etre a toi je te provoque comme un esprit pour que tu habite en mon cœur. Tu viens et reparer ma vie. Ce seraitun immense plaisir de vivre à tes cotes parce que tu renfermes des qualites heroique qui me rend une vie plus saine que celle que j’avais lors avant de notre conaissance. Desormais tu es ma souce d’inspiration sans toi je risque d’etre jetté et fouler par des pieds. Si tu n’etais pas la je ne sais pas ce que j’aurai devenu. Tu etais la comme ma lumiere si j’avais su avant que tu ressentais quelque chose pour moi j’aurai desormais a tout faire de te proteger comme mes yeux mais pourqoui tu n’es plus sous mes yeux je n’arrive pas a t’oublie. Tu incarne dans ma mémoire une vision de l’avenir, tu devines mes envies, mes maux et mes biens. Tu es indispensable a ma vie, tu renferme mes joies mes peines, mes desirs sensuelles et tous qui sont en moi.Je serais la un jour au pres de toi pour te faire remarque ce que je ressens pour toi avec preuve de bien veillance tu sauras a ce tot comment tu me manque. Tu seras parfaitement en securite avec moi. Nous formerons un beau couple tous les monde auraient en besoin de exemple de s’en servir a leurs vies quotidiennes. Nous sourions jusqu’à la fin de nos jours. Accepter donc cette preposition et tu seras heureuse de toute ta vie. Je t’aime en resume de ce que ressens pour toi et je veux que le bonheur du monde soit à toi pour jamais. Faites moi donc le plaisir de revenir dans mes bras parce que je t’attends depuis si longtemps que je me souvienne. Alors ne sois pas en tard car les jours sont courtes. Il nous faut du temps de nous aimer, de comprendre mieux ce que l’on ressent l’un de l’autre. J’attends l’arriver de ton premier bisou. Passe donc une bonne fin de semaine et Dieu t’accompagne et mon esprit aussi sera à ton service
Michelhenry
--------------------------- ------------------------- PROTLEXA CARAMAIL


Je t’aime
De toute ma vie j’etais toujours dispose de te rendre ce que je te dois mais le temps m’a manque aujourd’hui je repars vers toi pour retrouver mon amour en toi. Je ne sais pas si j’aurai eu l’occasion de t’en profiter comme je le pourrais souhaité. J’aimerais que tu donne un peu de chance bien que je t en neglige des la premier fois mais je te promets de nouveau de plus de faire soufrire. Je te demande une couronne de pardon car je te maltrete, je ne savais pas de quel importance qu’il s’agit d’etre amoureux quelqu’un qui est pauvre. J’etais autre-fois malhonnete j’avais donne a l’argent le premier rang de ma vie mais une fois que j’ai l’argent il me suffirat de ton amour. Et je veux tout faire d’etre pour toi un sujet de joie par laquelle tu inspire le bonheur du monde et la maitrise de ton societe. Dis-moi avec franchise que cela te suffira ? Apres je rendrais ce que je te dois. Je sais exactement que tu passione de l’amour mais il me manque de l’affection et de tendresse qui pouront combiner nos desirs sensuelles. Je voulais mieux apprendre comment faire de l’amour, etre gentille a tes yeux car je suis à l’etat brute. J’aimerais que tu repare de toute tes forces. Je suis nul en ce qui concerne AIMER.
Je ne sais pas aimer et j’ai envie de le faire avant qu’il soit trop tard. Par rapport à toi je tiendrais et je finirai par comprendre la vie dans l’autre sens. Le sens de t’epousé et te donne des beaux enfants et de chanter pour toi. Je ne suis pas donc romantisme et je le souhaite par le coulois de ton cœur et de tes gestes romantiques. Je veux devenir quelqu’un suave. Si tu accepte de venir avec moi je serai parfaitement heureux. Tous qu’il me manque c est toi et toi seul. Je veux que tu viennes dans mes bras et m’aider a gerer ma vie, mon avenir, mes decisions. Et je cacherais en toi les plus grands secrets de ma vie.Tu liras dans mes pensees ton bouquet d’amour. Tu viseras en moi les douze couleurs de l’arc-en-ciel. Tu vivras les meilleurs jours de ta vie avec moi. Et moi j’en profite de ta beauté et de ta qualite esthetique. Je ferai de toi une vraie femme, une femme dont tous les hommes revent. Avec toi ma vie aura infiniement un sens. Je me battrai afin te prouver mon grand amour, je sacrifirai ma vie pour toi tu n’auras qu’a dire ‘oui’ et je resterai tout pres de toi. J’attends le jour, le mois, la date lors que tu viennes à moi parce que j’ai beaucoup souffert de ton absence. Je veux des à present ta presence dans ma vie. Je veux t’aimer plus que tu l’aurais imaginé.
Viens vite dans mes bras cherie ne sois pas tarder. Tu es le fruit de ma passion et je pense à toi le plus en plus. Desormais je veux etre à toi pour jamais. Laisse moi entre en ton cœur et je ferai les restes.Que Dieu te benisse en passant les restes de la semaine sur sa benediction. Et moi je passerais toute la semaine à pensee tous qui sont favorable. Maintenant je dois te laisser decider pour moi. Je vous aime beaucoup ma cherie, j’attendais de ta reponse j’estime que tu me comprendras et me donner au moins la chance de t’approcher. Je t’aime et je veux de toi michelhenry

------------------------------ --------------------------PROTLEXA CARAMAIL


CE QUE TU DESIRE
J ai au moins quelques questionsà te poser ma cherie. Je voulais savoir de quel intention que tu as decide de vivre avec moi ? J’ai lu au fond de tes yeux des ruses et je voulais m’en assure ce que tu ressens pour moi parce que j’aurai la crainte si un jour tu me trahis ou mentir.Et je veux une reponse breve. Est-ce par hasard tu te ressens parfaitement en securite avec moi ? Depuis la nuit de notre rencontre tu me parle peu en publique et tu refuses toujours de balader avec moi. Tu m’injure comme-ci j’etais moins que rien. Tu sous-estime ma race et je voulais savoir de quel raison que tu es avec moi. Nous nous sommes married mais comment allons nous divorcer ? Je ne sais pas comment de separer avec toi car je voulais assurer l’eductaion de ma fille. Ma fille qui compte beaucoup pour moi. J’aurais voulu plutôt de plus partager le meme lit avec toi, je ne veux pas que ma fille sois au courant de notre dispute. Ou devrais-je porter plainte a ta mere contre toi. Cela ne sera pas suffit parce j’en peu plus de tes mots malsains.tu devrais comprendre au moins a quel point que je t’ai aime et adopte pour ton bien la petite REBECCA. Depuis le debut je t’ai supporte, je t’en caresse et chasse tes ennnuies. Mais tu ne t’es jamais satisfaire de ce que j’essaie de t’offrir. Je veux que tu changer au moins tes caracteres malhonettes pour que la fille n’ait en moins une bonne education car son education compte beaucoup pour moi et je veux sacrifie tous mon temps pour qu’elle passe bien. Et je ne laisserai jamais qui conque l’abuse. C’est mon sang. S’il te plait arretes tes sotises.Je veux te voir repondre a mes questions. Je veux tous simplement que tu change donc ta vie recommencer la mienne.
REBECCA a besoin de nous et nous avons besoin de lui pensez-y bien avant de me repondre, je ne veux plus recommencer a vivre dans une telle situation. Alors quand est-ce tu compte de placer la lumiere dans notre foyer ?Et tu n’es pas obliger d’y rester en menaçant l’avenir de ma fille. Je veux juste que tu tiennes dans ta responsabilite dans le foyer. Il faut qu’on soit claire tous les deux. Si tu ne veux pas changer, je partirai avec REBECCA et te laisse dans cette maison. Et apres tu pourras en reflechir de ce que je vallais pour toi. Au moins tu comprendras mieux la raison de mon existence.Tu as voulu de gacher mon avenir tu l’as abusé et m’entraine à vivre dans la misere car j’avais ressenti trop d’amour pour toi. Desormais je vais partir loin de tes yeux et cherchant le mistere de t’oublier apres j’eleverai tous seul la petite REBECCA. Sans vouloir tes necessaires je reussirai à lui donner tous qu’elle aura en besoin. Tu peux rester habiter cette grande maison avec les gens qui te plaisent. Au moins tu seras heureuse parce que j’etais pas efficace a tes yeux.
A Dieu ma cherie j’avais tout faire de se sauver notre amour. Tu as refusé alors à notre sejour.J’espere un jour que tu changeras ta vie et fait tous que la vie te demande et comprendre comment faut-il gerer un foyer. Et la fille sera une reproche toute au long ta vie. Et sera grandir et fait de toi un objetr de honte. Prends ton temps et conclure ta decision afin de pas tromper ce que ton cœur desire vraiement. Je suis la a attendre ce que tu veux et executer ce que tu souhaite.

Michelhenry
----------------------------------- --------------------- PROTLEXA CARAMAIL

MWEN PANSE AVEW
Bonswa cheri kijan ou ye, mwen anvi konnen kijan ou pase jounen ou yo paske denye nouvel mwen te jwenn de ou mwen te tande ou malad, sa te fem mal anpil mwen te anvi aji men mwen pat gen mwayen ou konnen ke mwen te konte sou zanmi mwen an ki menm kote avew la poum te ka voye yon mwayen ekonomik pouw te ke ale lopital. E mwen ta renmen konnen sa kap pase ou pandan jou sa yo. E poum byen diw mwen pa santim byen depi lew konnen mwen bo isi a paske ou mankem anpil mwen te vle jis kew ta la avek mwen, men mwayen pat pemet nou. Mwen ta anvi wew, pase men sou ou men ou konnen ke jan sitiyasyon peyi a pa pemet yon moun vini epi fe kek jou en ayiti. Se rezon sa ki fem toujou eseye ekri ou oswa relew. Mwen ta renmen vini poum marye avew men gen yon ti pwoblem ki manke nou. Se jis kem pa konnen si vreman kew kwe nan mwen jan kem kwe nan ou a. si se vre ou kwe nan mwen map vini epi marye avew paske mwen renmen ou anpil byen ke se distans ant mwen ak ou kap esplike sa. Men se tout yon reyalite ki kouvre nou.
Paske lem de lwen ou mwen reve tout jan kem ta esplike ou grande lanmou sa. Ak bon enspirasyon Bondye ban mwen ki fem lem ap ekriw mwen pran sans mwen byen poum ka diw sa kap travesem lan. Paske depi an ayiti mwen te toujou ap diw kew se fanm pam lan malgre difikilte mwen pat janm lage ou, menm le ou tap fe kapris fem santi ke se pa sa ou vle mwen pat gade sou sa mwen te toujou retet nan pye ou. E mwen te ka konprann ke semwayen ki pat pemet nou ansanm jodia si se manman ou oswa mari ou wap kite pou vinn jwenn mwen fe sa vit. Paske ou pase twop tan deyo, mwen vle pran ou e few tounen renn nan chato kem. Epi gran pwoje kem gen pou ou mwen ta vle antre ou an frans menm kote aveml, mem fok ou fe yon ti efo tou piti. Se pa anpil wap jis bezwen regle paspo ou epi mwen menm map finn fe res la. Oswa siw vle bagay yo fe vit map pase yon aksivil poum ka prezante bay konsil anbasad frans lan poul ka bay yon viza sou non mwen e nan kek jou apenn wa vwayaje vinn jwenn mwen.

Se tap yon gwo rev sim ta wew fe sa pou mwen. Malgre mwen konnen ou pral fe kapris siw ta fe sa lap bon ni pou mwen ni pou ou paske lafrans bay anpil avantaj. Mwen ta renmen ou vinn edem jwi tou. Ou konnen depi lontan kem pa egoyis sam pa vle pou tet mwen, mpap vlel pou ou tou. Map tann repons ou mwen ta plis renmen kew pa di okenn moun sim gen yon pwoje konsa pou ou pa menm manman ki fem lan. Pa di okenn anyen epi wap we jan map travay byen pou ou. Ou konnen kem plen toutè nan peyi a si yon moun relem li dim sa map mete ou cho. Paske mwen bezwen regle tout bagay nan tet fret. Mwen ta renmen kew ekrim yon ti bonjou e eseye dim saw panse de mwen tou. Epi lew rive nan peyi blan an fok ou kap banm anpil afeksyon poum pa depote ou ayiti anko. Cheri poum byen diw mwen ta renmen kew finn pase res semenn nan sou pwoteksyon Bondye e priye pou mwen tou yon mwayen pou sam diw yo la ka reyalize jan kem deside ak tout kem lan. Etou sepou Bondye beni nou ban nou anpil bel pitit. Paske se sa kap paret tankou souvni pou nou. Mwen espere ou pandan res jou sa yo e map kontinye ekri poum konnen sa kap pase de ou. Mwen emen ou anpil cheri se te bon mennaj ou depi ayiti pou rive nan lot bo dlo. Mwen emew ou anpil anpil.
Gran bizou
Michelhenry

------------------------------------ --------------------------PROTLEXA CARAMAIL

MANVI WEW PASE TOUT BAGAY
Mwen cheche ou tankou m te cheche prezans Bondye men mwen pa jame ka jwenn kote ou pase, gen moun ki dim ou la men mwen pa janm wew. E gen lot tou ki di ou pa la, le sa mwen dezespere. Mwen fe tout vim ap cheche ou ak balenn poum mete ou nan fon kem. Mwen toujou ap di jou mwen ta jwenn ou kijan map jwaye men mwen pa konnen jan map kontan an sise konsa wava kontan tou. Siw ta byen panse depi lew te rekonet mwen an. Mwen tou senpleman vinn grandi avek kek nan abitid mwen yo chanje men se toujou menm amou an. Mwen ta renmen re jwenn ou cheri paske mpale anpil de ou sim te konn egzakteman kote ou ye mwen tapral chache ou. E few konnen nan ki pri mwen te lanmou sa kem gen nan kem pou ou a. Paske se ou map tann, mwen anvi few pote premye pitit mwen an. Menm le ou ka bliye tout pwomes ou te konn fem yo e byen mwen pa bliye yo. Yo toujou nan kem paske ou toujou la tou. E pa bliye tou ke mwen avew te gen yon vi nou te komanse fonde e map tounen nan viw poum finn reyalize mezi se rev mwen yo. Paske mwen komanse reyalize kek nan rev mwen yo sam te diw map devni an mwen devni li kanmenm men kounya se ou map tann cheri. Pou ou vini epi abite kem, mwen ta vle fe souvni mwen yo retounen nan bon reyalite kem te toujou swete a.
E menm sim ta rive nenpot kote, sou nenpot kous depi se ou map ralenti sou tout aktivitem poum metrizew ak santiman kem gen pou a. paske ou manke anpil. Mwen pa konn sam ta fe defwa lem bouke chache ou. Mwen chache ou sou tout media ou konnen ki egziste nan mond lan. Men mwen paka trouvew. Se jou map konte kile map kwaze avew poum ta few konnen ke li pa janm tro ta pou nou rekomanse lanmou an nou, mwen gen presyon ke sa toujou nan may ou menm le ou pa panse ak sa oswa wap di ke sete jwet timoun men an bon reyalite se tout yon istwa de moun damou ki reyisi rev yo. Paske istwa pam avew la poko fini sim pa mouri e siw pa mouri tou jiska lew tounen map renmen e le sa tou wap felisitem poum jan map akeyi ou nan bra mwen. Map mete tout mezi sekirite sou lanmou an nou pa janm febli, mwen pap rete neglijan avew, map lite e fe tout saw anvi. Paske se sou ou mwen konte finn reyalize res vim. Esiw pala kiyes kap ranplase lanmou sam gen nan kem pou ou. Mwen emew anpil ou met seten de sa. Esi fe enfomatik ou ka li sou kek blog mwen kreye espesyalman pou ou grandè lanmoum pou ou. Paske depim map viv ou met kwe ke gen yon pouf lè nan poumon mwen ki apatyen a ou. Mwen ta swete kew pa rechte santiman sa kem gen pou ou a.
Mwen swete tou senpleman kew li ak asirans kem egziste siw gen anvi wa ekrim nan adres imel sa : michelalize@gmail.com avek menm imel sa wap ka fe recheche sou anpil lot sit ki gen rapo ak mwen. Majorite sit rankont yo ap bay rapo sou imel sa epi wa chache blog yo sou imel sa. Apre siw ekrim wa orientem fason poum re jwenn ou anko paske map soufri pou prezans ou. E mwen espere ou konprann nan ki sans mwen ekri ou e pou pa souzestime sam santi pou ou. Mwen emeou anpil cheri pa neglijem paskem nan pye ou depi bon lontan. E ou konnen jan sa ye le yon mou nap soufri lanmou se komsi lanmo te anfas mwen paske tout sam viv se lapenn yo ye. Map tann repons ak enpasyans poum delivre de tout mal mwen yo. Pase res vi ou sou pwoteksyon Bondye e vini lew santi iu pare pou delivrem paske map tann ou. Sete bon zanmi ou michelhenry ki jodia tounen yon pov nan lanmou kap tann ou kom trezo poum vinn delivre. Pase yon semenn ke Bondye kapab beni ou paske se sa ou merite nan tout bonte ou ak gratitid ou. Mwen eme ou
Michelhenry
----------------------------------- -------------------------------- PROTLEXA CARAMAIL


Manvi tounen
Mwen pat jame espere yon jou map damou ou nan yon tel eta paske mwen te souzestime santimanm pou ou. Mwen te rete ap gade sa lavi ap ofrim olye mwen te pran swen ou epi sa rive yon jou ou vin deside ale kite mwen. Pandan plizye lane mwen pat jame eseye etabli vreman kalite kalorifik ou genyen yo. Distans ou fem panse mal de ou. Men lem gade fiks nan reyalite a mwen we se mwen ki anto. Zanmim yo diw se bouzen paske yo pa konnen ki soufrans ou te andire lem tap kouri deye byen materyel sou late. Mwen pat vle fesa apre poum te regret men se jis poum te ka pote fri ba ou nan pita. Paske sesa jenes nou te mande. Mwen pat vle rete selman nan lanmou mwen te vle akonpayel de riches tou. Men jodia mwen pa gen ni ou ni lajan. Dim sa poum fe, ou konnen déjà jan ke ou mankem paske mwen pa gen lot moun nan moman sa ki ka pran swenm ke ou. Ou konnen tout sa kèm dezire, paske ou se sel fanm ki te konn lem tap soufri yo. Jodia mwen ta vle rete bo kotew poum jwi res lanmou kem tekite lakay ou a. se yon chans map mande ou tanpri, mwen ta vle tou senpleman kew vini e pranm nan bra ou yon fwa poum pa tounen deyo a anko. Fem gras tanpri silvouple Cheri. Paske sim pa jwenn ou map gen plis pwoblem e mwen pap gen lot solisyon ke viv avew.Ou se fanm traka mwen paske se ou zantray mwen reklame. Mwen vle tounen avew abite nan ou e konnen ou tankou se pi bel istwa nan mond lan. Pa kitem pou kont mwen cheri. Lem gade tout bon nan arye panse mwen, m we se ou ki jwe tout rol yo sa vle an gwo ke se ou kem te déjà chwazi e mwen paka tronpe kem paske se lik banm lavi. Sim pa genyen ou se komsi lavi vini pou mwen pakse se wouk pral byento ranplase kem.

Ou met kwe epi espere nan sa mdi yo. Mwen pap kite regret paske sa map diw yo soti pi profon kem. Se pa yon jwet vre paske mwen konsyan de tout sam few yo men ak pitye epi konpasyon ou gen pou mwen wap ka rive padonem de tout mal mwen few yo. Déjà ou pa yon moun ki gen rankinn e menm le ou ta genyenl sa pap itil ou anyen paske depi se nan lanmou wap toujou mize ak traka. Le konsa ou oblije konprann sitiyasyon e rekomanse jwet la pi byen ke jan ou te ka jwel. Mwen ap pwofite pwomet ou ke, siw tounen map few jwe rol gason epi map sou dominasyon ou. Konsa menm le ou fem fache epi dekontrole tout sistem mwen yo map rete net paske wap gen tout rezon ou pou fem saw vle. Paske se tout afe fot mwen siw nan eta sa e map konprann lavi pi byen siw aksepte repare ere sa pou mwen. Pa fache avem e sonje istwa nou yo jan kem te bon jan avew sesa mwen anvi retrouve sou wout mwen anko. Mwen pata renmen kewe abandone mwen yon jou. Paske pi bon fanmim se ou e pi bon zanmim se ou koman ou vle mwen lese ale nan yon lot mond kote ou pa janm tounen anko. Sepa sa kem vle mta plis vle kew rete e fem de ou sa kew anvi menm le seta esklav ou mwen tap ye. Mtap aksepte. Telman mwen anvi rete avew paske se nan ou mwen vize tout kado lavi a teka fem. Mwen bezwen ou tankou yon nesisite. Vini pou ou ka fem jwi lavi a nan fason wap pemet mwen an.

Se ou map tann tanpri pa mize sou mwen paske mwen fe trop tan nan wout poum rive atenn moman sa ou. Pran sa anchaje eseye konprann res trajedi map pase pandan map tann reponse ou. Se repons sa kap fem konnen kip ri lanmou e kap asire lavi yon lot fason kap pi kle nan jew la. Mwen ta renmen ou pase res jounen ap panse sou sa epi pita map pase wew poum konnen sa kew panse yo menm le seta le kontre ou tap ban mwen map rete koute santans mwen. Paske m konnen vreman kem few lapenn e setap rezon pou jije kondanem pou krim kew few la. Sete ansyen mennaj ki aqjenou nan pye ap tann ou leve li.
Michelhenry
-------------------------------- ----------------------------------
PROTLEXA CARAMAIL


Konvesasyon amourez
Michelhenry : alo cheri,Manmi : alo papi, sa kap fet Michelhenry : mwen pozem lakay la
Manmi: saw ap regle konsa
Michelhenry : map ekri kek poezi pou ou ti kè
Manmi : resitel poum mwen cheri
Michelhenry : non manmi, fok seta devan ou pito.
Manmi : ebyen papi, mwen panse avew tou wi, sepa poezi mwen ekri.
Michelhenry : dim sak moute nan kè ou pou mwen non manmi
Manmi : mwen te anvi diw mwen renmen ou anpil cheri
Michelhenry : mwen renmen lew ap pale konsa anpil manmi.
Manmi : sevre cheri, ebyen se tout yon reyalite
Michelhenry : mwen menm tou wi cheri, fok nou ta ret konfyan pou nou marye
Manmi : sevre ! mwen dako avew papi, e map fe tout sak posib pou nou rete paske rev mwen yo se nan ou map reyalize yo
Michelhenry : ou konnen gen tout sans ensidans kika rive nou, ann rete fidel epi sevi ak kapot pou mal pa rive nou
Manmi : cheri mwen pap rete tout tan nan bagay kapot la, mwen vle ou banm alafen yon titit
Michelhenry : men cheri li yon ti jan bone pou sa paske nou gen kont tan devan nou, epi eske sepa avem wap fe viw
Manmi : wi men se jis kem vle we yon souvni delapa de ou tikè
Michelhenry : priye Bondye pou sa ka fet nan lè ke nap bezwen li a
Manmi : ebyen cheri kat mwen pral fini
Michelhenry: mwen ta byen relew back men mwen pagen kat nap kwaze pita
Manmi: ebyen oke papi map tann ou vini pou ka resite poezi a pou mwen
Michelhenry : ou prale sanw fe bizou pou mwen
Manmi : muaaaaaaaaaaaaa
L’amour que j’ai pour toi
J’ai ressenti au plus profond de mon cœur, ton amour qui m’appelle. Je suis proche de toi en te faisant signe de t’aimer a jamais. J’ai le pre-sentiment un jour nous serions qu’uns parce que j’ai le desire de t’aimer parce que tu m’as aime avant que je t’ai aime. J’aimerais entendre ta voix et regarder ta beaute magnifique jusqu’à la fin de mes jours. Tu es tous ce que je veux et tous ce que j’ai toujours rever. J’inspirer de toi l’histoire poetique. Tu es aussi les restes d’air en mon poumon sans toi je ne peux pas vivre. Dis moi que dois-je pouvoir faire afin d’atteindre ton cœur. Je veux un jour perse l’espace qui existe entre toi et moi. Tu es ma seule et unique raison d’existance. Fait moi ton royaume et toi ma reine. J’aimerais tant rester attacher à toi comme un esclave a son maitre. Je t’aime trop et je veux que tu constate a quel point. Ce sentiment n’estqu’à to et à toi seule il n’aura personne d’autre qui peut te remplacer en mon cœur. Tu es la seule personne en qui j’ai confiance et tu es si precier a mes yeux que je donnerai toust afin te prendre. J’ai besoin de ta presence dans ma vie. Tu es tous qui peuvent me combler avec autant de vide que j’ai en moi. Je veux que tu sache a quel point que je t’aime. Viens dans mes bras et me donne une vie un peu plus saine, rafinne ma conscience, fais de moi un exemple à l’ oeil de mes ennemis. Je t’aime tendrement sans toi la vie m’est parait impossible. Je veux tellement etre à toi pour jamais. Dans tes bras ma vie est assurée sans le moindre risque.
Je veux rester pres de toi fais tous que tu veux et chasse tes ennuies, tes peurs et dont tes caprices. J’aurai infiniement l’apparence de ce que je souhaite en toi. Je lutterai jusqu’à ma mort afin de trouver l’esperance de t’aimer. Tu es la combinaison entre ma vie et et mon avenir. Tu es la plus belles histoire de ma vie mes plus beaux souvenirs sont en toi. Je ne veux pas te manque cette fois car je suis tout a fait pret pour etre a toi et affronte tes caprices.Je veux te faire mon pote-bonheur par lequel tu trouveras toute les plaisir necessaire en moi. Tu vivras les moments les plus beaux de ta vie. Tu comprendras ce que signifie l’amour a ce tot que tu le desire, tu maitriseras la vie et son bonheur. Tu changeras tes pires moments en joie. Avec toi ma vie aurait du sens. J’estime la grandeur de l’amour en tes yeux et je veux te prouver ce que ressens pour toi sans la moindre erreur.
Tu auras satisfaire de mon compte amoureux de toi. Je ressens tous qui sont beaux à tes yeux toute les sacrifices de la vie. Tous ce que la vie auraient m’offerts c’est donc toi ma plus grande cadeau. Je te protegerai pour jamais et comprendre a quel point que tu voulais toi aussi etre avec moi et je suis la non loin de toi. En attendant qu’on fasse la route ensemble. Desormais tu es à moi et je ne veux pas que tu retournes vers l’arriere. Tu me n’a qu’a prendre pour epoux. Et je serai ton chevalier pour jamais. J’attends ta reponse ma cherie avec la foi.


Michelhenry
---------------------- ----------------------PROTLEXA CARAMAIL
Tu arriveras un jour a decouvrir ce que je ressens pou toi. Parce que j’ai beaucoup lutté afin te dire je t’aime et j’ai besoin de ton amour. J’etais trop naif envers ce que je ressens exactement pou toi. J’avais intimide par ton caractere. A present je me sens a l’aise de te prouver l’amour qui est en moi et faire en ton cœur et en tes pensees une petite place pour que je sois refugier lors de mes peines et mes ennuies. Si par hasard tu t’es parti loin de moi, je pourrais en refaire ma vie avec tes souvenirs par lesquelles je t’oublirai jamais. Tu es la personne qui m’avait vu lors j’etais invisible et aujourd’hui je veux t’offrir mon cœur et la couleur de mon ame. Tu es tous ce je veux et tous ce dont je reve. Je resterai attacher a toi jusqu'à la fin de mes jours. Je veux que tu battiras en moi tes joies ou tous qui te feront plaisir. Je veux aussi que tu me confier la cle de ton cœur. J’ai besoin de ta presence comme la presence du Saint-Esprit en moi. Sans toi ma vie est arrumee par la chaleur du chagrin et par le refroidissement de ton absence. Je veux que tu reste attacher en moi, tu regretteras jamais d’avoir faire un pas vers moi. Je veux rester la a ta face en chantant l’amour que j’ai pour toi. J’arriverais un jour avec la foi de faire de toi une vraie femme dont tous les hommes revent. Je ne laisserai qui conque te faire du mal, je combattraie a mort afin te proteger. Je monterais le mont le plus haut du monde afin de dire aux habitants de la terre ce que ressens-toi. Je veux que tu sois connu mes douleurs que je subi lors du traitement de ma maladie « la maladie d’amour ». Je veux que tu t’inclure ton equation en moi. Je t’aime beaucoup ma cherie et je t’aimerais pour jamais. Je suis la a tes pieds. Libere-moi de ma prison enfernal. Approche-toi de moi et donne la vie avec ta souris seduisante. Tu arriveras à connaitre un jour la realite de l’amour et faire en sorte qu’elle existe en toi. Tu vas donc la partager avec celle qui a cru à son existence. En particulier moi ton cher ami a qui tu fasses confiance. Rentrons vite dans notre jardin, notre jardin secret la ou nous sommes cacher et vivre l’amour pour toujours. Je voulais vecu les meilleurs jours à tes cotes, je voulais faire tous que tu as déjà souhaiter. Je suis ton prisonnier, ton esclave, ton puits, faites-moi devenir tous ce que tu veille. Ne m’abandonne surtout pas. Tu es ma lune, mon ciel etoilés, mon soleil de six heures. Viens dans mes bras je dirigerai vers une ocean inconnu, un nouveau continent. Est-ce tu d’accord de vivre avec moi. Je prendrai soin de toi, je serai fidel et sinceres avec toi. Je sais tous ce que tu as déjà souffert alors je suis venu pour te rendre une vie plus normal. Tu ne serais jamais fatigue d’inquietude ou de la solitude. Tu apprivoiseras l’amour et l’amitie. Tu seras toujours dans mes reves et je ne cesserai pas te dire je t’aime. Tes anneaux sont sur mon cœur et brille ta presence en mes veines. Je t’aime ma cherie. Rends-moi plus parfait dans ta sainte perfection. Traite –moi de mes maux. Dresse-moi ton amour, je fleurirai tes fleurs, je suis le fruit de ta passion. Alors ne sois pas tarder parce que mes jours sont courtes. Je voulais simplement jouir les privilleges qui sont en toi. Tu renfermes ma vie, mon avenir, mes souvenirs. Tous ce que j’aurai à besoin c’est toi. Tu l’etais déjà, tu l’es et tu le seras toujours mes envies les plus soucieux de ma vie. Je resterai seul jusqu'à ton retour et tu me trouveras dans les bras de ma mere. Apres tu me feliciteras de m’avoir guide vers l’amour qui est desormais mon unique esperance de vie. J’aurai la faculte de te rendre tous que je te dois. Insiste-donc a revenir a l’endroit de ton enfance et de ton endroit amoureux. L’endroit ou tu refugier lors de tes peines et tes souffrances. Je t’aime et tu sais a quel point que ça me gene de te regarder aussi eloigner.
Michelhenry - ----------------- ---------------------PROTLEXA CARAMAIL
LA CIBLE ET SA BALLE
On dit toujours que l’amour est un tirant qui ne m’eppagner personne. Je suis dont sa cible. Et toi tu es dont la balle. Si l’amour s’est tire au dessus moi. Toi qui es la balle. Tu viens à moi et me perce en creusant un petit trou dans ma peau. Tu resterais attacher à moi jusqu'à ce que la mort nous arrache. Ne cherche pas à t’en aller car l’amour vouloir que nous restions ensemble pour toujours. Je remercie Dieu et son amour de m’avoir visé vers mon bonheur. Je vais d’abord me reposer et me reprennes car j’avais fatigue par des choses injuste et horrible. Je veux prendre ma repos au pres de toi. Et toi si tu ressentais la douleur amertime que l’amour ta faire subir sois pres lors qu’elle t’appellera pour jouir ses privilleges de bonheur. Ne te lasse surtout pas, ne decourage pas. Ta route s’est trace vers la cible qui te convient. Tu ne pourrais pas changer de direction s’est l’amour qui te reclame. Elle a choisie ta cible tu ne peux la refuser. Ce vœux est dont l’œuvres de Dieu et ta destiné tu ne peux pas faire autrement. Tu m’as perce avec tes charmes, ta beaute esthetique, ta qualite magnifique. J’analyse cette douleur qui m’a fait pleurer avant. Des que l’amour m’es perce j’ai souffert de sa maladie. Malgre mes traitement je n’arrive pas a la traite. Si je pourrais la traite je pourrais d’abord eliminer le sentiment que j’ai pour toi. Si je pourrais debarasser de ce sentiment j’arracherai d’abord mon cœur. Parce que c’est mon cœur qui t’a aime avant. Je ne pourrais pas t’oublier un jour car les reserves de mes souvenirs sont en toi. J’insiste pour que tu reste au pres de moi. Je voulais a tout prix repandre ma vie, aupart-avant j’avais connu l’amour etant la plus grosse sotise de la vie mais je suis changer et devenir amoureux par ta grace. Je me sens fier de t’accompagner sur la voie de l’amour. Ainsi restons ensemble pour la vie, je voulais sacrifie les restants de mes jours pour toi, je depenserai mes courages pour ta reussite. Je ferai tous ce que la vie demande juste pour receuille dans tes bras le confort et la securite de ma vie. Tu es ma reine en qui je mets tout mon affection viens dans mes bras. Je te ferai visiter les paysages de l’amour, te raconte des histoires heroique de l’amour, te faire gouter les sucres et du miel de l’amour. Je veux juste une petite place en tes pensees. Ce sera tout et tu n’auras rien de grave à faire. Et apres tu beneficeras la requette le plus fabuleux du monde. C’est donc toi ma balle et donc moi ta cible prions que notre amour n’y chappe pas. Nous aurons des grandes fables à raconter au celle qui nou a pas cru que l’amour existe et nous sommes ses preuves. Nous irrions plus loin que l’ocean afin de precher aux habitants de la terre qu’il existe un Dieu et un sauveur qui pourront leurs delivres juste par amour. Si nous reussissons notre couple nous aurions une grande recompense envers celui qui nous a mit sur le meme voie. Nous pourrions facilement reussir car c’est notre destin et personne ne nous empechera de cultive la faculte de l’amour. Je serai la pour entendre ta decision et moi j’en ferai les restes processus qui ont retenus. Sois comprehensive et sache a quel point que tu me manque. Je t’aime ma cherie et ce sera pour toujours
Michelhenry
----------------------- ---------------------------PROTLEXA CARAMAIL


Deuil en amour
J’etais au misee et entrain d’admire les œuvres patriotique de mon pays ensuite mon portable a sonne quelqu’un me parla avec une voix basse que je ne pourrais pas comprendre ce qu’il disait. J’ai pu saisi un seul mot. Lequel que tu es decede. La ville était brouille, la trafique avait bloque. Je poursuis la route en esperant que tu es peut-etre encore vivant. J’avais stresse et je ne pourrai plus continue la route. Malgre elle était longue. J’ai fait de mon mieux juste pour te regarder pur la derniere fois. Des ton depart je suis regrette de n’avoir pas vu le jour de notre officielle rencontre. Tu t’es déjà parti aussi tot sans laisser à moi une petite place dans le foyer de l’amour. Desormais je suis entrain de receuille en mes pensees les moments les plus merveille que j’avais vecu lors que tu étais encore vivante. Si je pourrais remonter le temps je t’eppagnerai de ce penible circonstance. Dieu a donne et Dieu a oter que le nom de Dieu sois beni. Tu etais tous pour moi, en toi j’avais place ma confiance et je ne pourrais pas refaire ma vie. J’attends ma mort avec patience lors qu’il m’otra dans ce souffrance. J’ai du mal à dormir et je ne pourrai pas rever. Je sens ta presence partout ou je suis, je me demande est-ce tu ma femme ou un autre esprit. Je voulais un jour te rencontrer te parler, te sentir pres de moi. Tes enfants sont devenus grands ayant chacun un foyer et je suis seul a la maison. A chaque fois qu’ils rentrent je me sens gener en les disant que leur mere était une vraie femme, une femme dont les rois de la terre revent. Et leurs conseillent de ne pas faire du mal aux femmes. Car tu étais exemplaire. Je veux que ton ame soit reposeé en paix et que Dieu pardonnes tes iniquites. Je ferai tous pour que notre future rencontre soit possible dans les cieux. Je profiterai ma douleur sans ce plaindre juste pour trouver mon bon-heure au pres de mon Sauveur, mon Dieu et mon amour. Ma vie serait completement comblé de ses vides. Je me sens parfois soulager d’avoir comme ami une bible. Qui m’encourage à rester dans la saintete de Dieu et vivre en armonie avec ses principes. Je suis dont seul mais courageux et j’affronterai tout ces mauvais moments sur ta conscience en esperant un jour je pourrai te rencontre et finaliser notre devouement d’amour. Tes souvenirs m’ont parait comme-ci c’était toi ma cherie et une fois par an je me rendais ta tombe et priere pour que ton ame sois en paix pour jamais. Je t’aime et cet amour m’enflamme depuis fort longtemps et j’ai besoin de respire un air plus aeree comme celle que j’avais respiré lors que tu etais encore en vit. Ce qui m’intimide le plus c’est que tu es mort de tres jeune age je n’ai pas eu le temps de profiter la vie avec toi. C’était mon reve j’avais voulu de faire la vie tout en rose pour toi mais le temps nous a manque. Et je souffre depuis plus de 20 ans. Imagine-toi donc tous ce temps. Alors comment devrais-je faire si tu etais encore vivant. Je serai peut-etre heureux sans doute car tu savais comment chasser mes peines. Je serai belle et bien dans tes bras lors du jour de resurection parce que je reste fidel meme quand tu n’es pas la. Parce que tu etais l’amour de ma vie et je ne pourrai pas faire autrement. J’attends avec patience ce jour, le jour glorieux de notre rencontre et nous le celebrons tous ensemble dans un meme foyer
Michelhenry
-------------------- ------------------PROTLEXA CARAMAIL

MAP VINI
Mwen te pati byen lwen ou yon mwayen poum te ka we tout bon si ou mankem vre. Lem gade nan arye panse mwen. M we se tout bon ou nan kem vre. Men kounya mwen an difikilte avek lavi, mwen te ale poum konnen yon ekseperyans de ou. Men kounya mwen we se nan bra ou map ka rete e mwen pa gen okenn lot plas nan mond lan ke nan fon kè ou cheri. Mwen gen poum vini jan ke mwen te ale a se yon sipriz map ofri ou. Paske mwen pat jamè mete ou okouran de vwayaj mwen men kounya map oblije paske se ou ki soti mwen e se ou ki antre mwen. Map oblije gen respe pou ou, savle di angwo kem pap few nenpot bagay. Map aji dwat poum paf e fayit devan ou paske mwen santi kew rezone pi byen pasem. E se sa mwen estime ki fem map vini anko nan bra ou. Wap ka moutrem tout mwayen kiswa pozitif oswa negatif nan nenpot siyasyon wap moutrem koman poum aji. Paske ere sa kem fe la se younn nan pi move ere ki genyen sou late. Lèe yon moun kite patiraj li, li al viv nan younn ke pagen okenn moun ki konnen li. Mwen pap janm aji konsa ave ou esi map deplase map deplase swa ave ou oswa sou pemisyon ou. Paske denojou mwen regret distans mwen gen ave ou a anpil. Mwen gen tout pwoblem lem pa bo kotew : mwen santi fredi e ou pa la pou chofem nan bra ou, mwen malad ou pa la kom tretman pou mwen. Mwen ap vini kelkeswa jan sa ye. Map vin jwenn ou yon mwayen poum ka chase mezi se penn mwen kite nan fon ke ou yo. Le sa tou nap gen anpil privilej pou nou jwi, nap gen anpil bagay pou nou di e nap gen anpil bagay pou nou fe.
Se tap devwa nou pou nou konfese younn lot fot nou yo. Nou dwe elimine mezi sak koz lanmou nou paka pouse. E konsa nap ka frekante gran rev ke nou te konn toujou reve lò nou te piti. Epi res rev nou yo a finn reyalize pi byen ke jan nou te propoze sa. Pa bezwen enkyete ou se yon ti moman sa pap dire twop. Mwen konnen kew ap soufri men pran yon ti pasyans pou mwen. E kontinye espere tou ke mwen renmen ou anpil e map kontinye renmen ou. E mwen vle tou pou gade tout konfyans ou nan mwen. Paske mwen pap fe engra avew mwen konn sa ou pase pou mwen e mwen respekte sa. Map rete fidel ave ou pou tout tan ke ou egziste e pa gen lot moun kap ka jwe rol ou jwe nan vim.
Siw pat la patap gen pesonn ki tap ka fem damou nan eta sa. Se sel ou menm ou met konte sou sa mwen di ou la. Pa gade déjà sou fot mwen yo men pito sou sa mwen vle ofri ou. Mwen pap rete pou lontan cheri. Mwen espere ou nan jou sa yo antre le 22/10/91 oswa jou ou te fet la. Sete bon mennaj ou michelhenry ki renmen ou depre ak de lwen. Pase res semenn nan sou pwoteksyon Bondye e map kontinye priye pou mwen avew ka rankontre. Pa femen je w sou mwen tou paske jan kem gen bezwen ou anpil se konsa ou gen bezwen m tou
Mwen eme ou anpil

Michelhenry
----------------------- ------------------------------------PROTLEXA CARAMAIL


Mennaj mwen mande michelhenry siw pati a kile wap tounen mwen dil kem pa konnen. Anverite mwen pa konnen konbyen tan map pran men poum diw se kè mwen mare lem we mwen prale yon kote kem pap ka ni pale avew ni manyen ou ni we ou. Mwen regret lavim anpil lem we se siyasyon lavi ki fem map kite ou epi ale lwen ou. Sa fem mal anpil cheri. Mwen te toujou swete rete pre ou e fe tout saw mandem fe men sa map fe a tou ap bon ni pou mwen ni pou ou. Menm le se yon moman soufrans nap oblije kenbe apre sa nap gen kont ta nou pou rekomanse. Mwen pap neglije ou menm lè se yon espas map cheche poum ka mete plis sou lanmou kem te gen pou ou a. paske mwen vle renmen ou epi asire bonè ou tou. Jan mwen swete wè lavi a bel pou mwen an se konsa mwen swete we lavi a bel pou ou tou. E menm le ou pata avek mwen map ka toujou reve wew anfom ap souri jan kew te konn souri avem premye fwa yo. Mwen santi tout tranzaksyon kap posib poum jere ou san kew pa gade sou kote. Men fok ou gen pasyans pou reziste ak tout move entansyon paske déjà ou se yon bel fanm ki merite anpil sipo men pou ou atenn yo fok ou kenbe ak moun kew renmen jiska seke lanmou ak travay ou delivre nou ansanm. Mwen bo kote pam map travay nan yon pri jis poum pote plezi ba ou pandan res jou kem ret yo e tout sam vle bo kote paw se jis yon ti apresiyasyon distenge e konsa map viv byen nan je ou. Tout sansasyon mwen yo paret aktif lem pran sanm pou analize kalite lanmou sa kem gen pou a. men mwen gen tou senpleman yon ti pwoblem kap dominem anpil seke mwen vle gen asirans lanmou sa. Mwen ta vle lanmou sa paret reyel pi byen ke yon objè vituel.si wap pran tan pou ou asirem kew renmen’m tout bon, mwen pwomet ou kem map rete atache avew jisja seke nou atenn rev nou yo nan lanmou. Menm le nou pa pre ak men konfyans nou ap pemet nou renye sou enpunite. Mwen vle tou senpleman kew ankadre mwen, fem viv lavi a yon fason pou lot moun pa banm okenn repwoch. Paske se sou ou mwen konte, e menm le mwen lwen ou sa pa vle di santiman’m chanje pou ou. Mwen toujou gen menm sansasyon kit ou de lwen ou depre. Kenbe’m fo nan fon ke ou menm le ou ta gen lot moun k’ap chouchoute ou gen konfyans nan tet ou epi asire ou ke se michelhenry ki renmen ou. E ki vle byen lavi a pou ou. Mwen eme ou se rezon sa ki fem espere we bone’m nan ou. Mwen santi ou gen tout kalite cham posib pou ou ta sedui’m jan kew swete fel la. Se tout yon reyalite vre lem diw ke mwen eme ou, se ou ki vreman fe sanm mache, mwen ka tronpe lot moun men mwen paka tronpe tet mwen yon fason poum diw ke jan ou che nan jem. Mwen metem nan pozisyon pou ou ka eksplote lanmou sa. Nan yon fason ki jis poum pa repwoche ou malonet pi devan. Mwen vle tou senpleman kew kwe ke map gen bezwen ou pou tout tan kew ap egziste. Esim jwenn ou map pwofite ou pandan tout tan kew nan jem. Mwen pap aji mal avew, map respekte ou e gen konpasyon pou ou. Menm le nou teka manke lajan pou nou atenn res pwosesis lavi an nou men ak respe vi nou pap two difisil ke lot moun ki rate li yo. Ou met fem konfyans pou jodi a e akonpli tach sa kem mande ou a.

1 commentaire: